eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.510

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 790-792
Nummer: 510


<-Forrige . Indhold . Næste->

510.

28 Sept. 1685.

Synsforretning over den Jord, hvorpaa Vartov udenfor Østerport stod.

Amtsforvalter og Fiskemester Christen Nielsen klagede 25 Avg. 1685 til Rentekamret, at han efter Kongens og dets Vilje havde ladet istandsætte Fiskeriet udenfor Østerport, hvilket havde kostet over 500 Rdl. Nu paastod Borger i Kjøbenhavn,

I s.790

Mogens Zakarisen, at have Rettighed til Jorden, der i den tidligere Amtsforvalters Tid havde ligget til Fiskeriet, og at han havde købt den af Magistraten; han hindrede Vandet i dets Løb, som skulde holde Fiskedammene i Live, og hvis Tilløbet blev forment, var Fiskeriet til ingen Nytte. Han begærede derfor kgl. Befaling til 4 fornuftige Mænd, som hørte under Borgretten, og at Magistraten skulde beskikke 4, der hørte under Byens Ret, at de skulde en vis Dag møde ved Fiskeriet og efterspørge, hvor vidt dets Grund strækker sig, medens der endnu er nogen i Live, som derom kan have Videnskab og give Efterretning. Hertil svarede Rentekamret, at det holdt for raadeligt forat undgaa stor Vidtløftighed, at hver Part valgte en Synsmand, og foreslog paa Kongens Vegne Renteskriver Hans Karstensen og paa Magistratens Vegne Raadmand Lars Andersen, eller hvem dem ellers syntes. Synsforretningen følger.

Effter denne voris høye og gunstige øfrigheds høybiudende befaling sambt paa veledle magistratens vegne hauer vij vnderskreune tillige med Hans Kongl. Ma. amtsforualter sambt fiskmester ouer Kiøbenhaun, Fridrichsborg og Cronborg ambter, edle Christen Nielsen og Sr. Mogens Zacharisen, borger og indwaaner i Kiøbenhaun, verit forsamlit paa den omtuistede jord ved hans Ko. Ma. fiskerdamme imod stranden uden for Øster port og befunden den af effterskreune beskafenhed, nemblig samme jord strecher sig fra grøfften bag ved Fiskerhuuset af nør og i sønder langs hen til afgangne borgemester Titus Bølchis jndhegnede jord og plads, huor jmellum er en grøfft fuld af vand til schilsmisse og indhegning for de paa grendsende, paa den øster side af samme jord er og en grøfft, huormed samme jord fra stadsens fælled er indlugt, mens den første grøfft er den grauf, som i forige tider hauer verit om den da verende fortificatiøn, som siden er bleuen raserit, igiennem huilchen ouer falds vandet løber ned til fiskerdammene. Jorden i sig sielf er endeel af den gammel fortification og de uden vercker, som siden er bleuen nedkasted og til saaeland giort bequem, at derudj kand saais vngefehr en tønde korn, saa og jt støcke jord at sete kaal paa i den nordere ende ved Fiskerhuuset, huilcken jord er det ouer bleune af en gammel rundeel, som endnu er tilsiune, og som samme jord icke kunde sees eller findis at haue verit tilmaalt nogen af dennem, som i forige tider hauer hafft hauger eller pladtzer, mens saaledis af volden og schandsen er ouerbleuen, huor fore Mogens Zacharisen ei heller noget der paa kand haue at prætendere, mens for os lod sit paastaaende falde, da hannem ald forbemelte jords situation og beskafenhed blef forklarit og foreuist. Saa forneunte jordsmon imellum forbemelte grøffter fra forskreune borgemester Titus Bølchis plads og op til Fiskerhuuset, som er det ouerbleune af de gamle stadsens volde oc vden vercker, kand bliue fremdeelis til Fiskerhuuset beligende, jndtil Hans Kongl. May. eller høy øfrighed anderledis behager at lade

I s.791

anordnne. Huilcket de vedkommende epter befahling til effterretning hermed meddeelis. Ihuad vandets demning imellem Fiskerhuuset oc Mogens Zacharisens plads angaar, da blef ambtsforualtern Christen Nielsen med Mogens Zacharisen derom indbyrdis foræhnede, huor høyt demmingen motte giøris og huor dybt renderne skulle nedlegis, at vandet fra forneunte grøfft til fiskerdammene kunde haue sit fri løb, saa denne stridighed dermed ophører. Datum Kiøbenhaun den 28 septembris anno 1685.

Lauridtz Andersen.       H. Carstens.

2 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.792

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:32:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top