eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 498-499
Nummer: 1190


<-Forrige . Indhold . Næste->

1190.

16 Sept. 1658.

Befaling om Enighed mellem Officererne og Beboerne paa Amager.

Wij Friderich den tredie etc. Eftersom erfares ueenighed at geraade oc yttere sig imellem de anordnede offfcerer paa Amager land oc landsaatterne der sammesteds, saa officererne besverger dennem ofver, at de icke ville parere oc beqvemme dennem til vacht oc allarm pladtzerne, saasom de blifver tilsagt oc anordnet, medens giører modstand oc opsetzighed, landsaatterne oc paa den anden side besverger dennem ofver officererne, at de med formegen trusel, haardhed oc hug omgaaes og begegner dennem, da, hermed saadant at forekomme, strengeligen oc alvorligen befales meenige landsaatterne ofver ald Amager land, at de, saavit officererne hafuer dennem at commandere, befale oc anordne til vagt, toug oc allarm pladtzer, skal de hørsommeligen parere oc lyde uden nogen gienstridighed oc motvillighed, saafremt de derfore icke tilbørligen ville straffes, officererne derimod at omgaaes landsaatterne paa dend beste maade, oc med goed manere dennem commendere, bevises der da nogen motvillighed, skal eller maa det icke geraade til execution af officererne, medens den eller de, som mutvillighed hafver øfvet, deris forseelse ved nøyachtig vidnesbyrd tilkiendegifuer oc til slottet indføres, hvor de skal bekomme deris ret. Begaar officererne nogen fortrædelighed oc forurettelse imod landsaatterne, da maa landsaatterne det icke self hefne eller begynde nogen opsetsighed, medens det paa lige manere ved nøyagtig vidnesbyrd tilkiende gifue her paa Slottet, saa skal de eller dend officerer, som nogen foruretter, derfore worde straffet som vedbør; iligemaader skal ingen af officererne bønderne som de ligger hos, ofver billighed besverge, hvercken for sig self med drick oc svermen, saavelsom giæster at indbyde, ofverlast giøre, eller oc af andre, som kunde komme her fra byen oc ud paa landet, at giøre lade, ey heller udi nogen anden maade udi deris gaarde eller huuse at mollestere, mens at lade sig nøye efter ordinancen med hvis tractament, bunden kand afsted komme, eller oc med de penge, en hver ugentlig bør at hafue, oc derofver inttet widere at kræfue, saafremt den, som her imod giør, icke med høyeste straf vil vere anseet. Herforuden formanendis oc alvorligen befalendes baade officerer oc landsaatterne, at de omgaaes hver andre beskeendentlig oc venlig med eenighed oc goed omgiengelse, oc landsaatterne at bevise officererne dend ære oc lydighed, som det sig bør. Ladendes det ingen-

V s.498

lunde paa begge sider under straf som vedbør. Gifvet etc. Hafniæ d. 16 septembris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 715-16.

V s.499

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 21:26:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top