eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.108

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 58-59
Nummer: 108


<-Forrige . Indhold . Næste->

108.

22 Avg. 1623.

Det forbydes Manufakturhaandværksmestre at forlade Staden.

Til Axell Arenfeld.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wid, at efftersom wij naadigst komme vdj forfaring, huorledis en deell de handtvercks mestere, som atskillige manufacturer her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn aff silcke, vldett och lindett forarbeyder, sig understaaer fra byen att begiffue och enten sig andersteds der udj rigett at nedersette och deris handtverck at driffue eller och vell gandske vd aff rigett at drage, da effterdj vj saadanne mestere attskillige fordeell och forstrechninger saa vell for deris opbrydelse som i andre maader, serdelis der udj at wj huer dennem nogle aars fri husleye haffuer forundt, thi bede vj dig och her med naadigst befale, at du ingen saadan mestere tillsteder herfra och aff voris arbeide at begiffue, med mindre end de os

V s.58

alt saadant igien erstattendis worder. I lige maade saa fremt nogen ertappis kand, som sig allerede herfra begiffuett haffuer, da skall du och saadantt hos dennem lade affordre ved arrest eller andre maader, som best skee kand. Dermed etc. Hafniæ 22 augusti 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 273.

V s.59

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 21:10:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top