eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.499

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 715-717
Nummer: 499


<-Forrige . Indhold . Næste->

499.

26 April 1660.

Borgerskabet søger om at faa Underretning om, hvorledes Fredstraktaten fremmes.

Stoermectigste, høybaarne første, allernaadigste herre och konning. Efftersom att wj den 27 januarij nestforleden vdj voris til Eders Kongel. Maytt. vnderdanigste offuer leffuerede erklering vnderdanigst begierede, att oss allernaadigst jt Eders Kongel. Maytts. general breff vnder Eders Kongel. Maytts. och Danmarckis riges høyuise raads hender och segel maa meddeelis, at alt, huis aff cronnens godtz borgerskabet allerede til forsickring for guarnisonens vnderholding bekommed haffue, eller her effter bekommendis worder, att wj det, jndtil wj betalt worde, effter derpaa naadigst meddeelte sckiøde maa beholde, mens efftersom att Eders Kongel. Maytts. naadigste och Danmarckis riges raads høygunstige breff paa samme voris vnderdanigste begiering os ey ennu er meddeelt, saa er ennu voris vnderdanigste bøn och begiering til Eders Kongel. Maytt., att Eders Maytt. med Danmarchis riges raad naadigst och gunstelig wilde behage os samme begierte general breff at meddeele, paa det en huer ved kommende des bedre vdj sindet och tancker kand worde och bliffue fornøyet.

Dernest, efftersom att vdj langsommelig tid her vdj staden haffue werit fremmede herrers och republiquers gesanter, som skal were mediatorer mellem Eders Kongel. Maytt. och den svenske regiering til denne wlyckelige kries endelse och en goed ønskelige freds stifftelse i disse lande och riger, och wj dog ennu ey nogit fornemme, huor nær det med samme freds tractater er kommen, saa er woris vnderdauigste bøn och begiering, att Eders Maytt. aller naadigst wilde

I s.715

behage, att os vdførlig effterretning herom naadigst maa worde meddeelt, huor nær det med freds tractaterne kommen er, och huad aarsage til er, att dermed saa lenge forhalis och ey kommer til en goed ende, och effterdj Eders Kongel. Majtts. med Danmarchis riges høywisse raads samtycke os aller naadigste meddeelte privilegier for melde, att wj vdj alt, huis riget til beste delibereris kand, skal haffue voris stemme och samtøcke, da ere wj vnderdanigste begierende, att Eders Maytt. allernaadigste wilde behage och anordne, att samme naadigste giffne privilegie effter des indhold och oerd maa komme udj gierning och fuldkommen brug, Eders Maytt., rigit och byen til beste. Eders Kongel. Maytts. allernaadigste gode svar och erklering ere wj paa bemelte voris vnderdanigste begiering wisseligen forhaabendis. Eders Kongel. Maytt. med Eders elskelige gemahl, voris aller naadigste dronning, Hans Kongel. høihed voris vdwalde herre och printz med de andre Eders Kongel. Maytts. elskelige børn hermed vdj den gode guds beskermelse befalit. Kiøbenhaffn den 26 aprilis anno 1660. Eders Kongel. Maytz. aller vnderdanigst tro wndersaatter paa samptlige borgerskabs wegne.

Hans Nansen. Christoffer Hansen. Find Nielsen. Peder Pedersen min hand. Niels Hansen Folschench. Peder Pedersen. Jacob Andersen. Barth. Pedersen. Fredrich Thursen. Hendrich Jacobs. Hans Therckelsen. Christen Jensen Beck. Niels Auchsen. Lauridtz Pedersen. Jørgen Hansen Raffn. Casper Groten. Jens Thommesen. Johan Lehn. Steffen v. Essen. Peder Juel Rasmusen. Peder Jacobsen Flensb. Johan Bøeftke. Ditmer Bøfcke. Morits Frick. Rasmus Munch. Leonhardt Klawmand. Johan Adolff Ernst. Hans Petersen Klein. Seuerin Pedersen. Strange Trøner. Johan Stichman. Paul Førster. Peder Riber. Claus Weboe.

Herpaa er skrevet med Oversekretærens Haand: Hans Kongl. Mts. naadigste svar er, at saasom høistbemelte Hans Mt. icke vden forvndring fornemmer, at vdj tuiffll stilles, det at skulde bliffue holdet, som effter høistbemelte Hans Mts. och riigens raads samtydige beslut in publico er bleffuen tilsagt och siden med kongelig skiøder, haand och segl confirmeret, skadelig efftertancke och consequentz vilde det offuer alt giffue, dersom det, som paa den byndigste maniere, som nogen tiid i disse riiger hafuer veret brugeligt, er stadfest, skulde ved en vsædvaanlige och vfornøden forsickring disputerlig och tuifflactig giøris, formodes derfor, enhuer lader sig nøye med den forsickring, vden huilcken ingen krafftigere eller høiere kand giffues. Dernest, at saasom intet vdi stat-sager er forfaldet, huorvdi den

I s.716

borgerlig stands stemme och samtycke skulde høriss siden dennem sienisten tilliige med de andre stender bleff i raadstuen aff riigens raad relation giort om paastaaende freds tractaters tilstand och beskaffenhed, saa skall, saa snart och effter noget forefalder, huorvdi dieris stemme och samtycke fornemmes bør, intet forbigaaes, som de dennem meddeelte privilegier kand vere gemess. Datum Canceliet for Kiøbenhaffns slot den 6 may 1660.

E. Kragh.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet. Sammesteds findes en anden ligelydende Ansøgning med de originale Underskrifter, men uden E. Krags Paategning, og en lige lydende Ansøgning til Rigsraadet.

I s.717

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:43:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top