eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.102

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 56
Nummer: 102


<-Forrige . Indhold . Næste->

102.

10 April 1623.

Om Tugthusets Bygning og deslige.

Til Axell Arnfeld.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och ville, att du till klede compagniet vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn selger och affhender aff den vld, som ligger udj tucthusit, saa viit der aff kand mistis, och er att befrycte, naar heden nu vdj sommer vedtager, att skulle forderffuis, och resten siden lader indlegge paa det sted, som de veffuer, der giør Brugges bomeside, nu paa ere och samme Bruges bomerside veffuere igien lader flytte i det ny hus vd till Løffuestreden paa det sted, som vlden nu ligger paa. Anlangendis dett hemmelighed vdj samme tucthus nu paa ny igien skall forferdigis, da eracter wi vell naadigst gauffnligst att vere, dersom det ellers icke med for stoer omkostning skee skulle, att der bleff slagen en huelling vnder jorden neder ad Stranden, saa det derudj kunde haffue affald, bedendis dig vdj lige made och ville, att du med borgerskabit der omkring boendis handler, at de baade for den onde stanck och lufft, som der aff ellers kommer, att qvit vere saa ochsaa for deris egne hemmeligheder udj samme huellinger att skaffe affald, till den ville contribuere, och siden lade giøre et offuerslag, huormegit samme huelling vill koste, och huor meget de nest boendis borgere der till contribuere ville, och os det saa tillskicke. Dermed etc. Friderichsborg 10 aprilis 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 222.

V s.56

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 07.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top