eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.505

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 770-774
Nummer: 505


<-Forrige . Indhold . Næste->

505.

24 Juni 1661.

Stadens Privilegier.

Wii Friderich dend tredie osv. giøre hermed witterligt for os, woris arffuinger och effterkommere konninger til Danmarck och Norrige, at efftersom nest gudz den allmechtigstes naadigste bistand woris kongel. residentz stadt Kiøbenhaffn udi sidste beswerlige krigs-

I s.770

tiid och serdelis udi den haarde beleyering sig imod os och woris kongel. huus saa troe och lydig och mod woris fiender saa modig och tapper betiend, som det den nu leffuendes werden nochsam er bekient och witterligt, da haffuer wii, paa det ochsaa saadan deris underdanigste och skyldigste troeskab och tapper modighed til deris ewige berømmelse posteritæten, saa lenge werden staar, kunde notificeris och samme wor kongelige residentz stad Kiøbenhaffn fremdelis der udj mod os och woris kongelige huus at continuere, dedz bedre kunde foraarsagis saa wel ochsaa andere woris kiere och troe wndersatere udi slig och andre tilfald it got exempel til at efterfølge for øyen stillis, samme wor kongelige residenz stad Kiøbenhaffn samt alle des jndwanere, geistlige och werdzlige, de nu leffuendis saauel som deris efterkommere med efterfølgende privilegier allernaadigst anseet och begaffued.

1. At Kiøbenhaffn skal wehre och bliffue en kongelig residentz- och frie rigs stad oc annammis tillige for en frie rigens stand, och naar wii got befinder, stenderne at sammenkalde, de da at deliberere och deris stemme med de andre giffue, om huis os til beste komme kand.

2. Præsident, borgemestere och raad med borgerskabet maa udwelge 32 aff de beste och fornehmste borgere her udj staden, huilche tillige med præsidenten, borgemestere och raad stadens och menighedens beste saauelsomb detz jndtegt oc udgifft effter thidens beskaffenhed kand offuerweye oc derom handle oc slutte. Aff bemelte 32 borgere maa wdwelgis thou, som tillige med præsidenten och en aff borgemesterne maa altid haffue frie tilgang til os, stadens och det gemeene anliggende at andrage.

3. At Kiøbenhaffns stad oc Christianshaffn skall altid hereffter were een aff de tuende stabel-steder udi Sielland och haffue dend frihed, at ingen kiøbmands wahre uden landtz frakommende nogen steds udj prouincien maa indføris end alleniste till bemelte tuende stabelsteder, huoraff dend anden hereffter skall nauffn-giffuis, udi huilcke alle wahrer først skall opleggis och fremmedis wahre udi det ringeste otte dage haffue ligget, førend de nogen anden steds derfraa maa hen transfereris; jche heller maa nogen wahre, huo de och tilhører, til fremmede steder aff Sielland udføris, uden det skeer wed bemelte stabel steder, kalch, steen och bygnings tømmer udi jndførselen undtagen, och udj udførselen øxen och heste, dog uden ald widere undersleff, vnder tilbørlig straff, och skall de smaa kiøb-

I s.771

steder her udj provinden deris frihed hermed iche widere were betagen, end at de iche maa haffue nogen jnd- eller udskibning till eller fraa fremmede steder, men at de deris wahre skall føre til stabelstederne udi Sielland och igien der fraa hendte deris nødtørfft, huortill de och maa bruge smaa fare tøig, huor imoed de tuende stabelsteders jndbyggere skal were tiltencht at haffue goed forraad aff alle de wahrer, som provincien kand behøffue, for billig priis.

4. At bemelte Kiøbenhaffns jndbyggere, gejstlige oc werdslige stands personer, maa kiøbe oc sig tilforhandle adelige jorde goeds, oc huis dennem udi saa maader endten ved kiøb, arff eller pandt kand tilfalde, saa och huis de allerede udi betalling eller pant bekommit haffuer, wehre sig endten woris eller adelens, det de och deris børn och effterkommere i alle maader at nyde med lige frihed, som adelen haffuer paa deris, effter deris atkomst brefuis formeldning udi alle maade.

5. De schall icke med widere told, accise eller anden tynge oc besuering beleggis, end adelen giør och giffuer.

6. At Kiøbenhaffns jndbyggere hereffter altiid skall wehre frij for ald schatt, hoff- och anden jndqvartering, saa och for aars- eller landsknegtis pengis udgifft, oc derimoed aff dend allgemeene rigens ærario tagis, huormed dend nødwendige guarnison kand underholdis och ellers till rigens fornødenhed behøffuis, dog udi krigstiid en huer stand behre byrden lige med dend anden, effterdj det er till en huers frelse och conservation.

7. At alle de udaff dend privat-stand, geistlige och werdslige, nu och deris børn oc effterkommere effter dennem, borgere och jndwaanere her i staden skall nyde med adelen lige tilgang til officia och honores, naar de dennem med deris capacitæt och qvalitæter der till kand giøre capables och meriterede.

8. At aff alle wahrer, som herudj staden jnd- och vdføris, endten ded selgis til cronen eller iche, med mindre wii det sielff lader forskriffue, och saadant med voris haand bewiisis, skall giffue dend nu sedwahnlige hauffns accise paa stadens Accise boed, saa och dend sedwahnlige hauffnepenge til staden aff alle skibe och skuder inden Reffhals thønde, dog huis wahre, som udj jndgaaende haffuer giffuit accise, de skal were frij udi udgaaende, och skall woris tholder paa Toldboden ey nogen for udgaaende maa klar giøre, førend bewisis, at de haffuer, som skrefuit staer, giort richtighed till staden.

9. Och paa det bemelte wor kongelige residentz och frii rigsstad Kiøbenhaffn samt dedz jndbyggere woris kongelige propension

I s.772

och naade desto bedre kand haffue at bemercke och udj gierningen at see, huorledis wii icke ringere deris end andre woris kiere och troe vndersatternis flor och tiltagelse os lader were angelegen, da hafuer wii dennem woris lehn Rodschild, saauit det icke allerede till andre er affhent eller pantsat, til en ewindelig egendom gifuet och forært, huoroffuer wii dennem en richtig jordbog och woris schiødebreff med forderligste wii lade lefuere, doch woris och woris arffuinger och effterkommere konnger udj Danmarck och Norrige souverainitæt udj alle maader vpræjudicerlig, saa ochsaa Bispegaarden udj Roschilds by, jachten och Bognis wange untagen, som wii och woris arffuinger os will hafue forbeholden. Och skall dennem wore tillat, huis godz till andre aff bemelte Rodskilds lehn er pantsat, igien effter pant breffuis lydelse at indløse och lige med det øffrige at niude och beholde, doch skal bønderne plichtig were, woris, woris elskelige gemahls och børns fadebur, naar wii igiennem landet 1) reiser, at age, som sedwanlig wert hafuer.

10. Indkomsten aff bemelte Roeskild lehn skall halffparten til stadens raadstue och magistratens reputerlig underholdning och dend anden halfpart til stadens, politiers och menighedens forbedring anwendis, offuer huilcket magistraten skall haffue dispositionen, at lenet saaledis administreris, saa och jndkombsten udj saa mader anwendis och woris saa vel som dend gemeene Landwey wed lige och udi god skick holdis, som forsuarligt er.

11. Wii hafuer ocsaa denne kongelige residentz och frii riigs stad med saadan waben naadigst anseet och begafuet, som sig wed slige privilegier best kand skicke och herhos er at see, huilchet waaben de udi alle deris forretninger skall och maa bruge, huor och naar de det fornøden erachter.

12. Hafuer wii ochsaa huis andre privilegier dennem aff woris hr. forfædere konninger udj Danmarck och os tilforne kand were gifuen, som ey woris arffue rettighed, jura majestatis och souverainitæt er til præjuditz, hermed naadigst confirmeret, ey paatwiflendis, end at de, deris børn och effterkommere alle disse kongelige benaadinger saaledis considererer, at de derwed foraarsagis udi bestandig underdaanigst och skyldigste lydighed och troskab mod os och woris arffuinger at continuere och sig, som erlige arffueundersatter egner och well anstaar, at comportere, huorimod vii dennem alle och en huer med kongelig huld och naade tilgedaen forbliffuer. Gifued paa wor

__________

1) Her er Vaabnet malet.

I s.773

kongelige residentz Kiøbenhaffn dend 24 junij anno 1661. Wnder wort zignett.

Friderich.

Orig. paa. Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl hænger under i en Sølvkapsel,

I s.774

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:23:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top