eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.489

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 698-699
Nummer: 489


<-Forrige . Indhold . Næste->

489.

10 Avg. 1658.

Fredrik III giver Løfte om ny Privilegier for Kjøbenhavn og Kristianshavn.

Vii Frederich dend tridie osv. giøre witterligt, at wj med voris elskelige Danmarckes riges raad haffuer anseet och offuerweyet de throe tieneste och dend thryge hielp, som baade dend geistlige och borgerlig stand i disse besuerlige tiider hafuer ladet paakiende, huorimod wj och haffuer beloffuit dennem dieris privilegier saaledes at forbedre och bestørcke, at de skulle haffue aarsagh sig derofuer at glede, och efftersom disse wandskelige thiider iche haffuer kundet tilsteede det udj werch at stille, haffuer wj dog erkleret os paa borgerskabets indlegh det udj frembtiiden at giøre, och paa det de des mehre aarsag kunde haffue dieris wnderdanigst throeskab nu wiidere udj gierningen at beuise, wille wj med offuenbemelte voris elskelige rigens raads sambtøche till en begyndelse saauel for dend geistlige saa och borgerlig stand hermed naadigst haffue declarerit:

1. Att Kiøbenhaffns bye skall were en aff de thwende stabell steeder udj Sielland.

2. Begaffues med alle de privilegier, som nogen stabelstad till commerciens floer och frembtarff kand behøffue.

3. Att Kiøbenhaffnn skall were en fri riigsstadt och annammes tillige for en frj riigens stand och udj ald, huad riiget till beste delibereris kand, haffue dieris stemme och sambtøcke.

4. Att Kiøbenhaffns indbyggere, geistlige och borgerlige stands personer, maa were tillat at kiøbe och sig till forhandle adelig jorde-

I s.698

goeds, och huis dennem i saa maader endten ved kiøb, arff eller pandt kand tilfalde, were sig adelens eller cronens, det at niude med liige friheed, som adelen haffuer paa dieris.

5. Och iche med wiidere thold, zise eller anden tynge och besuering belegges end adelen gier aff dieris, huelchet aldsammen, saauit riigets tharff wdkreffuer, med sambtøche och beuilling skall skee och indgaaes.

6. Att de udj freds tiid skall were frj for ald skatt, hoff- och anden indquarteringh, och derimod aff dend ald gemehne riigens fisco tages, huormed dend nødwendige guarnison kand vnderholdes och ellers till riigens fornødenheed behøffuis, mens udj kriigs tiid enhuer stand bære byrden liige med dend anden, effterdj det er till enhuers frelse och conservation.

7. Att alle de wdaff dend privat stand, geistlige eller werdslige, nu, och dieris børn effter dennem, skall niude lige tilgang till officia och honores wed adelen, naar de dennem med dieris capacitet och qvaliteter dertill kand giøre capabel och meriterit.

Att alle disse forskreffne puncter dennem saaledes rigtigen holdes och effterkommes skall, haffuer wj denne korttelige conferentz, som i frembtiiden till fornødenheed wiidere skall bliffue extenderit, tilligemed voris elskelige Danmarches riiges raad wnderskreffuit och beseiglet. Giffuit paa vort slott Kiøbenhaffn dend 10 augusti anno 1658. Vnder wort signet.

Friderich.

J. Gerstorff. Olluff Parsbiergh. Jørgen Seefeldt Christopherson. Hanns Lindenow. Frederich Redtz. Mogens Høegh. Henrich Rantzow. C. Skiel. Gunde Rosenkrandtz. Otthe Kragh. Axel Vrop. P. Reetz.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet med Kongens Segl paatrykt. Indesluttet er den trykte kgl. Benaadning af 10 Avg. 1658 for dennem, som holder sig mandeligen i denne paahengende Fare. Et enslydende Brev af samme Dag er udstædt for Kristianshavn. Begge særskilt trykte.

I s.699

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:46:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top