eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.496

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 711-712
Nummer: 496


<-Forrige . Indhold . Næste->

496.

13 Dec. 1659.

Skjøde paa en Grund paa Slotsholmen.

Fredrik III skjøder »til os elskelige Baltzer Sechmand, schriffuer paa woris Kledcammer och induohner i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, en wor och cronens plads och paabygged fiire fag huus, jordfrij grund och eyendomb, liggendis westen for Porthuuset eller woris Kledecammer her sammesteds, norden for woris thygmesters Peiter Kalthoffs huus och baghuus, østen for Islands Compagnies plads och planchewerch och synden for forthouged langs stranden, och er saa samme plads med sine planchwerche och naboe bygning och huuse som følger: Først de forskrefne fiire fag huus tuert igiennem Porthuuset, som nu er Klædecammerit, huor de fiire fag huus och Kledecammeret worder skild fra huer andre, ret winckel ret igienuem huused fra norder i synder fra stølpe til stølpe er thij allene och threj quarter. Fra dend søndre stølpe, som de fiire fag huus och Kledecammeret eller Porthuused skillis ad, an och hen i øster til det planchewerch wendende imoed Slodspladtzen och staaende imellum Porthuuset og thygmesters hiørnestølpe paa hans huus dertil er elluffue quarteer lang, samme planchwerch fra Porthuuset eller Kledecammeret an fra norder i synder indtil thygmesters huuses hiørnestolpe er fembten alne och threi quarteer lang, fra samme thygmesters huuses hiørne stolpe an igien och hen wester til hiørnestolpen paa thygmesters smidie er en och thiuffge allne och it quarteer lang, fra thygmesters smidie fra hiørnestølpen igien fra nør sydwest langs thygmesters baghuus indtil hans wedhammer ret ind i krogen er fembten alne och halffandet quarteer lang, fra samme krog an igien hen i wester och nør indtil det Islandske Compagnies planchewerch er thiuffge alne lang, fra thygmesters staldhuus an och langs det Islandske Compagnies planchewerch hen, fra sydwest och hen i nordost indtil planchewerched langs forthouged er thou och threduffue alne och it quarteer lang, det planchewerch langs forthouged fra Islands Compagnies planchewerch an och hen i øster indtil hiørnestølpen paa planchewerched wendendis

I s.711

imoed Høybroe er thou och thredufue alne lang, fra samme hiørnestølpe an och hen til den stølpe, som staar næst portstølpen hen i synder er planchewerched halftiende alne lang, fra dend stølpe nest port stølpen an igien och hen wester indtil dend thredie stølpe paa Porthuuset, som de fiire fag huus worder fraskild, er femb alne lang« osv. Giffuit paa wort slot Kiøbenhafn dend 13 decembris anno 1659. Vnder wort signet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.712

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:38:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top