eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.497

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 712-714
Nummer: 497


<-Forrige . Indhold . Næste->

497.

21 Jan. 1660.

Borgerskabets Ansøgning om Udlæg for Garnisonens Underholdning.

Stormechtigste høygbaarne, første, allernaadigste herre och konning! Efftersom at Eders Kongl. Maytt. forleden den 19 januarij herpaa slottet allernaadigst for stænderne lod tilkiende giffue om guarnisonens wnderholdning her i staden, om saadant wed grundskat eller i andre maade, som best bequemmedis, skee kunde, da er paa saadan Eders Maytts. naadigste foregiffuende paa samptlige borgerskabeds wegne woris vnderdanigst ercklering.

Først grundskat belangende, da effter borgerskabits itzige wilkor er det vmueligt den at bringe til weye, thj mange haffue huuse och waaninger, som de dog lidet vdj eige, mens maa forrente det meeste deraff til de fattiges forstandere, til wmyndige och andre, huilcken rente de dog nu vdj denne tid ey kand betale, langt mindre at de nu kand vdgiffue grundskat, huorfore vnderdanigst formodis, at saadant, som nu vmueligt er at bringe til weye, ey fordris.

Huis ellers guarnisonens wnderholdning belanger, som endelig faar at skee, da efftersom samme guarnison skeer Eders Maytt. och det heele rige til bæste, saa at alle stænder, adel och v-adel, geistlige och wertzlige, vdj alt riged nest gud wed Kiøbenhaffns conservation kand engang komme til deris frælse, frihed, godtz, beneficier och indkomme igien, da forhaabe wj, at en huer och hielper at vnderholde och bære den byrde, som tien til Eders Kongl. Maytts. och deris egen frelse, och at de, som meest vdj rigens welstand wed godtz, bestillinger, stand och frihed ere interesserede, at de och nu vdj denne høye nøed meest gribe Eders M. vnder armene med byrden at bære, anseende at endeel aff dennem en thidlang nesten haffue vered frj for widere end den Hollandske militie til huuse at holde. Huad borgerskabed haffuer vdstaed nu snart vdj 3 aar, siden denne vlyckelige krijg begyntis, det er gud och dem, det lijd och vdstaaed

I s.712

haffuer, bæst bekient baade med continueerlig stoer indquarterung, jdelig wachtholden paa wolden, jswecken, wold arbeide, daglig agen med hæste och wogne, tømmermend och andre, som fast daglig arbeide vden betaling, skibe tiente Kongen och Cronnen med folck och andet at føre, vdlagt penge til Kongl. Maytts. baadsmend saa och til skibs fracter, huorfore de endnu ingen wederlaug haffue bekommit, mange mist deris huuse och formuffue her vden staden och en deel herinden deris meged beskadiged, mist tømmer, dæler och deslige materialier til befestningen for mange penge, en deel er deris middel och formuffue i denne werende kriig aff fienden til wands borttaged, mange, som haffue deris middel i landet vdstaaende, bliffue det quit, idet at deris gieldener forarmis; nogle haffue vdreed capere med stoer bekostning, som haffue giort stoer thieniste, haffue dog ey mot beholde huis de haffde erøffred; de fleeste vdj denne meged dyre besuerlige tiid haffue vered næringsløse, saa at mange offuer saadant ere forarmede och ey alleene haffue consumerit deris egit, mens end och wmyndiges, som de ere formyndere fore, och andris, och er derfore vmueligt, at de, som ingen middel selff haffue, om de skønt ere i huuse och waaninger boendis, at de noged aff guafnisonen widere end til huusromb kand vnderholde.

Huis ellers os och andre aff borgerskabed angaar, som endnu nogen middel haffue, da ligesom at wj hidindtil moed Eders Kongl. Maytt. vdj gierningen med liff, godtz och formuffue haffue beuist voris vnderdanigst troeskab effter yderste æffne, endog at wj med smerte høre och fornemme maa, att det føris til houffve, ligesom borgerskabit i denne tid lidet haffue giort, som dog alle retsindige, ja fast gandske Europa, er bedre bekient och langt anderledis derom dømme, saa wille wj endnu fremdeelis vdj ald vnderdanighed effter yderste mact och formuffue saadant giøre och aff guarnisonen moed forsickring til betaling, saa som tilforne loffuit er, en huer holde paa nogle maaneder, saawiit os er mueligt, til huilcken ende en rulle nogen tid forleden bleff forfatted och til hr. rigens Hoffmester offuerleffuerit (huoraff nu her hoes gienpart følger), saaledis som meenis, borgerskabit endnu nogen tijd nogenledis kunde taale jndquartering at holde, mens efftersom at wj fornemme, at det ey wed samme offuerleffuerit rulle maa forbliffue, saa er nu en anden forfatted, som och nu herhoes vnderdanigst offuerleffueris, paa os och alle andre aff borgerskabit, som erachtis nogenlunde nogen kort tiid jndqarterung at kand holde, som vdj høyeste maade, ja meged offuer æffne, er ansat, dog ey wist widende om de alle saaledis, som de tegnede ere, kand holde,

I s.713

mens tiden wil det lære; saa frembt andre stænder effter proportion och liighed i lige maade wille holde och sig ey wille vndskylde, da formode wj, at, guarnisonen wel kand worde vnderholdet, efftersom at blant dennem ere de, som at een wel kand vnderholde meere end thj gemeene borgere giøre kand, och meere end hundrede borgere vdj rigens frelse, som paa denne byes erholdelse bestaar, er interessent. Och efftersom at wj woris rulle nu til andre stenders widenskab offuer leffuere, saa ere wj vnderdanigst begierende, at os och maa worde meddeelt gienpart aff huis de andre stænder holde wille, paa det at wides kand, huad liighed her vdj holdis. Dersom och at Eders Kongl. M. naadigst behager sielff at lade jndquartere hos alle, ere wj for woris personner vnderdanigst dermed tilfridtz, om da deris beretning kand findes ræt at were, som formeene, at de, som nu holde tolff, ey meere end thow med rette kand tilkomme, huilcket for os alle war megit got.

Herhos er woris allervnderdanigste bøn och begiering, att oss allernaadigst maa jt Eders Maytts. general breff meddeelis vnder Eders Kongl. Maytts. och Danmarckis riges høywise raads hender och segel, at alt huis aff cronnens godtz, wj allerede til forsickring for guarnisonens vnderholding bekommid haffue eller her effter bekommendis worder, att wj det, indtil wj betalt worde, effter derpaa naadigst meddeelte skiøde maa beholde. Wi forhaabe, at denne woris vnderdanigst ercklering aff Eders Kongl. Maytt. vdj naade och aff de andre stænder gunstigen och wenligen optages.

Eders Kongl. Maytz. sambt woris naadigste dronning, woris naadigste vdwalde printz och de andre Kongl. børn wille wi hermed vdj den goede gudtz beskermelse haffue befaled. Kiøbenhaffn den 21 janvarij 1660. Eders Kongl. Mayts. allervndanigst tro wndersaatter paa samptlige borgerskabs wegne.

Hans Nansen. Christoffer Hansen. Find Nielsen. Peder Pedersen. Niels Hansen Fullschenk. P. Pederssen. Jacop Andersen. B. Pedersen. Fr. Thursen. Henrich Jacobs. Christen Jensen Beck. Hans Therckelsen. Lauridtz Pedersøn. Neells Auchsen. Casper Grote. Peder Jacobsøn Flensborg. Cordt Hinrich Mercker. Albrecht Itzen. Jørgen Hansen Raffn e. haand. Johan Bøeffke. Rasmus Hansen Munch. Peder Juell Rasmusen. Steffen von Essen. Johan Lehn. Johan Adolph Ernst. Detmer Bøfcke. Carell Rosenmeyer. Augustinus Otte. Johan Stichmann. Strange Trøner. Paul Førstersen. Peter Riber. Claus Vebo. Leonhardt Klawmann. Hans Petersen Klein. Severin Lauridtzen Prestø. Seuren Pederssen.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.714

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:41:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top