eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.11

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 5
Nummer: 11


<-Forrige . Indhold . Næste->

11.

4 Feb. 1606.

Christen Vibes Enke skal have sit Tilgodehavende hos Erik og Jost Vasbyrd.

Till Erick Wasbyrdt och Jost Waszbyrd.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wid, att osz elskelige Else, affgangen Christen Wiibis eptherleffuerske, borgiske her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, wnderdanigst till osz haffuer supplicerit och tillkiendegiffuit, huorledis du paa din egen saa well som paa din affgangne faders wegne skall were hinde en summa pendingh skyldig epther hindis regenskab bogs liudelse, och endog hun der om hoesz dig skall haffue giortt anfordring, haffuer hun dog der medt inthet wdrettit, men thiid epther anden hindis betaling hinde forholdet, hinde icke till ringe skade, wnderdanigst begierendis wij naadigst hinde herwdjnden wille forhielpe till rette, saa at hun kunde komme till sin betalling. Thj bede wij dig och wille, att naar du her med besøgis, du da hinde wden wiidere ophold stiller tilfridtz, saa hun hindis betalning, som hinde wdj saa langsommelig tiid er forholdet, kand bekomme, ansehendis thet wdj sig sielff billigt och christeligt att were, saa och at wij for wider offuerløb maa bliffue forskonitt, wij och icke skulle foraarsagis wed andre middell at forhielpe hinder till hindis bethallingh. Haffniæ thend 4 februarij anno 1606.

Sæl. Tegn. XX. 59-60

V s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man apr 28 21:02:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top