eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1253

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 519-520
Nummer: 1253


<-Forrige . Indhold . Næste->

1253.

17 Okt. 1658.

Taxation af de Huse mellem Vesterport og Helmerskanse, der skulle nedrives.

Efftersom woris gunstig øffrigheds weluisse borgemester och raad haffuer bekommit Kongelig Maiestets wor aller naadigste herris skrifftligh befalling dateret Kiøbenhaffns slott den 15 octobris 1658 formældende, att wj med foderligste och vden nogen opholdt strax til dj gamle huse och waaninger, som staar nest inden wed wolden imellem Wester port och Helmer skandtze, haffue at forføje och dennem sette och taxere for huis dj billigen kunde were werdt och for ræde penge selgis kunde, thømmerit til pallisater och stadens defension behøffuis och brugis skal. Effter huilcke højbemelte Kongelig Maiestet och woris gunstigh øffrigheders befallingh wj och hørsommelig haffuer effterkommit och saaledis befunden som følger.

Hiørnhusit paa den nøre side aff Wester gaade tilhørinde salig Isack murmesters effterleffuerske, som Peder Pedersen iboer, 2 lofft høit med kielder vnder, 5 fagh - 500 dr. Noch 2 Waaninger 2 lofft høit, 6 fag - 300 dr. Hahs Pedersen brøger, j leje waaningh och j stald 2 lofft høit, 5 fagh, 220 dr. Jørgen Redtzers hus, hand selff i boer, 3 fagh - 220 dr. Isack murmester, 2 waaninger, 6 fag - 400 dr. Mads Lauridtzen skipper, j woning, 3 fag - 200 dr. Isack murmester, j woning, 3 fag - 200 dr. Noch Isack murmester 6 gamle voninger, 18 fagh a 30 dr. - 540 dr. Peder Pedersen, raadmand, 2 gamle voninger, 2 lofft høit, 7 bininger a 40 dr. - 280 dr. Maren Mads datter salig Hans Pedersens, 6 woninger, 21 fag a 25 dr. - 525 dr. Dj fattiges sille boder, 4 woninger, er 14 fag, huor udj er 12 fattige, a fagit 15 dr. er 350 dr. Iffuer Kier 11 woninger 34 fag a 15 dr. - 850 dr. Hr. Mickel i Glaxsaxe(!), 6 woninger, 18 fag a 25 dr. er 450 dr. Peder Drager, 2 leiwoninger, 9 fag och j woning, hand selff iboer 4 fag, er 13 fag a 30 dr. er 390 dr. Jens Jensen, brøger, 3 woninger paa den nøre side St. Peders stræde, 12 fag, 500 dr. Endnu hannem tilhørinde ud til wolden 9 woninger, 34 fag, er gode huse, dog tagit af skud meged skamferedt, a fag 40 dr. er 1360 dr. Dise huse liger thuert offuer for Helmer skandtze och beuaannis alle.

Alle forskreffne huse bewaannis, end dog en deel der af er meged forskutt paa tag, sper och legter, saa kand dj dog alle staae och bewaannis eiermanden til fordeel. Och siuffnnis betenckelig och

V s.519

hel samwetigheds werck, dj fattige folck, som der udj boer, imod den kolde wintter att giøre huswild, efftersom forstaden er ganske ruinerit, och er faae eller ingen huse at bekomme for leje, mens mest dubbelt besat af fattig folck. Dette woris gunstig øffrighedt thienstuillige at forstendigh laade. Haffnj den 17 octobris 1658.

Jacob Pedersen Fogett. Torben Pedersens nauffn: T. P. S. Jocom Clausens boemercke. Anders Rasmusen, brøgger. Niels Søffrensøn, murmester. Lauffue Tommesen, tømmermand. Peder Juell Rasmussen, ehd. Dauid Madtzønn, egen hand. Steffen Gudmandsøn, egen hand. Zacharias Jacobsen, egen haandt. Lauridtz Poffnelsen. Joenn Søffrensen. Anders Frick, murmester. Hans Hansen, tømmermand.

Sæl. Indlæg.

V s.520

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jun 25 18:27:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top