eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1001

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 433-435
Nummer: 1001


<-Forrige . Indhold . Næste->

1001.

11 Marts 1658.

Ansøgning fra Beboerne af Forstæderne om igen at maatte opbygge deres Huse.

Gunstige weluise herrer borgemestere och raad her vdi Kiøbenhaffn. Wi vnderskreffne fattige mend aff borgerskabet her sammesteds ere aff stor trengende nød høylig foraarsaget woris egen sambt encher och faderløse børn store anligende och skade tiennstuilligen at andrage och tilkiendegiffue, at efftersom wi fattige folch med stor møye, bekostning och pengis vdleggelse haffuer bygt huuse, waaninger och hauffuer jndplanchet vdi forstaden for Wester och Nøre porte, vdi dend forhaabning wi och woris børn kunde haffue och nyde nogen ringe genet der aff til hielp os oc woris fattige hustruer och børn med at vnderholde saa och till aarlig skatt och tynge med jndquortering och anden paaleg at vd rede och wid lige holde, huor offuer en stor deel aff os sambt fattige encher och faderløse børn een anseelig part aff woris fattige middel och formue der vdi haffuer stochen och er bestaaende, huor aff wi aarligen haffuer vdgiffuit jordskyld til Kiøbenhaffns bye saauelsom grundskat til Kongelig Majestet och cronen, saa offte det er bleffuen befallit och paabøden; mens efftersom nu (Gud bedret dis werd) at samme woris och andre fattige folchis huuse, hauffuer och waaninger vdi denne besuerlige krigstid

V s.433

aff ryter, soldater och andre en stoer deel vden begge porterne ere ruinerit och affbrøt, brendt och forderffuit, saa der lidet aff en deel huuse igienstaar, mens plancher och planchewerchk om haffuene fast i grunde ødelagt, opbrent och bortstollen, saa dend skade, fattige folch der vdoffuer lid och taget haffuer, kand iche med mange tusinde daller igien oprettis och betallis, och efftersom fattige folch, som nogen ringe middel och formue endnu haffuer beholden, gierne wille byge och forbedre det, som endnu paa platzerne ere bestaaende, och en deel allerede derpaa begyndt haffuer, at de kunde haffue nogen ringe skyuel offuer hoffuedet, och byen vdi fremtiden kunde bekomme sin rettighed; mens nu er det os wemodeligen och med smerte kommen for øren, at huis bygning endnu er beholden och paa pladtzerne staaendis gandske skulle i grunde ruineris och affbrydis, huilchet wille bliffue for mangen fatig mand ja encher och faderløsze børn, huis middel och formue der udi sticher, en vlidelig skade och affbrechk, huor fore wi fattige folch baade paa woris egne och medborgers sambt encher och faderløse børns weyne paa det aller ydmygeligste och tienstuilligste jndflyer til woris gunstige och kiere respectiue øffrighed, weluise borgemestere och raad och jndstendig och nøduendig begierer, at eders w. w. wille denne worris store nød och anligende for Hans Kongelige Maiestet worris allernaadigste herre vnderdannigst andrage, at Hans Kongelig Maiestet aff naade och medføde kongelig mildhed naadigst wille beuilge och tillade, at wi motte fremdeelis nyde woris huuse, hauffuer och eiendomme vden bemelte porte, saa de ey maa affbrydes, mens fattige borgerskab, som nogen middel och formue endnu kand haffue eller hos andre got folch kunde bliffue crediterit, motte tilladis at byge och forbedre de forwøstede huuse och eiendomme, som nu ilde er spollerit och medhandlet, som wi fattig folch med stor møye, bekostning och penge spilde haffuer samlet och til weye bragt, effterdj Gud allermegtigste os nu med fred naadeligen haffuer begaffuit och welsignet. Wi wil paa det aller underdannigste haffue dend goede tilforsicht til hans Kongelige Maiestet, at dersom denne woris nøduendig anliggende bliffuer for hans Kongelige Maiestet retteligen beret och vnderdanigst andragen, at dend goede herre os fattige folch joe med naade her vdinden bliffuer bewogen och it naadigt suar formodendis. Wil hermed nu och altid haffue eders w. w. vnder dend allerhøyestis beskiermelse throligen befallit. Kiøbenhaffn dend 11 martij anno 1658.

Ydmygste aff hiertens suck Cathrine sl. m. Peders, en fattig præst encke med hendis faderløse. Anders Matthisøn, præst till

V s.434

hospitalett. Hans Therckelssen mp. Lauridtz Pedersøn. Dauid Madtzøn. Johannes Jacobus Häymb. Lauridtz Nielsen Vyff, egh. Samson Gertsen, egen hantt. Jurgen Lehnhardt. Niels Rasmusen. Rasmus Hansen Munch, egh. Jacob Pedersen, fogett. Marcus Crabbler. Anders Nilsen, egen hand. Petter Eschbach, egen h. Forskreffne paa samptlige worres egne och fattige enger (!) och faderløse børnes vegne.

Sæl. Indlæg.

V s.435

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 19 20:36:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top