eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.503

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 725-727
Nummer: 503


<-Forrige . Indhold . Næste->

503.

16 Juni 1661.

Skjøde paa en Gaard paa Hjørnet af Vingaardstræde og den gamle Østervold.

Jeg Key Lycke til Rantzowholm, obrister och Kongl. Maytz. befahlingsmand paa Aalborrigh huus, kiendis och giør hermed witterligt, att ieg aff fri willie och welberaad hug med min kiere hustruis widenskab och sambtøche haffuer soldt och affhendet fra mig, bemelte min kiere hustru och woris arffuinger til erlig och velbyrdig mannd herr Hendrick Bielcke til Ellinge, ridder, Danmarckis riigis raad, riigens vice admiral och Ko. Ma. befahlingsmand offuer Island, och

I s.725

hans arffuinger dend gaard, som sl. welbyrdig herr Christian Friis tilforn iboet haffuer och welbemelte min kones moder tilhørte, effter offuerleffuerede schiødis widere indhold, jordefri grund, liggendis ud imoed dend gammel Øster wold her udj Kiøbenhaffn, strechendis sig udj sin lengde och brede, efftersom dend nu ved rettens middel er bleffuen opmaalit, nemblich breden for ud til adelgaden, (som er fra herr Christopher Vhrnis gaard til hiørnet aff Wiingaardstrædit) fra sønder och udj nord halffembtesindstiuge och tho allen trei quarter, lengden i Wiingaardstrædit fra hiørnet och til her obriste secreterer welb. Erich Krags haugemur aff Øster i wester førgetiuge och ni ahlen en tomb, breden bag i gaarden nemblich fra Wiingaardstrædit langs ud met welbemelte herr secreterens hauge och til welbemelte herr Christopher Vhrnis gaard uedtager, aff sønder och udj nord fiiresindstiuge och otte ahlen elluffue tomb, lengden fra adelgaden paa dend nordre siide til secreterens gaard vedtager (med frj tagdrob udj secreterens gaard) er fiiresindstiuge och siuff ahlen trei quarter en tomb, som er lengden igiennem gaarden, der som welbemelte herr Christopher Vhrnis gaard vedtager, noch lengden fra adelgaden fra porten och til det planckuerck, som staar jmellum secreterens hauge och haugen i forskrefne gaard, aff øster udj wester halfftredsindstiuge och halffsiete ahlen, noch lengden fra samme planckuerck och til dend yderste hiørne i secreterens gaard (som er hiørnet aff stalden) fra øster udj wester tiuge och fiire ahlen foruden frj tagedrob udj secreterens gaard, noch breden bag i gaarden fra secreterens muur och til dend fierde stolpe, som giør schilsmisse jmellum herr Christopher Vhrnis och forskrefne gaard, aff sønder udj nord førgetiuge och trei ahlen, effter de mends beskriffuelsis widere forklaring, som gaarden haffuer maalet, och her hoes offuerleffueris, dat. 15 juny 1661. Huilchen forskrefne gaard, jordefri grund och eyendom med dend muur jmellem herr Christopher Vhrnis och denne gaard och ald des tilhørende bygning och huuse, oppe och neder sampt rette tilliggelse, som dend nu opmaalet, befunden och beskreffuen er, jndhegnet, med ald huis nagelfast och huusets bygning med rette tilhører, saa och forefundne jernoffne, bord, bencke, sengesteder och deslige træuahre, som derudj nu forefindis, intet undertagen udj nogen maade, forbemelte herr Hendrich Bielche och hans arffuinger skall effter dags haffue, niude, bruge och beholde for it friit, frelst och wryggelig kiøb til effuindelig fri eyendom i alle maade. Och kiendis ieg Key Løche, min hustru och voris arffuinger aldelis ingen ydermehre laad, deel, ret eller rettighed at haffue til eller udj forskrefne gaard, jordefrj grund och

I s.726

eyendom, huuse och bygning effter denne dagh udj nogen maade, medens ieg derfore aff velbemelte herr Hendrich Bielcke at haffue bekommet och annammet fyllest och fuld bethaling, saauiit wj om accorderit och udj woris kiøb kommen er, saa ieg tacher hannem gaat for goed och redelig bethaling i alle maader. Thj beplichter ieg mig osv. Des til ydermehre vidnisbyrdt haffuer ieg vitterligen ladit trøcke mit zignete her neden fore och med egen haand vnderskreffuen och her hoes venligen tilbeden erlige och velbyrdige mænd Hanns Friis till Clausholm, Ko. Ma. welbestaldter obrister till hest och befahlingsmand offuer Silckeborrig lehn, saa och Erich Kragh till Bramminge, Kongl. Mayts. candtzeler, raad och oberste secreterer, dette med mig til witterlighed at forseigle och vnderskriffue. Datum Kiøbenhaffn dennd 16 junij anno 1661.

Kæje Lyche.        Hans Friis.        Erik Kragh.

3 Segl hænge under. Orig. paa Perg., ejes af Hr. Docent Didrichsen.

I s.727

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:49:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top