eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.491

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 702-704
Nummer: 491


<-Forrige . Indhold . Næste->

491.

24 Marts 1659.

Fredrik III giver de Privilegier, som han havde lovet 10 Avg. 1658.

Wii Friderich den tredie osv. giøre alle witterligt, at wi med woris elskelige Danmarches riiges raads raad haffuer anseet och offuerweyet dend troe thieneste och dend trygge hielp, som baade dend geistlige och werdslige stand her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn i disze beswerlige thiider haffuer ladet paakiende; huorimod wi och haffuer beloffuit, dennem dieris privilegier saaledis at forbedre och bestyrcke, at de schulle haffue aarsag sig deroffuer at glede, och paa det de och dieris effterkommere jndbyggere her wdj staden des mehre aarsag kunde haffue, dieris wnderdanigst throeschab frembdelis osz och wore effterkommere, koninger wdj Danmarch, och cronen wdi gjerningen at beuisze, haffue wi med bemelte woris elschelige riigens raads sambtøcke for osz och wore effterkommere, koninger udj Danmarch, och cronen giffwet och bewilget, saasom wi och med dette wort obne breff giffuer och beuilger sambtlige jndbyggere, saawell dend geistlige som werdslige stand herudj staden disze effterskreffne privilegier, nemblig:

1. At Kiøbenhaffns bye och stad och Christianshaffnn schall altiid hereffter were en aff de thwende stabelsteder wdj Sjelland och haffue dend friheed, at ingen kjøbmands vahre, wden lands frakommende, nogensteeds herudj provincen maa indføris end alleneste til bemeldte thwende stabelsteeder, huoraff dend anden hereffter schall naffngiffuis, wdj huelche alle wahre først schall oplegges, och fremmedes vahre udj det ringeste otte dage haffue ligget, førend de nogen andensteeds derfra maa hentransfereris, jche heller maa nogen vahre till fremmede steeder aff Sielland vdførisz, wden det scheer wed bemeldte stabelsteeder, kalch, steen och biugnings thømmer udj indførszellen wndtagen, och udj vdførszellen øchszen och heste, dogh wden ald viidere vndersleff wnder tilbørlig straff. Och schall de smaae kjøbsteeder herudj provincen dieris friheed hermed iche viidere were betagen, end at de iche maae haffue nogen ind eller wdskiibningh till eller fra fremmede steeder, men at de dieris vahre schall føre till stabelsteederne udi Sielland och igien derfra hendte dieris nødtørfft, huortill de och maa bruge smaa faretøigh, huorimod bemelte thwende stabelsteeders indbyggere schall were tiltengt att haffue goed forraad aff alle de wahre, som provincen kand behøffne, for billig priisz.

2. Att Kiøbenhaffnn schall were en fri riigs stad och annammes tilliige for en frj riigens stand, och udj ald, huad riiget till beste delibereris kand, haffue dieris stemme och sambtycke, thill

I s.702

huelchen ende borgemester och raad tilliige med borgerschabet maa wduelge treduffue och thou aff de beste och fornemmeste borgere herudj staden, som tillige med borgemester och raad stadens och meenigheedens beste saawelsom des jndtegt och wdgifft effter thiidens beschaffenheed kand offuefweye och derom handle och slutte. Aff bemelte 32 borgere maa vdwelges thou, som tilliige med twende aff borgemesterne maa haffue fri tilgang till osz, byens och det gemehne anliggende at andrage, saaoch paa samptlige borgerskabets weigne med riigens raad och stenderne, naar fornøden giøris, at delibere, sambtøche och befordre, huis till voris, riigets, byens och det gemehne beste gaffnlig kand eragtes.

3. Att bemelte Kiøbenhaffns indbyggere, geistlige och werdslige stands persohner, maa kiøbe och sig tilforhandle adelig jordegoeds, och huis dennem udj saamaader endten ved kiøb, arf eller pandt kand tilfalde, saaoch huis de allereede udj betalling eller pandt bekommet haffuer, vere sig adelens eller cronens, det de och dieris børn och effterkommere jnduohnere udj Kiøbenhaffn i alle maader at niude med liige friheed, som adelen haffuer paa dieris.

4. De schall iche med wiidere thold, accise eller anden thynge och besweringh belegges, end adelen giør och giffuer, mens huis thold och accise, som till riigens tharff vdkreffues, det schall med sambtøche och beuilling schee och indgaaes.

5. At Kiøbenhaffns jndbyggere hereffter altiid schall were frj for ald skatt, hoff- och anden jndqwarteringh, saaoch for aars eller landknegtes penges vdgifft, och derimod aff dend aldgemehne riigens fisco tages, huormed dend nødwendige gvarnison kand vnderholdes och ellers till riigens fornødenheed behøffuis, dogh udj kriigs tiid enhuer stand bære byrden lige med dend anden, effterdj det er till enhuers frelse och conservation.

6. Att alle de udaff dend privat stand, geistlige och werdslige, nu och dieris børn och effterkommere effter dennem, borgere och jndwohnere herudj staden schall niude med adelen liige thilgang till officia och honores, naar de dennem med dieris capacitæt och qvaliteter dertill kand giøre capables och meriterede.

7. Att aff alle vahre, som her udj staden ind och wdføris, endten det selges till cronen eller iche, med mindere wj det sielff lader forskriffue, skall giffuis dend nu sæduanlig hauffns accise paa byens Accise boed saa och dend sæduanlig hauffne penge till byen aff alle skiibe och skuder inden Reffshals thønde, dogh huis wahre, som udj indgaaende haffuer giffuit accise, da schall vere fri udj

I s.703

wdgaaende, voris hauffne penge w-forkorttet, och schall voris tholder paa Tholdboeden ey nogen for vdgaaende maa klargjøre, førend beuiises, at de haffuer som forschreffuit staar giort rigtigheed till byen. Att alle disze forschreffne puncter dennem, dieris børn och effterkommere, geistlige och werdslige jndwohnere herudj staden, saaledes som forschreffuit staar, aff osz och wore effterkommere konninger udj Danmarck och cronen rigtigen och w-foranderligen holdes och effterkommes schall, da haffuer wi tillige med woris elskelige Danmarches riiges raad disze dennem naadigst meddeelte privilegier wnderschreffuit och beseiglet. Giffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 24 martij anno 1659. Wnder wort signett.

Fridench.

Ioachim Gerstorff. Offue Gedde. Christoph Vrne. Olluff Parszberiigh. Jørgen Seefeldt Christopherszen m. pp. Frederich Redtz egen hand. Mogens Høeg. Henrich Rantzow. Gunde Rosenkrandtz e. handt. Otthe Kragh. Axel Vrop. P. Reetz.

Kongens Segl og 23 Seglkapsler hænge under, men Seglet er kun trykt i de 12. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.704

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:49:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top