eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1227

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 510-511
Nummer: 1227


<-Forrige . Indhold . Næste->

1227.

6 Okt. 1658.

Synsforretning over de Huse, der skulle nedbrydes.

Efftersom woris gunstige øffrigheeder welluise borgemestre och raad haffuer bekommet Kongelig Maiestets woris allernaadigste herres skrifftlig befalling dateret Kiøbenhaffns slott den 6 octobris 1658 formellende, at wj med forderligste och uden nogen ophold strax til dj gamble huuse och waaninger, som her udj staden er beliggende och ingen udj boer, haffue at forføye och dennom sette och taxere for huis de billigen kunde were wærdt och for reede penge selges kunde, thømeret till pallisater och stadens defension behoffues och bruges skall, effter huilchen høybemelte Kongelig Maiestets och woris gunstige øffrigheeders befalling wj och hørsommeligen haffuer effterkommet, och er saaledis befunden som følger:

Farffuegaeden: 2 prester i Skaane, 22 bindinger huus, som er ganndske øede, taxerit for 50 dlr. Liden St. Clemendstrede: borge-

V s.510

mester Christopher Hannsens 6 bindinger staar och dj anndre nederslagen aff granater, taxerit for 12 dr. Sanct Giertrud strede: Marie salig Christopher Thrønners er en paa 4 bindinger, som iche beuaanis, taxerit for 10 sldr. Alle dj anndre beuaanis. Peder Huittfelds strede i Willemb Fiuhrens gaardt: itt huus jnnde i gaarden 9 binndinger, taxerit for 50 sldr. Gammell møndt: Henrich Møller 20 bindinger it lofft høy och ingen boed deradj lang tid, taxerit for 120 sldr. Grønnegaede: Henrich Møllers waaninger i Grønnegaede 6, huoraff 3 bewaanis foruden huusleye, er 28 binding à 4 dr. er 112 dr. Stoere Kierchestrede: Samuell Meyer, 15 fagh wd till Stoere Kierchestrede och 15 fag wd til Østergaede, er gammell, øede och forfalden, taxeritt huer fag med steen och alt for 6 dr. - 180 sldr. Och efftersom formeenis, at endnu skall befindes en partj tømmer paa atskillige steder herudj byen, saa siunes best, at effterdj borgernes huuse till forne er besøgt, och huis dj allerede haffde er bort tagen, at der da motte beuilges mend, som udj adelens, dj høylerdes och kongens tieners gaarde och pladser kunde forfare, om der fantes tømmer, førend dj gammell huuse bleff nederbrøt, thj om dj end skøndt bleff nedertagen, will dj doeg forslaae en ringe ting till pallisater. Dette woris gunstige øffrigheed till effterrettningh thienistuilligen will haffue att forstendige. Hafniæ d. 6 octobris anno 1658.

Jacob Pedersen Fougett. Jocom Clausen, p. Torben Pederssen. Dauid Madtzen. Zacharias Jakobsen, egen haandt. Niels Søffrensen, muurmester. Anders Frick, murmester. Peder Juell Rasmussen, ehd. Anders Rasmusen, ehd. Laurdz Poffuelsen, egen hand. Steffen Gudmandsøn, eigen hand. Hans Hannsen, tømmermand.

Sæl. Indlæg.

V s.511

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 24 20:58:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top