eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.118

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 64-65
Nummer: 118


<-Forrige . Indhold . Næste->

118.

30 Feb. 1624.

Om Fru Lisbet Billes Gæld.

Til Lauritz Hansen, byefogett i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wid, att wi os elskelige f. Lisbett Bille, affgangne Sigvortt Beckis till Førsløff hans effterleffuerske, effter hindis vnderdanigste begierring och angiffuelse naadigst haffuer beuil-

V s.64

gett en kongelig arrest paa fire thusinde rixdaler hoffuitstoell med deris rente, som udi hindis gaard der udi byen skall haffue verit indsatte, os elskelige Frederich Parsbierg till Herrestadgaard, vor mand och tienner, tilhørende, och os nu vnderdanigst andragis samme penge imod voris arrest skulle vere komne vdaff hindis gaard ved it listigt och behendigt middell och forflyt ind udi en mands hus dersammesteds paa Gammeltorff ved naffnn Hans Reinholdsen, och der forskreffne Frederich Parsbiergs fuldmechtige tiltalde, formenendis derved samme voris arrest icke att ville holde, effterdi att der udi ingen anden sted er beneffnt end forskreffne hindis egen gaard, och pengene allerede at vere nu der ude som før er rørdt, da bede wi dig och naadigst ville, at du endnu samme penge, i huorsomheldst de der udj byen kunde findes, lader paa en rett arrestere och udi god foruaring vnder forseiling holdis, indtill samme sags lowlig vddrag. Och dersom de udi forskreffne mands hus erachtis icke at kunne vere udj nøyachtig foruaring, da dennem at forskaffe paa sickere steder, den aff forskreffne parter allene til beste, som [de] ved loug och rett kunde bliffue tilkiente. Croneborg den 30 februarii 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 358.

V s.65

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top