eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.511

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 792-793
Nummer: 511


<-Forrige . Indhold . Næste->

511.

30 Juni 1691.

Kgl. Bef. til Politimesteren at indrette en Sandkiste ved Fredriksholms Kanal, og Ballastbaadene skulle have en Plads ved Kristianshavns ny Værk (Kvintus).

Wii Christian den femte osv. Woris naade tilforn. Saasom wi ugierne maa fornemme, hvorledes canalerne her udj voris kongl. residens stad Kiøbenhaun tid effter anden stor skade formedelst det hvide sand samt mursans inførsel med sandbaade skal tilføjes og der af meget opfyldes og forderwes, da til sligt her effter at forekomme er voris allernaadigste willie og befahling, at da sandførerne her sammesteds en platz paa pynden af Slotz-holmen wed buchten af den ny canal lige ud for Trompetergangen udwiiser, hvor og ingen anden stedtz de ald sand her effter skal losse og opkaste og der for til den ende beqvemme kister der sammestedtz paa deris egen bekostning lade giøre og udj jorden nedgrave til at legge sandet udj, at det ey af regn eller rendesteenis vand i canalen bort skyldes, og paa det sandet desto beqvemmere af baade i kisterne kand opkastes, skal boldwercket der udenfor giøris noget laugere, saa det og kisternis øverste kant kunde komme een tre foed over vandet, naar det haver sin ordinaire høyde, hvilchet du paa beste maader med stadens bygmester haver at overlegge. Derforuden haver du og sandførerne alworligen og strengeligen at tilholde, at de wed sandetz losning fæste et tet tilbørlig bretseigl paa baaden og paa bolwercket, at inted wed opkastningen i canalen nedfalder. Og paa det alting dermed rigtigere kand tilgaa og prammans lauget her i staden wiide alleene at svare til ald den skade, canalen wed sandetz indførsel kunde tilføjes og ey have aarsage at klage, at dennem skeer indpas i deris næring ved voris sandbaade og pramme, saa haver wi til den ende allernaadigst anbefahlet os elskelige voris deputerede wed søe etaten at forbyde alle og enhuer, i hvo de være kunde, at indføre

I s.792

sand j baade eller pramme, enten det er deris egen eller de af andre ere laante, og at inted sand eller andre ware for nogen, undtagen til voris egen tieniste, med holmens baade og pramme maa føris, men en hver, som sand kand have fornøden, skal tilforpligted wære at lade det paa fornefnte sandpladz hente eller og igiennem porterne føre, og saasom baglast baadene iligemaade skal foraarsage stor skade, naar de med deris sand enten i canalerne eller nogen stedtz paa strømmen ligger, da have vi til sligt her effter at forekomme ogsaa allernaadigst anbefahlet forbemelte os elskelige voris deputerede ved søe etaten at udwise dennem, som deslige ballast baade fører, een ligge platz imellem ballast pælene og Christianshauns nywerck inden et wist begreb, som med pæle skal aftegnis, saa haver du de wedkommende strengeligen at tilholde ey at betiene nogen med ballastis indgivilse, med mindre skiberomme paa de visse oc til forordnede stæder ligger. Der med skeer wor villie. Befahlendis dig Gud, Skrevet paa vort slott Kiøbenhaun d. 30 junij anno 1691. Under vor kongl. haand og zignet.

Christian.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.793

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:32:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top