eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 1
Nummer: 1


<-Forrige . Indhold . Næste->

1.

7 April 1604.

Melkior Plattenslagers Enke bevilges der nogen Fetallie.

Till stadthollderen.

Christianus IV. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, huisz denne breffuiserske Boell N., affgangne Melckior Plattenslagers effterleuerske, boendis vdi Westerporten wdi wor kiøpsted Kiøpenhaffn, vnderdanigst thill ossz haffuer supplicerit begierendis hinder naadigst maatte beffuillgis nogen fetallie saa well som och en summa penninge, som hun formener hender skall restere aff forneffnde hindis affgangne hoszbondtz genantt och besolldning, hender effter hansz bestillings liudellse burde att føllge, tha endoch wii ossz nogsom weedt att erindre hinders hoszbond att haffue hafft thuende bestillninger, huoreffter hun nu samme penninge och genantt fordrer, wahnsehett den første waar casserit, der handt den sidste haffuer bekommitt, saa hun med billighedt saa megitt icke kunde haffue att kreffue, dersom ricktig med hinder skullde affregnis, saa haffue wii dog for hindis armod och fattige smaa børns skylldt naadigst bewillgitt, att hinder forskreffne genantt maa giffuis effter hindis indlagde supplications indholldt, bedendis eder och wille, attj lader giøre den forordtning, saa hun samme genantt maa bekomme. Dog skall her med icke were mehntt, att hinnder skullde følge de 171 dlr. 9 Sk., hindis supplication om formellder. Thed i siden saaledis haffuer att lade føre thill regenskab. Ther medt. Actum Haffniæ 7 appril anno 1604.

Sæl. Tegn. XIX 468.

V s.1

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør apr 26 20:41:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top