eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1166

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 487-488
Nummer: 1166


<-Forrige . Indhold . Næste->

1166.

4 Sept. 1658.

Axel Urup tages i Kongens Beskyttelse mod ærerørig Tiltale.

Allernaadigste herre och konge.

Huis ieg tilforne mundtlig, nødis ieg nu allervnderdanigst skriftlig at gifue tilkiende, nemblig huorledis ieg vforskylt af nogle forløgne æhre skändere och forrädere for en lands och rigis forræder med andre flere skieldz ord skammelig efter talis och vdraabis, och saauide hafuer taget offuer haand, at ieg icke paa gaden, woldene eller for mit hus er sicker, eftersom senist it rytter lig af obrist Hans von Anefeldz regiment min døer er forbij boren, huor hos ocsaa officerer worren, der en deels(!) rytter mig skammelig vdraabt. Disligeste hafuer ochsaa officerer worren der hos paa wolden, naar saadant er skeed, och jeg icke mercket, at de giort anded end taugd stille der til. Och efterdj ded falske røchte icke alleene tager offuerhand, mens endochsaa til total ruin vforskammit vdstrøes, at eders Maiestet tør weed denne tilstand icke straffe mig, hullcket forrädriske græb kunde giøre mig vsicker vdj mit hus, och en mand af saadant it røchte och eftertale icke bør at søge sæde med eders Kongelige Maiestet, saa beder ieg aller vnderdanigst, at eders Kongelige Maiestet wille erklære mig for den, ieg er och af eders Kongelige Maiestet och allee erlige folck er bekient, tage mig vdj forsuar, saa alle kunde see, ded er icke eders Maiestets willie, och befahle ciuil och krigs officerer och gemeene at bære mig och huer erlig mand den

V s.487

respect, os bør, vnder straf som weed bør; thi skeer saadant paa mig, kommer ded ochsaa uel paa andre, som lige saa uel ieg trues och icke bedre eftertalis. Jeg wille ynske, ieg aldrig lefuit dend dag, ieg dette skulle begehre. Jeg forwenter allervnderdanigst herom it naadigst suar. Gud erholde eders Kongelige Maiestet och kongelig hus weed al kongelig prosperitet och weelfahrt. Kiøbenhafn den 4 septembris 1658.

Eders Kongelige Maiestets
allervnderdanigst troplichtige tiener
Axel Vrop.

I ovenstaaende Skrivelse findes følgende Indlæg:

Memorial. Eftersom os och en huer erlig mand nocksom er obenbare och bekiendt, at os elskelig hr. Axel Vrop til Huiderø, ridder, wor mand, raad, general ofuer woris armee vdj Skaane och befahlingsmand paa Dalum closter, altid bewist os och kronen ald vnderdanigst troskab och tieniste och ded saawell vdi salig och høyloflig jhukvmmelse woris salig her faders som woris regierings tid, saa ingen nogen tid haft nogen billig aarsage hannem vdj nogen maader at beskylde, were sig endten for bemelte hans generals bestilling eller for andere hans forretninger, mens mehre ald kongelige gunst, hyldist och naade fortient och meriteret, da efterdj diswere och imod ald forhaabning befindis, at bemelte her Axel Vrop wed denne v-løckelig tilstand saa well som andere høye och laufue adel och v-adel af en deel v-forskammede æreskiendere och løgnere mugelig af fiendens practiquer eller andere v-gudelige menniskers anstiftelse ilde och v-skyldelig eftertalis och skieldis, som de huercken wed rett eller skiell till, eller tør were bekiendt, naar de tiltalis, hafuer wii weret foraarsaget hermed alworligen at paabiude och befahle alle øffuerigheder och officerer, were sig civil- eller krigs-betiente, som saadan v-tilbørlig skielden och eftertalen for øren komme eller erfare kunde, at de iche allene alworligen denne woris befahling deris vnderhafuende forreholde, mens och saadane æreskiendere efter civil-, krigs-, stads-retten och sagsens leiglighed paa ære och liiff straffe, som wed bør och de ded agter at forsuare, paa ded en huer efter sin stand maa holdis vdj tilbørlig ære oc respect. Ladendis det ingenlunde, vnder wor hyldist och naade etc.

Sæl. Indlæg.

V s.488

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 18:54:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top