eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.502

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 722-725
Nummer: 502


<-Forrige . Indhold . Næste->

502.

18 Juli 1660.

Borgerskabet fremsætter sin Opfattelse af forkjellige Punkter i Privilegierne.

Stormegtigste, høybaarne første, allernaadigste herre och koning! Efftersom Eders Kongl. Mayts. allernaadigste swar, daterit den 21 saa och den 28 junij paa twende voris vnderdanigste supplicationer den 9 junij daterede aff Eders Kongl. Ms. øffuerste secreterer, welb. Erich Krag, os naadigst er meddeelt, och aff samme Eders Kongl. Ms. naadigste swar siunis, at bemelte voris vnderdanigste supplicationer ey haffue werit clare och vdførlige nock, woris vnderdanigst meening om Eders Kongl. Ms. os naadigste meddeelte privilegier at tilkiendegiffue. Da w-anseet wi icke tuiffle paa Eders Ms. naadigste tilbewaagenhed mod borgerskabed, dog paa det at icke skulle haffuis aarsage woris privilegiers rette meening at sætte vdj twiffl eller giøre disputeerlig och wi ey vdi ond efftertale aff woris medborgere, och effterkommere skulle komme, at wi samme Eders Mayts. allernaadigste giffne privilegier ey haffue taged vdj achtt, saa at de komme vdj brug, denne stad, huorpaa det ganske rigis welfart bestaar, til forbedring och bestyrckning, borgerskabed til gaffn och de nu leffuende til nogen ringe fornøyelse for den store skade, de vdj denne vlyckelige dennem paaførte krijg haffue lijd baade til lands och wands, inden och vden byen, och werit næringsløse och hafft stor dyrcke paa alt huis som til wnderholding bebøffuedis, och de dog ey alleene langsommelig tijd fra krigens begyndelse haffue hafft stor indquartering, som haffuer kost nogle tønder guld, huorfore ey nogen wæderlaug er skeed, saa och med deris store bekostning hiulped, at byens wolde ere komne vdj defension och med skibe och skuder paa atskillige tijder med krijgs folck at føre och vdj andre maade giort stor thieniste til rigitz gaffn, mens sielff och deris folck lige wed soldatesqvet fast continueerlig werit mod fienden paa woldene, saa at nest guds hielp wed denne byis erholdelse Danmarckis och Norgis riger sambt tilliggende lande (saa wijt ey tilforne vare bortgiffne) er bleffuen conserverit och alle des indwaanere, adel och v-adel, ey ere bleffuen deris fienders sclaver och trælle, den danske nation til æwig beskemmelse, som det en tidlang lod sig ansee til, mens, gud derfore were ærit, ere bleffuen vnder voris rette herre och koning och haffue bekommit nogen berømmelse igien, saa nødis wi til Eders Kongl. M. endnu med denne voris vnderdanigst supplication at besøge och woris vnderdanigst meening noged vdførligere herom at tilkiende giffue, bedendis paa det allerunderdanigste, at saadant vdj naade och gunst maa optagis.

I s.722

Først formelder Eders Mayts. os naadigste meddeelte privilegier, at Kiøbenhafn skal vere en stabelstad, och derhos vdførlig forklarer, huorledis samme stabels rettighed, handel och commercie skal forstaais, saa formoede wi paa dett vnderdanigste, at med samme stabels frijhed effter bemelte vdførlige ord hereffter forholdis. Och omskønt de andre stænders meening, stemme och sambtøcke om commercien skal fornemmis, som mod ænden vdj Eders Ms. naadigste swar formeldis, at saadant ey vdj nogen maade denne stads naadigste giffuen stabels frijhed bliffuer til nogen præjudits eller forsueckelse.

Den anden artickel vdj privilegierne formelder: At Kiøbenhafn skal were en frij rijgs stad och annammis tillige for en frj rigens stand, och vdj alt, huad rigit til bæste delibereris kand, hafwe deris stemme och sambtøcke. Det forhaabe wi paa det vnderdanigste, at det vdj alle maade effter ordenis formelding och vdj gierning effterkommis, saa at wi maa faae fruchtenn aff frijheden at fornemme i stæden for den wfrjhed, wi intil denne dag haffue hafft, och at wi wed voris deputerede, een eller fleere, maa haffue voris stemme och sambtøcke vdi alt, huis riigit til bæste delibereris kand, saasom ordene indeholde, huilcked wi vnderdanigst formeene ey alleene at bestaae derudj at haffue tilgang til Eders Kongl, M. och rigens raad noged at tilkiende giffue, mens och at tilkaldis, naar noged til rigitz bæste at befordre och des skade at afwærge om at deliberere forefalde kand, och da derudj at haffue stemme och sambtøcke, Eders Kongl. M., rigit och denne stad til gaffn och goede.

Den fierde artickel vdj privilegierne formelder: Wi skal icke med widere tolld, accisse eller anden tynge beleggis end adelen giør och giffuer, mens huis told och accisse til rigens tarff vdkreffuis, det skal med sambtøcke och beuilling skee och indgaais. Herom er woris vnderdanigst meening och formoding, at den førige toldrulle derwed (saawijt denne stads indwaanere angaaer) er ophæffuit, och at wi lige wed adelen bliffue frj for told, accisse och anden tynge intil med sambtøcke och beuilling effter ordenis indhold aff adelen och os en lideligere och denne stads commercie icke for meged skadelig told och accisse sambtøckis och beuilgis, paa det at commercien, handell och næring her i staden dis bedre kand tiltage, Eders Maytt., rigit och staden til gaffn och goede. Aff huilcken told och accisse wi vnderdanigst forhaabe, endeel naadigst maa worde byen tillagt til byens fornøden brug och des store wdgifft at anwendis.

Den fæmbte artickel formelder, at Kiøbenhaffnns indbyggere altid skal were frij for ald skat, hof- och anden indquartering, saa

I s.723

och for aars- eller landsknechts pengis wdgifft, och derimod aff den algemeene rigens fisco tagis, huormed den nødwendige guarnison kand vnderholdis, och ellers til rigens fornødenhed behøffuis, dog vdj krijgs tijd enhuer stand bære byrden lige med denn anden, effterdj det er til enhuers frelse och conseruation. Denne artickel formeene wi vnderdanigst vdførligenn forklarer, huormed den nødwendige guarnison skal vnderholdis, saa at voris vnderdanigst betenckende herom ey widere behøffuis, anseende, at denne stads fæstning, guarnison och defension ey alleene er for det ringe borgerskabs skyld, som her i staden ere boende och vdj feide thijd lige wed soldatesqvet forsuare woldene, mens langt meere til det heele rijgis conservation och beskermelse, efftersom at staden er Eders Kongl. Maytts. och det kongelig huusis residentz, rigens regalier, arsenal, flaade och proviant her forwaris, mange adel och w-adel vdj krijgs tijd hidsøge med deris bæste och reediste mobilier och formuffue, huorfore och festningen er giort witløfftig vdj begreb och vdfordrer derfore dis større guarnison, som aff Danmarckis och Norgis rigers indkomst til rigens frelse vnderholdis wille, och borgerskabed for des och ald anden indquartering nu at worde forskaaned effter privilegiernis formelding.

Huis den tredie, siette och siuffwende artickel vdj privilegierne formelde, forhaabe wi och paa dett allervnderdanigste, at wi dennom vdj alle maade, efftersom de vdj ordene formelde, maae niude.

Belangende Eders Kongl. Ms. naadigste willie om den respects forklaring, derom er woris vnderdanigst enfoldige meening, at effterdj Kiøbenhaffn aff Eders Kongl. M. for en frij rigens stand at annammis naadigst privilegerit och declarerit er, at derfore magistraten vdj alt, staden och des jurisdiction angaaende, fuldkommen direction och authoritet saaoch gang och sæde, som magistraten vdj Dantzig och andre frij rijgs stæder haffue, giffuis burde, saa at alt huis de med de 32 mend af borgerskabed paa stadens och meenighedens wegne ordinere och beskicke, som de till en goed politie gaffnligt och tienligt erachte, det vden modsigelse (saawijt tijden tilstæder) holdis maae och ey for nogle sær personers interessis skyld forandris.

Dette forskreffne Eders Kongl. M. paa det allervnderdanigste at andrage haffue erachted høygnødwendig vdj allervnderdanigst forhaabning, saadant aff Eders Kongl. M. vdj kongelig naade optagis, efftersom derudj inted andet meenis, end huis som wi eenfoldeligen erachte, Eders Kongl. Mayts. med Danmarckis rigis høygwijse raads sambtøche och naadigst giffne privilegier indeholde och medføre, paa det vnderdanigste wisseligen forhaabende, at samme allernaadigste os

I s.724

giffne privilegier, som offuer en stor deel aff Europa ere bleffuen witterlige och bekynt, med forderligste maa komme vdj gierning och brug, saasom de vdj ordene formelde, paa det at fremmede deraff kand faa lyst til sig her i staden at needsette, allernaadigst anseende, at det er Eders K. Ms. och det heele rigis store gaffn, dersom at denne stad vdj welstand, handel, næring och borgerskabs formeering kand tiltage, huilched wed w-frjhed, stor told och thyngis paaleggelse forhindris, Eders Mayt. och riget til langt større skade och affbrech end saadan told och tynge, som her kunde bekommis, kand vere gaffnlig. Forhaabendis herpaa Eders Kongl. Ms. allernaadigste goede swar.

Eders Kongl. Mayt. med Eders Mayts. elskelige gemaal, woris naadigste dronning, saa och Hans Kongel. Høyghed, woris naadigste vdwalde printz, med de andre Eders Kongl. Ms. høygbaarne elskelige børn vdi den goede Guds beskermelse troeligen befaledt. Samme goede Gud forleene Eders Kongl. M. it langwariet, glædeligt och fredeligt regimente. Kiøbenhafn den 18 julij 1660. Eders Kongl. Mayts. troe wndersotter paa samtlige borgerskabs wegne.

Hans Nansen. Christoffer Hansen. Find Nielsen. Peder Pedersen. Niels Hansen Folschench. Peder Pedersen. Jacop Andersen. Bartholomæus Pedersen. Fredrich Thursen. H. Jacobs. Hans Therckelsen. Christen Jegbech. Johan Bøeffke. Casper Grote. Neells Auchsen. Lauridtz Pedersen. Wilhelm Fiuren. Jenns Thommesen. Jørgen Hansen Raffn. Peder Juell Rasmuse . Rasmus Hansen Munch. Steffen v. Essen. Detmer Bøfcke. Peder Jacobsøn Flensborg. Albrecht Duiseldorff. Leonhardt Klawrnan. Cordt Hinrich Mercker. Carell Rosenmeyer. Johan Adolff Ernst. Johan Lehn. Johan Stichman. Hans Petersen Klein. Augustinus Otte. Paul Førster. Peder Riber e. h. Claus Vebo.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.725

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:48:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top