eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.507

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 775-782
Nummer: 507


<-Forrige . Indhold . Næste->

507.

14 Dec. 1682.

Synsforretning over Kjøbenhavns udenbys Jorder.

Kiøbenhafns byes tilhørende marckers sampt dessen herligheders beskriffuelse, bestaar udj effterfølgende.

Uden Wester port.

Synden Landeweyen.

1. Kongel. Mayts Ladegaards marck grendser norden til Kongeweyen, østen till St. Jørgens søe, synden oc westen till Ny Amagers marck oc er aarligen udi brug, maalt i 21 stycker.

Noch befindis til forskrefne Ladegaard nogen jord, som ligger ved Falckener gaarden oc strecker sig s. oc n., høffder synden til Kongeweyen, norden til dend lille aae, som er marckeskiell imellem Kiøbenhafns offuerdrifft oc Ny Amager, ligger ved den østre side till Falckeneer gaardsens jord oc med den westre side til samme gaards eng.

Engbonden, som ligger til forbemelte jord, hører i lige maade til Ladegaarden, oc kand derpaa aarlig høstis god eng 4 læs.

Noch befindis udj Nye Amager marck nogle stycker jord, som ochsaa hør til bemelte Ladegaard, huis maal oc taxt udj samme byes forretning videre findis specificeret.

Fischeparcker findis 2de ved samme Ladegaard, den eene synden for gaarden oc den anden westen for.

Noch en dito.

Herforuden graffuen, som strecker sig runt omkring Ladegaarden. 13 Tdr. 2 Skp. 2 Fd. Htkr.

2. Magistratens wenge bag Gabriels huus grendser norden oc østen til den gamle graff, synden till Stranden oc westen til Reberbahnen, er maalt udj 6 stycker. 1 Td. 4 Skp.

Paa Reberbahnen, som tilhør magistraten oc ey er tienlig til agerjord, kand, om det bleff indheignet oc fredet, høstis aarligen god eng 2 læs.

3. Præsidentens oc borgemesternis jord grendser østen til Reeberbahnen, synden til Stranden, westen till Ole Jensens wenge oc norden til Stenbroen. 2 Td. 3 Skp. 1 Fd.

4. Ole Jensens wenge strecker sig synder oc n., ligger imellem borgemesters oc raads wenge oc Peder Hansen Korsørs wenge. 1 Td. 2 Fd. 1 Alb.

5. Peder Hansen Korsøers wenge strecker sig synder oc nord, ligger jmellem Ole Jensens wenge oc fælleden. 5 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.

I s.775

6. Jens Andersens jord strecker sig synder oc nord, ligger jmellem Ole Jensens huus oc Jens Andersens hafue. 1 Skp. 2 Fd. 1 Alb.

7. Kemner Hans Lefueds haffue er luct fra fælleden. 2 Skp. l Alb.

Norden Landeweyen.

8. Præsidentens wenge strecker sig Øster oc wester, ligger imellem Landeweyen oc Nye Amager marck. Vdj bemeldte wenge befindis 4 fiskeparcker besat med carper oc carutzer. 2 Skp. 2 Fd. 1 Alb.

9. Christopher Laursens wenge strecker sig ø. oc wester, ligger imellem Landeweyen oc Amager marck. 2 Td. 1 Skp. 1 Fd.

10. Søren Hiulmands wenge strecker sig øster oc w., ligger jmellem Landeweyen oc Amager marck. 1 Td. 3 Skp. 2 Fd. 1 Alb,

11. Gødert Nielsens wenge strecker sig øster oc wester, ligger imellem Landeweyen oc Amager marck. 7 Skp. 3 Fd.

Uden Norder port.

1. Stattholder Gabels huus, bebois aff Peder Hansen huusmand oc ligger der til et wenge, som strecker sig øster oc wester jmellem Landeweyen oc Teilgaardens wenge oc tilhør sl. Hr. Statholder Gabels arffuinger. 7 Skp. 1 Fd.

2. Teglgaards wang strecker sig øster oc w., ligger imellem Pebling søe oc statholder Gabels huuswenge, tilhør jligemaade Gabels arfuinger. Vdj bemelte wang befindis 3de smaa fiskeparcker udj, som berettis ingen fiske at vere udj. 3 Td. 5 Skp.

3. Jørgen Pipgras oc Jonas Møllers wenge strecker sig synder oc n., ligger imellem Landeweyen oc Peblinge søe. 1 Td. 7 Skp. 2 Fd. 2 Alb.

Østen Landeweyen.

4. Bleegdammen strecker sig synder oc n., ligger imellem byen oc fællidden, bestaar udj 16 huuse oc deelinger, mens tilhør byen, huorfor den jord, som ligger høyt oc kand brugis til agerjord, er generaliter maalt til byen. Det øffrige af jorden er generaliter taxeret for god eng, som aarligen høstis 4 læs. 4 Td. 4 Skp. 3 Fd. 2 Alb.

5. Vrtegaards mendens haffue strecker sig synder oc nord, bestaar udj 8 huuse, oc er jorden dertil generaliter maalt. 3 Td. 4 Skp. 2 Alb

6. Borgemestere oc Raads wang strecker sig synder oc nord, norden til Rørsøe, synden til byens fællidt, westen till Hyltebroe oc østen til Friderichsborgs kongewey, 35 Td. 7 Skp. 3 Fd. 2 Alb.

7. Brygger wangen strecker sig øster oc wester, østen till Stranden, westen till Borgemestere oc Raads wang, sønden till fællidden oc norden till Wognmands wangen. 25 Td. 2 Fd. 2 Alb.

I s.776

8. Wibens huus. Jens Pedersens wenge strecker sig øster oc wester, ligger jmellem Brygger wangen oc Fælleden, 1 Skp. 1 Alb.

9. Wogenmands wang grendser synden till Bryggerwangen, westen till Raadmands wangen, norden till Emmendrups marck oc Ryewang oc østen till Norder fællidt. Samme wang er aarlig j brug formedels engbondens skyld, mens agerjorden er ey tienlig til aarlig sædejord. 26 Td. 6 Skp.

10. Et huus, som tilhør Peder Jørgensen vnderfogit oc bebois aff Peder Biørnsen. 4 Skp.

11. Rywangen strecker s. oc nord, synden til Wogenmands wang, n. till Jentoffts marck, ø. till Wartous marck oc w. till Jentoffte marck, tilhør præsident, borgemestere oc raad. 20 Td. 4 Skp. 3 Fd. 2 Alb.

Uden Øster port.

Østen Landeweyen.

1. Mons Zachariasens wenge strecker sig synder oc nord, ligger jmellem Kongeweyen oc Østerfællids offuerdrifft, som er gandske moratzig, huorudj findis nogen jord opbrydt. 2 Skp. 3 Fd. 1 Alb.

2. Paul Christensens huus, tilhør borgemester Bølcke, huortil er et lidet wenge, som grendser norden til Mons Zacharisens huus, ø. oc s. til Kiøbenhaffns fællidt oc westen til Landweyen, oc er samme wenge aarlig i brug formedelst engbond skyld. Noch befindis vdj samme wenge en stor oc 2 smaa fiskeparcker. 2 Skp. 2 Fd. 2 Alb.

Westen Landeweyen.

3. Jochum Bøckmands wenge grendser østen til Landeweyen, synden til Sidtzele sal. Hr. Anders Matthisens wenge, westen oc norden til Peblinge søe. 1 Td. 5 Skp. 2 Fd. 1 Alb.

4. Niels Laursens haufue, huortil er et lidet indlycke, som ligger synden for huuset oc bruges i steden for kaalhaufuen. 2 Skp. 1 Fd. 2 Alb.

5. Sidtzele Hr. Anders Mathisens wenge grendser norden till Jochum Bøckmands wenge, ø. till Landeweyen, synden til Peder Lassens wenge oc w. til Peblinge søe. Vdj forskrefne wenge findis 7 fiskeparcker. 1 Td. 3 Fd. 1 Alb.

6. Licentiat sal. Peder Lassens effterlefuerskes wenge grendser norden til Sidtzels sal. Hr. Anders Matthisens wenge, østen till Landewejen, synden till byens jord oc westen till Peblinge søen. 1 Td. 3 Skp. 1 Alb.

7. En deel jord for Nørre portis Accise boedt jmod Øster port jmellem Contrecharpen oc Peblinge søen oc bliffuer brugt til kongens material hestis fornødenhed. 2 Td. 3 Skp. 1 Fd. 1 Alb.

I s.777

8. Anders Nielsens wenge strecker ø. oc w., er indluckt fra byens fællidt. 1 Skp. 2 Alb.

Noch ligger til Kiøbenhafns bye effterfølgende enghaffuer oc fælleder.

1. Enckedronningens indgryfftet enghaffue ligger imellem byen ved Westerport oc weirmøllerne, brugis till græsning till hendis Mayts. liffgvardes heste oc er taxeret for 16 høfder. 1 Td.

2. Schomagrenis garberhaffue, som er incorporered med forskrefne enghafue, er taxerit for 2 høfders gresning. 1 Skp.

3. Byens Westerfællid indeslutis først synden till Stranden, norden til Landeweyen, østen til Pesthuset oc Peder Hansen Korsørs wenge oc westen til Walbye marck, er taxerit for 180 høfders græsning. 11 Td. 2 Skp.

4. En plan imellem Wester portes dam oc Nørre portis dam, ligger imellem Peblinge søen oc Contrecharpen, er taxeret for 20 høfders græsning, 1 Td. 2 Skp.

5. Nørrefællid begynder ved Ladegaarden oc strecker sig ad Peblingesøen, Falckeneergaarden, Hyltebroe, Borgemestere oc Raads wang, Wibens huus oc til Kongewejen forbj Blegdammen, er taxerit for 300 høfders græsning. 18 Td. 6 Skp.

6. Østre fællid begyndis fra Wibens huus, langs Kongewejen indtil Nørreport, forbj Bleegdammens huus[e] oc Bryggerwangen ud til Wartou forbj Stranden oc endis til Øster portis landewej, er taxeret for 180 høfders græsning. 11 Td. 2 Skp.

7. Noch fra den Østre portis landewey til Norder porten jmellem Peblinge søe oc Contrecharpen, er taxeret for 24 høfders græsning, 1 Td. 4 Skp.

8. En liden enghaffue, brugis aff Peder Andersen, ligger paa den anden side Landewejen, er taxeret for god eng 1½ læs. 3 Fd.

9. Noch en liden enghaffue, ligger i Nørrefælledet ved Hyltebroe, er taxeret for god eng 1½ læs. 3 Fd.

10. En liden dito, tilhør Jens Crone, oc høstis aarlig, taxerit for god eng, 4 læs. 2 Skp.

11. Et lidet stycke engbond, som er indgryfftet oc giør schilsmis imellem Vttisløff oc byens marcker.

Item et lidet stycke paa den anden side Landewejen, som Peder Andersen, wangmand i Magistratens wang, er bevilget at bruge for tilsiun skyld.

I s.778

Nock herforuden:

Uden Wester port.

Synden Landeweyen
befindis effterskrefne weyrmøller, som følger:

1. Hans Hoppe, møller oc brygger paa Christianshafn, en weyermølle, bebois af Hans Rasmusen, med dets møllestaufn, kaalhauffue oc byggeplatz, huis øffuerste møllesteens diameter er 2½ all. oc 1½ qvarteer breed oc 1½ qvarteer tyck.

2. Jens Cronis møllestaufn oc kaalhaufue, bebois aff Rasmus Møller, oc er samme øffuerste møllesteens breede 2½ all. oc 2½ qv. tyck.

3. Ole Giermandsens møllestaufn, byggeplatz oc kaalhaufue, oc er den øffuerste møllesten 2 all. oc 1 1/3 qv. breed oc 1 1/3 qv. tyck.

Norden Landeweyen,

1. Marckus Andersen en møllestaun med byggeplatz oc kaalhauffue, oc er den øffuerste møllesteen 2 all. oc 1¾ qv. bred oc 1½ qv. tyck. Samme veirmølle er for nogen tid siden nedfalden oc fangis nu an at opbyggis paa ny igien.

5. Mickel Schultis møllestaun med byggeplatz oc kaalhaufue, brugis aff Anders Jensen møller, oc er den øffuerste møllesteen 2 all. oc 1½ qv. bred oc 1½ qv. tyck.

6. Jens Olsen møllers møllestaun, byggeplatz oc kaalhaffue, oc er den øffuerste møllesteen 2½ all. bred oc 1¼ qv. tyck.

Uden Norder port.

Westen Landeweyen.

1. Jonas Pedersen møllers møllestaufn, byggeplatz oc kaalhaufue, oc er den øffuerste møllesteen 2½ all. bred oc 1 2/3 qv. tyck.

2. Jørgen Pipgras en møllestaun, byggeplatz oc kaalhaufue, oc er den øfuerste møllesteen 2 all. og 2½ qv. bred oc 1 2/3 qv. tyck.

3. Garbernis mølle, huis øffuerste møllesteen er 2 all. oc 2½ qv. bred oc 1 2/3 qv. tyck. Denne mølle er Banchemøllen, som Anders Andersen beboer oc brugis aff garberne, er møllestaufn, kaalhaufue oc byggeplatz.

4. Jacob Tornou møller en møllestaufn, byggeplatz oc kaalhaufue, huis øffuerste møllesteen er 2 all, oc 2½ qv. bred oc 1½ qv. tyck.

5. Niels Matzens møllestaun, byggeplatz oc kaalhaufue, huoraf den øffuerste møllesteen er 2 all. oc 2¼ qv. bred oc 1¼ qv. tyck.

6. Jens Andersen møller en møllestaun, byggeplatz oc kaalhaufue, oc er den øffuerste møllesteen 2 all. 2½ qv. bred oc 1½ qv. tyck.

I s.779

7. Claus Glos møller en møllestaun, byggeplatz oc kaalhaufue, oc er dens øffuerste møllesteen 2½ allen bred oc 1 2/3 qv. tyck.

Uden Øster port.

Østen Landeweyen.

1. Peder Christensens møllestaun, byggeplatz oc kaalhaufue, som tilforne haffuer tilhørt Mons Jensen møller, dens øffuerste møllesteen er 2½ all. bred oc 1½ qv. bred oc 1½ qv. tyck.

2. Albert Krøgers mølle, huis øffuerste møllesteen er 2 all. oc 1½ qv. bred oc 1 2/3 qv. tyck.

Herforuden ved Christianshafn.

1. Svend Nielsen møller en mølle uden for Christianshafns port, huis øffuerste møllestaun er 2 all. 2½ qv. bred oc 1 qv. tyck.

Noch ligger uden for byen effterskrefne huuse, kaalhafuer oc platzer, som følger:

Uden Wester port.

Synden Landeweyen.

1. Nest op til Landeweyen findis forrige David Madtsens kaalhaufue, som er øde oc tilhører nu Friderich Isenberg.

2. En platz, som tilforne hafuer værit Schomagernis garberhafue, mens er nu øde oc incorporered med hendis Mayts enchedronningens platz.

3. Gabriel Baumans paasatte bygning, kaalhaffue oc skydebahne.

4. Moritz Christensens, wognmand, et lidet huus oc kaalhaffue, niuder samme frj for tilsiun skyld.

5. 13 hytter, som staar paa magistratens jorder, huoraf en deel er bortleyet till Reberbahnen.

6. Ole Jensens huus, som tilforne kaltis Michel Wibes kroe, dertill een kaalhaufue.

7. Peder Hangen Korsøers huus bebois af Magnus Petersen, derhos en kaalhaufue.

8. Hans Boyesens byggeplatz oc kaalhafue.

9. Jens Pedersens byggeplatz oc kaalhaffue.

10. Matthias Schoufriders byggeplatz oc kaalhaufue.

11. Haagen von Lichtenberg en byggeplatz oc kaalhafue.

12. Hans Lewesens huus oc platz sampt kaalhaffue, som bebois aff Niels Pedersen.

13. Synden for imod stranden ligger stadens Pesthuus,

14. De Fattigis Kirckegaard.

I s.780

15. En indgryfftet platz, huorpaa Hans Mayt. haffuer ladet plante træer.

Norden Landeweyen.

1. Gødert Nielsens byggeplatz oc kaalhaufue.

2. Christopher Laursens byggeplatz oc kaalhaufue.

3. Christen Sangers haufue oc byggeplatz.

4. Søren Hiulmands encke en ubebygget mølleplatz oc derhos en tilfylt fiskeparck.

5. Christen Gantzels effterleffuerske en øde møllestaun, bygning oc kaalhaffue, strecker sig til Kongeweyen.

6. En øde platz, huorved befindis 5 parcker, som berettis aff præsidenten at haffuis i brug.

7. Stadens Accisebod med des udbygninger oc kaalhafue.

8. En øde platz imellem St. Jørgens søe oc woldene haffuer tilforne udj atskillige parter værit afdeelt oc aff stadens borgerskab brugt.

9. Frantz Fiskers huus.

10. Kiøbenhafns Ladegaard.

11. Peblinge søen med en øde platz imellem Woldene oc søen.

Uden Norder port.

Westen Landeweyen,

1. Stattholder Gabels arffuingers byggeplatz sampt fiskeparcker.

2. Jens Mogensens, forrige marckmand, hands byggeplatz oc kaalhaufue.

3. Johan Eigenhofs effterleffuerske en byggeplats oc kaalhaufue.

Østen landeweyen ved Hyltebroen.

4. Jacob Rustmester en byggeplatz oc kaalhaufue.

5. Kirsten Anders Aagesens byggeplatz oc kaalhafue.

6. Holger Dønnicke, stadens marckmand, en byggeplatz oc kaalhaufue.

Derhos stadens Folde.

7. Jacob Jacobsen kremmer en byggeplatz oc kaalhaufue.

8. Raufnsborg, Hr. cantzler Wind tilhørende, en byggeplatz med haffue oc fiskeparcker. Derforuden en indplancket hafueplatz.

9. Borgemester Bartholomæi Jensens platz, som bebois aff Johan Notke.

10. Et huus oc en kaalhaffue udj Præsident, Borgemester oc Raads wang.

11. Wibens huus med kaalhafue paa Kongens wey.

12. Et huus oc kaalhaffue i Bryggerwangen.

13. Et huus oc kaalhaffue i Wogenmandswang.

I s.781

14. Peder Børgensen en platz kaldis Slibemøllen.

15. Noch Peder Børgensen en liden byggeplatz oc kaalhafue.

16. En liden kaalhaffue hos en jordhytte, som bebois aff den, som passer paa wangeledet.

17. 3de smaa parcker magistraten tilhørende.

18. Et lidet huus oc kaalhaufue derhos udj Ryewangen.

19. Wartous tilhørende platz med en kaalhauffue.

20. Jens Cronis indheignede platz.

Uden Øster port.

Østen landeweyen.

1. Mogens Zacharisen en byggeplatz oc kaalhaufue, bebois aff Ole Skaaning.

2. Dito en byggeplatz oc kaalhaffue, bebois af Claus Tydsk.

3. Mogens Zacharisen en byggeplatz oc kaalhafue, bebois aff David Lijmsyder oc hør samme Lijmsyderj Mogens Zacharisen till.

4. Dito en byggeplatz oc kaalhaffue, bebois af Jens Ibsen oc brugis i ligemaade till Lijmsyderj.

5. Noch Mogens Zacharisen en byggeplatz oc kaalhaufue, oc brugis samme platz aff hannem selff till Stifuelse werck.

6. Kongens Fiskerhuus ved Stranden, som bebois aff Niels Grøn.

7. Borgem. Bylche en byggeplatz oc kaalhaffue, som bebois aff Pouel Christensen.

8. Kongl. Mayts. Accisebod oc derhos en liden kaalhaffue.

Westen Landeweyen imellem Sortedam oc woldene.

9. En platz, som tilforne kaldtis Stockholm, tilhør Laurs N. i Wandløse.

10. Nørreportis Accisebod med tilhørende kaalhaffue.

11. Den ny Kirchegaard uden Nørreport.

12. Kongl. Mayts. Søeestats kirchegaard.

Orig. i Matrikelarkivet. Tilføjet er her Hartkornet efter Matriklen for hver Mark, skønt dette først er fastsat senere efter nærværende Synsforretning.

I s.782

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:27:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top