eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.111

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 59-60
Nummer: 111


<-Forrige . Indhold . Næste->

111.

8 Sept. 1623.

Om Folkeholdet paa Nyby, Amager og Ibstrup Ladegaarde.

Til H. cantzeler.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom wj naadigst udaff eders regenskab udj vort rentekammer indleffueritt forfarer, adskillige wnyttelige folck att holdis paa ladegaardene her i

V s.59

eders lehn, da haffue wj naadigst for gott anseett det saaledis dermed her effter at ville haffue holdett baade med folckene och deris aarsløn och kostpenning, som effterfølger. Først skall paa Nyebye ladegaard icke holdis uden en fogitt, som skall haffue till aarsløn sex och tiffue dlr. courent och 3 crdlr. till kostpenge om maaneden, noch to wogensuenne (som och skulle skifftis till at tage vare paa suinene), aff huilcke den ene skall haffue 12 crdlr. och den anden 6 till aarsløn och en huer dennem 2 slette dlr. till kostpenge om maaneden, noch 2 melckedeyer, huis løn skall vere som de hid indtill hafft haffuer, och en huer dennem halfftredie slette dlr. till kostpenge om maaneden, noch till huer 18 kiør en melckepige, huis aarsløn skall vere 8 slette dlr. och 2 slette dlr. till kostpenge om maaneden, noch till huer 100 øxen en rychter, huis løn om vinteren skall vere 5 slette dlr. och 2 slette dlr. till kostpenge om maaneden. Terskerne anlangendis wille wj naadigst, at de ved pund skulle betalis och icke spisis men giffuis des mere for pundet, efftersom mand med dennem kand forenis, och saa fremt de saaledis icke ere att beckomme, skall dennem giffuis en huer to slette dlr. till kostpenge om maaneden och derforuden betalis for pundet som seduanligt. Husmendene, som boe i husene ved vangene, skulle wahre paa vangene och derfore sidde fri for hold och anden dagsverck.

Paa Amager ladegaard skall ickun vere en fogett, huis aarsløn skall vere 20 crdlr. och kostpenge 3 crdlr. om maaneden, och paa Ibstrup en fogett, som och i lige maader skall haffue 20 crdlr. till aarsløn och 3 till kostpenge om maaneden, och skall paa forskreffne Ammager och Ibstrup ladegaarde till huer 50 øxen holdis en rychter, med huis løn och kostpenge saa vell som ellers med terskerne och husmend wille vj aldelis forholdett haffue som paa forskreffne Nyebye ladegaard, anseendis her icke huse ere till husmend och wangevochtere, de da med førderligste skulle opbyggis. Och wille wi naadigst aldelis ingen der mere folck paa forskreffne ladegaarde, end som forskreffuit staar, holdet haffue, saa och aldelis ingen bygning eller flickerie paa forskreffne ladegaarde uden voris naadigste och serdelis befaling haffue foretagett, huoreffter i eder kand haffue at rette. Hafniæ 8 septembris 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 281-82.

V s.60

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top