eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.514

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 796-797
Nummer: 514


<-Forrige . Indhold . Næste->

514.

12 April 1728.

Skjøde paa en Plads langs St. Jørgens Sø.

Wii Friderich den fierde osv. giøre alle vitterligt, at eftersom vores elskelige Gregorius Vulff, vores krigsraad, krigscommissaire og casserer ved vores ulden manufactur verker, og Christopher Berendsen, borger udj vores kongl. residentz stad Kiøbenhaun, som dend 17de decembris 1723 have erholdet vores allernaadigste privilegium, at de paa een uden for bemelte vores residentz stads port beliggende platz paa dend høyere side, naar mand kiører udaf porten, langs ved contracharpen indtil dend lige over fore staaende veyer mølle, maatte indrette een plantning og aufling til at farve tienlige urter og gevexter af adskillige sorter, nu for os allerunderdanigst have ladet anddrage, at de med ald omhygelighed og stoere omkostninger skal have stræbed at bringe samme plantage til dend fuldkommenhed, at mand icke med tiiden deslige sorter farver for reede penge maatte foraarsages at lade forskrive fra fremmede stæder, hvorved vores her indrettede klæde fabricque kunde tilføyes een eller anden hinder og ophold, men at forbemelte platz ved contracharpen til forskrevne værk skal være alt for liden, saa at de icke der skal kunde saae og plante saadan mængde, som vores fabrique og ellers andre kunde behøve, hvorfor bemelte krigsraad Vulf og Christopher Berendsen allerunderdanigst have begiert, at saasom der skal befindes een beqvæm platz fra dend platz bag ved væver møllen, paa dend eene siide langs St. Jørgens søe og paa dend anden siide langs Steendammen indtil Ladegaards væyen, hvilken platz af dend af bemelte søe opgravede jord skal bestaae og nu vorder opfyldt og med tiiden viidere kand opfyldes, vii da, siden forbemelte platz til saadan een plantage skal være beqvæm, og det til dislige gevexter behøvende vand er ved haanden, allernaadigst vilde forunde dennem og deres arfvinger samme platz, saalenge dend til ovenmelte urter og gevexter bliver brugt, da

I s.796

have vi efter fornevnte krigsraad Vulfs og Christopher Berendsens i saadan maade allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, samt dend fra os elskelige præsident, borgemestere og raad i bemelte Kiøbenhaun herom indkomne erklæring, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og herved bevilge og tillade, at de og deres arfvinger, saalenge forskrevne platz til intet andet end til een farve plantage af dem maa emplojeris, maae nyde og bruge samme platz, som, efter derover skeede opmaaling, skal bestaae af eet tusinde eet hundrede allen i længden, fra dend saakaldede gamle Kongewæy langs med St. Jørgens søe imod Ladegaardsvæyen, og eet hundrede og tie allen i breeden, saa snart samme bliver oyfyldt og kommer i dend stand, at de dend til nogen nytte og tienneste kand bruge, imod at de og deres arfvinger, naar de dend til nogen slags brug andvender, fra dend tiid af betaler staden udj læye aarlig fyrgetyve rixdaler croner, og skal meerbemelte krigsraad Vulf og Christopher Berendsen samt deres arfvinger, imedens platzen til ovenmelte urter og gevexter bruges, nyde alt hvis vii dennem ved forbemelte vores allernaadigste privilegium paa dend dem forhen forundte platz have beneficeret med, saa maae og ingen under haard og vilkaarlig straf understaae sig noget af de urter og gevexter, enten hemmelig eller aabenbare, at opgrave eller borttage, og ville vi, paa det sligt saavit mueligt kunde forekommes, at ved disse plantagier skal opsettes eet tegn, som udviiser det herom giorde forbud. Hvorefter alle og eenhver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendes herudinden hinder eller forfang i nogen maade, under vor hyldest og naade. Givet paa vort slott Kiøbenhaun dend 12te april 1728.

Under vor kongelige haand og signet.

Friderich.

C. Møinichen.

Afskrift paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.797

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:36:17 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top