eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.487

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 683-692
Nummer: 487


<-Forrige . Indhold . Næste->

487.

Maj 1658.

Borgerskabets Forslag til Magistraten om de Privilegier, som Kongen har lovet Staden.

Welwisze achtbahre welfornehme borgermestere och raad, gunstige øffrigheed:

Efftersom Ko. Ma. woris allernaadigste herre och konning forleden 2 februarij paa Kiøbenhaffns slot vdj hans Ko. Maytt. egen

I s.683

nerwerelsze, weed herr rigens hoffmester ailernaadigst loed fornemme, hansz Ko. Maytt. faderlige, allernaadigste, gode och store affection imoed samptlig Hans Kongl. Maytt. fattige vndersaatter, denne stads meenige borgerskab och jndbyggere, med allernaadigst egen kongl. erbyding och tilsagen, ey allene om woris førige privilegiers erholdelsze, men end och om des forbedring, saa wij skulle haffue aarsag hans Ko. Ma. at tacke, och wij deraff skulle haffue ære och andre excempell, och osz alle med kongl. gunst och naade beuaagen wille forbliffue, om huilcken høybemelte naadigste tilsagn hansz Ko. Ma. den 9 februarij dernest effter weed hansz Ko. Ma. naadigste breff osz forsickeret haffuer.

Saadan hans Ko. Ma. allernaadigst milde affection wij billigen med allerstørste vnderdaanigst thacknemmeligheed haffue at erkiende, och derjmod stedtze woris wnderdaanigste plicht och throe skyldigheed med liiff, blod, goeds och formuffue aff yderste effne och kraffter willde lade kiende.

Och efftersom weed høybemelte hansz Ko. Ma. naadigste erbyding och løffte wij hansz Maytt. fattige vndersaatter ey allene anledis, meden wij end och aff woris egen anliggende och aff nest forleden vdstandene och endnu warende meged store krigs besuering foraarsagede store nøedwendigheed erjndres och fast tuinges, høybemelte hans Ko. Ma. vnderdaanigst ad lade forekomme hansz Ko. Maytt. om hans kongl. lands faderlige affection, thilbud och forjettelse, thillige med woris store trang, nøed och besuering att erindre och foredrage, och aller vnderdaanigst ansøege om naadigste hielp, schaansell, thilladelsze och beuilling vdj følgende poster, weed huilcke ey allene hensees til nogen føye, opretning imoed vdstandene tyngsell och denne stads borgerskabs och meenigheeds tiltagelsze och forbedring, meden formodelig skall befindes sig at henstrecke til høigbemelte hans Ko. Ma. och det gandske lands respect, thrygheed och welstand, efftersom erfahrenheed sielff lært haffuer, huad stoor magt det gandske rige om denne stads jnbyggeris formeering och forbedring er anliggende.

For aarsages derfore hermed eders welwiiszheder att søege, med ydmyg flittig begiering, eders W. W. som woris wel ærede øffrigheed och dette steds borgerskabs gunstige patroner, saadan woris anliggende høybemelte hansz Ko. Ma. wille foredrage och osz hoesz høybemelte hansz Ko. Ma. resolution och kongl. beuilling forhuerffue paa følgende woris vnderdaanigste begierings poster, eendeell bestaende vdj continuerlige priuilegiers beuilling, en deel vdj besuerings

I s.684

lindring och affskaffelsze och een deell vdj gaffnlige och gode anordningers stifftelsze.

Først begieris vnderdaanigst følgende privilegier:

1.

Efftersom hansz Kongl. Maytt. woris allernaadigste herre och konge naadigst behager, at denne bye med wollde, graffuer och anden fornødenheed skall fortificeris, som allereede stoer och megit wiittløfftig ehr begiøndt, huortill mange folck behøeffues, samme wolde med ad besette och deffendere, och jndwaanerne herudj staden der jmoed ehre alt for ringe och suage, saadan stoer och wiitt begreben festninng jmod rigens fiender at forsuare, jcke alleene med deris egene persohner, medens och v-formuende at vdstaa saadan store besuering, som til festningens deffension fornøden gieres, huor weed ded gandske kongl. huusz och residentz kunde beskiermis.

Daa saa frembt det hansz Kongl. Maytt. och Danmarckis høigwiisze raad behager, att dendne stad med jndbyggere, trafique, handell och wandell schulle formehris och tillwoxe, daa siuffnis osz meget och høigeligen fornøden at were, ad denne bye och stad bleff giort til en stabel stad for gandske Sielland och Møen, Helsingøer alleene vndertagendis, dennom frijtt forre att kiøbe i sundet, huis de til deris egen huses fornødenheed kunde behøffue, mens jcke til andre steder her j riget att selge eller henskicke, mens huis handel och wandell med kiøb och sall, som hervdj landet skall driffues och forrettes, det att skee med Kiøbenhaffns borgere och jngen andre, och de jgien at handle och wandle, kiøbe och selge med fremmede, paa det ad dend forthienste, fremmede aff landet hied jndtill nytt haffuer, jblandt jndwaaneren maa forbliffue.

2.

Hoffsindernis frij jndquartering her j staden her effter att maatte affskaffes, saa at de sig sielff forskaffer loszementer hoesz gott folck, dem friwillig for betahling losere wille, saa som det i sig sielff rett och billigt eragtes, thij jngen giør hans Kongl. Ma. nogen tieneste, vden pension och affleg, derweed och kunde forrekommes dend store vstyr, vroe, vdiscretion och jnd commoditett, borgere j deris huusze formedelst saadan indquarterings pligt mue lide och med stoor omkost och fortreed were vndergiffuen, huorweed end och mange, som sig her wille nedsette, affskreckis.

3.

For jndquartering aff officerer, ryter och soldater vdj freds tied begieres vnderdaanigst stedtze att maatte forskaanes, effter høy-

I s.685

lofflig Christiani quartj breff. Schall noged aff militien, officerer eller andre, for een eller anden aarsage her i staden forbliffue, att da saa maatte anordnes, att de ey bliffuer borgerskabet til nogen bekostning eller beschwering, meden vdj feidetied (huilcken Gud affwende), naar nogen besetning her kunde vdfordris til defension, at daa soldasquett enten aff crohnen maatte betahles deris ordinarij sold och de derimod dem sielff underholde och quarteer ad forschaffe for betahling, eller att deris vnderhold och foderatzj denuom aff landet motte tilføeris, saa borgerschabet och jndwanerne ey dermed schulle besuergis, eller j deris huusze aff dennom mollesteris, effterdj denne stads defension scheer ded gandske land til gaffn och beste, som forfahrenheed ded haffuer vduist.

4.

Naar nogen landschat paa biudes til landtzens conseruation, daa borgerschabet vdj Kiøbenhaffn ey widre dermed ad besuerges, end dj ander stender, mens alle och een huer, som vdj byen och festningen bygge och boer, huusze, gaarde och eigendomb tilhøerer, aff huad stand och condition dj ehre och were kand, een huer effter middel och formuffue, procento at contribuere, som aff samptlig stender weed tages, och alle landszens jndbygere saadan paaleg ad tilhielpe att vdreede och betable och jngen derfor att were forschaanet, saa den eene stand icke meere end dend anden schulle graueris och besuergis, och dersom dend høyeste nøed det vdkreffuer, byen och jndbyggerne vdj saa maader meere end andre steder vdj landet effter proportion bliffuer besuerget, det at decortere vdj huis contribution, byens jndwaanere vdj feide och krigs tied til hans Ko. Maytt. och landszens conseruation vdloffuendis worder, och huis det jcke kunde tilstrecke, da crohnen och det gandsche land det øffrige til byens jndbyggere jgien at betahle.

5.

Huad thold och accisse sig belanger, da formelder woris stads privelegier, som kong Christoffer denne by naadigst meddeelt haffuer, att Kiøbenhaffns borgere schall were frij for told til euig tied, saa endog wij effter denne beschwerlige tieds tilstand haffde stoor aarsage vnderdaanigste at begiere, thold och accisse naadigst att maatte worde affschaffet, mens efftersom det er ad formode, saadant for thiedszens besuerligheed schiuld icke bliffuer bewilget och tillatt, daa begierer wij paa det allervnderdaanigste, at osz jcke høire och støre thold och accisse schulle paalegges och med betynges end andre stender, mens den eene maa giffue lige weed den anden och jngen derfoer

I s.686

forschaanis, dog huis aff prouiandt, weed och andre slags wahre fra Schaane, Halland och Blegind hiedføeris, maatte toldfrij jndpasszere.

6.

Vnderdaanigst begieres, at huis schatter, som aff byen til hansz Kongl. Maytt. pleyer att vdgiffues, maatte effterlades och jgien til byens nøtte och vdgifft anwendis, efftersom byen aarligen haffuer stoor vdgifft och der jinoed ringe jndtegt, och naar nogen stoor och wiittløfftig vdgifft til byens fornødenheed kunde behøeffues, daa wellwiisze borgermestre och raad och dertill forordnede borgere, effter deris weedtegt, een schatt paa sambtlig jndwahnere at maatte paabiude, som de och alle, huad stands persohner de och kunde were, efftersom det dennom effter middel och formuffue kunde tilkomme, schulle betahle, och jngen derfor ad were forschaanet; samme penge schulle aff stadtz kiemneren annamis och aarligen derforre giøres regenschaff, som hied jndtil haffuer weret brugligt.

7.

Wagten, som her i staden och paa woldene j freds och feides thied holdes schall, ad dend aff alle jndwaanere effter høiglofflig kong Fredrich dend andens mandatt, dateritt, 1581, maa holdes, efftersom det een huer ordentlig kand tilkomme, och jngen derfor, aff huad stand och condition dj och ehre, at were forschaanet, vden Danmarckis riges høigwiise raad och dennom som haffuer daglig opwartning paa sloted, holmen och thøighuszit, och ey ehre boesiddendis herudj staden, eller boer j boder som kongen tilhøerer, anseendis, att det er alle jndbyggernis gaffn och beste.

8.

Alle dennom, som bøgger och boer och sig herudj Kiøbenhaffn opholder, maatte forplicht were at suare till Kiøbenhaffns byeting och W. W. borgemestere och raad at were vndergiffuen, naar de for gields sag tiltahles eller och andet, som byens vdgiffter och besueringer weedkommer, och de lige med andre byens jndwahnere pligtig ehr ad vdstaa.

9.

Huis landgods eller bøndergaarde, denne byes borgerschab weed pant, jndføersell eller j andre maader ere eller hereffter kunde bliffue berettigede till, de det med lige frijheed som des foerige eyermand maatte nyde och jcke widre eller paa anden manneer besuergis, saa och vden opbydelsze for eyendom beholde och sig saa nøttig ad giøre, som dj best kand.

I s.687

10.

Naar nogen forandring vdj thold och accisse eller anded schulle foretages, jsær naar det commercien och handelen kunde andgaa, ad da dertill maatte fordris, vdj nogle af Danmarckis rigens raads offuerwerelsze, aff borgermestere och raads middel sambt borgerschabets elste, paa det dervdj een huer stands anliggende kunde andrages, fornødentlig obserueris oc endelig treffes een billig deliberation, gaffnlig och bestandig slutning til ald landsens och meenighedens beste.

11.

Och paa det meenighedens tarff vdj alting desz bedre observeris och rammis kunde, siuffntis ey vtienligt, om hansz Ko. Ma. naadigst wille lade sig behage, at aff borgerschabets elste och beste middel 24 eller 30 mend aff borgermestere och raad bleffue vdwalde, huilcke, naar fornødenheed ded vdfordred, med borgemestere och raad meenighedens nøedtørfft kunde offuerweye och derom med dem handle och slute, huis effter thieds och leyligheeds tilstand for gaffnligt eragtes kunde. Samme 24 eller 30 elste kunde och forrestilles deris oldermend och bisider, huilcke dennom, naar gaatt siuntes och behøeffuedes, kunde lade sammenkalde, naar om det almindelige meenighedens beste noget forreslaes, tracteris och delibereris schulle, samme mend ochsaa fremb for andre til byens och andre meenighedens bestillinger, som de kunde haffue ære och gaffn aff, att forfremmis. Derhoesz och naadigst maatte tillades, att borgermestere och raad hervdj staden deris anliggende, paa meenige byens och andre forretningers weigne, for hansz Kongl. Maytt. persohnligen sielffuer maatte andrage.

12.

Byens well her bragte gammelle priuilegier, saawiitt de byen och jndwahnerne kand were nøttig, vnderdaanigste begieres, at de heereffter som tilforne maatte bliffue weed deris fuldemagt, dog med tholden forholdes effter den 5 artickellj, hervdj tilforne ehr jndføerdt.

13.

Efftersom byen forwiedes och jndbyggerne formeeris och een stoor deell aff marcken och greszgangen til festningen er vdlagt och jndtagen och een deel bort forehret, huor offuer greszgangen møeget ehr forringet, da vnderdaanigst begieres, at huis byen i de och andre maader aff grund och egendom, inden och vden byen, dj vden wederleg mist haffuer, maatte faa derfor weederleg aff Lade gaards marck vden for Pebling søen, efftersom det tillforne schall haffue liggett her till byen.

I s.688

14.

Item siuffnis och meget gaffnligt, Christianshaffn bleff lagt vnder Kiøbenhaffn, ald vlempe derweed at forekomme, baade for festningens och commercien schyld, efftersom da formodes goed ænigheed och bedre fortroeligheed, thij de jndkiøber dog paa Kiøbenhaffns torffue deris meeste vnderholding och aff Kiøbenhaffns jnduaanere sig nehrer, mens der alleene at were i byen een kongl. bye fouget, att suare sine domme for borgermestere och raad j Kiøbenhaffn, som j førige tieder scheede.

15.

Efftersotn søefarten paa Spanien och Westerlandene her j riget, formedelst Hollenderns deris frijheed j told, dj ligge weed ehn jnduahner nyder, er gandsche affkommen, daa begieres vnderdaanigst, at huis skibe wij kand komme aff sted at lade timmere paa 20 och til 30 støcker, som til landsens thieneste j feide tied kunde were tienlig, at samme schiebe maatte nyde den frijheed med huis wahre dj føerer, som dj j førige tiede nydet och hafft haffuer. Eller och som Eders Kongl. Maytt. och Danmarckis høigwisze raad siuffnis for landed och jndbyggerne lideligst och gaffnligst att were.

Forbemelte poster, som wij eragte til denne stads borgerschabs och meenigheeds forfremmelsze och forbedring meged nøedwendig och gaffnlige, wij paa det aller vnderdaanigste och flittigste begiere, hansz Ko. Maytt. denne gode stads jndbyggere til faststaende och continuerlige privilegier allernaadigst bewilge wille, och dem tillige med alle denne byes førrige gamble priuilegier, som herwed ey forandres, naadigst weed kongl. haand och seigell confirmere och bekreffte.

Derhoesz ogsaa sig naadigst lade behage, følgende gaffnlige anordninger och forandringer att bewilge:

1.

Efftersom haffnen her inden j byen flux er opfyldt, de søefahrende och handlende til stoer schade, saa effter at saadant mest foraarsages aff strømmens stoppelsze weed Løngangen, at fordj strømmen vnder samme Løngang maatte giffues saadan fuldkommen giennem løeb, ad derweed canalen kunde renses och reenholdes, thij byen merckeligen herpaa magt er liggendis.

2.

Och efftersom een deel denne stads jnduahnere for til crohnens fornødenheed førig giorde forstrechning temmelig summer rester och nu i mange aar capital och rente aff deris brug och næring och til deris creditorers affbetahling haffuer maatt ombehre, som da her i

I s.689

meenigheeden ey allene stoor pengis mangell, commerciens och handelings sueckelsze haffuer foraarsaged, meden end och mange derweed komme fra creditt, næring och welstand, jtem spott, haanheed och fortreed aff deris creditorer worder tilføyed, ja end och mange vmyndige derweed vdj deris fremdragelsze, løcke och timmelige welferdt meget hindres och stoor schade och affbreck tilføyes, som dageligen wehemodeligen for øyen sehes och spørges mangen deris ruin och vndergang, huorfore hermed paa det allervnderdaanigste och flittigste ansøeges, hansz Kongl. Maytt. och Danmarckis høywise raad dog wille werdis at bliffue betenckt paa middell, huorledes dette steds borgerschab for deris rigtige fordringer med førderligste kunde bliffue betalt, enten weed penge, wahre, jordegods eller huad middell best til weye bringes kand, huilcket lige som det i sig sielff christelig och billigheden er gemeesz, saa formodes och derom Kongl. Maytt. gode och naadigste resolution och andordning, som da ey allene will henstrecke til de fordrendis och største deell denne meenigheeds store gaffn och fremtarff i handell och nehring och til traficqs fortsettelsze, meden end och for aarsage jgien willigheed fremdeelis til cronens eller hoffstatens fornødenheed her effter aff osz, som stedtze ere her nest weed handen, naar derom anmodes och forstrechning behøeffuedis, det kunde ochsaa jcke vbilligt eragtes, att saadan crohnens besuering, weed een almindelig landehielp afflagt bleff, effter at dog saadan forstreckning er scheed til kongens och rigets beste, des last billigen alle vndersaater och jcke nogle faa alleniste drage och vdstaa kand heller bøer, som dend christelige høye øffrigheed sielffuer naadigst haffuer ad considerere och betencke, mange fattige mends ruin derweed ad forrekomme.

3.

Tolden paa nogle vnderschedtlige wahre, vdj sær paa fornødne jern, magnifacturer och andet (som dog ey her nu werches kand), att maatte lindres och modereris, saa dend kunde bliffue lidelig, jndtill saadanne wahre her kunde til weye bringes och giøres, och alle slags krahmwahre vden vnderscheed at maatte jndføeris.

4.

Told och accisses jnquisition och desz formodelig vnøedige officianter och mange vnderbetientere, om jcke slett kunde affskaffis, da dervdj alleene maatte schee saadan moderation, att det for de trafiquerende kunde were taaligt, vdj sær at een borger paa sin æd vdtoge, cærtificatzer eller andre bewieszninger maatte betroes, och at med packers opbrydelsze, wahrenis opføersell paa Tholdboden, weyen, maalen ock

I s.690

anden jlde medfart maatte ophøeris etc., efftersom dermed hied jndtill meged vdiscrett och meere strengt end fast nogensteds eragtes att were omgaed.

5.

Huis supplicationer hansz Kongl. Maytt. vnderdaanigst andrages, om de nogen i sønderligheed er anrøerendis och jcke til louglig process affwieses, att da dend weedkommende først derjmoed maa giøre sin erklehring, førend naadigst afscheed derpaa bliffuer giffuen.

Huis widere denne gode stad och sambtlig borgerschab och jndbyggere kand komme til frembtarff, gaffn, befordring och forbedring, forbliffues vdj vnderdaanigste forhaabning, hansz Ko. Ma. sambt Danmarckis riges høigwiise raad det allernaadigst och høygunstigen sielff bedre och langt ydermeere wide at obseruere och andordne end wij fattige vndersaatter det forstaa och begribe kunde.

Och efftersom denne och andre kiøbsteders almindelige beste och welfert største deell beroer i woris naadigste och høygunstige øffrigheeds naadigste høyuisze och forsynlige regimente och regiering, da ligeszom derom och ey drages tuiffle, saa øndsches her hoesz jnderlig, at dend store raadsens aand och ald wiszdombs kilde wille alting der henstyre och dirigere, saa Guds ære fornemmelig fremmis, hans Kongl. Maytt. och woris kiere fæderne lands respect, ære och welstand jgien kand bringes i sicher och goed stand, fattige vndersatters besuering lindris, deris ringe handell, brug, næring och nødtørfft hielpes och fordres kunde, huortill dend almegtige och alwiisze gode Gud wille forlæne naade, krafft, bistandt, lycke och velsignelsze. Actum Kiøbenhaffn denn      may anno 1658.

Eders well wiiszheders
høerig och luydige
borgere:      

Johan Steinkuhl. Fredrik Thursen. Casper Grote. Johan Lehn. Jorgen Hansen Raffn eg. haand. Niells Auchsen. Lauridtz Pedersøn. Hinrich Ratke. Steffen von Essen. Cordt Hinrich Mercker. Henrich Jacobsen. Albrecht Itzen. Hans Therckelsen. Christen Jensen Beck. Peder Jacobsøn Flensb. Wilhelm Fuirenn. Moritz Fricke. Jenns Thommesen e. haandh. Hans von Moelengracht. Jacob Petersen. Niells Rasmusen. Hans Petersen Klein. Leonhardt Klawman. Detmer Bøfcke. Severin Lauridtzen Prestøe. Johan Adolph Ernst. Hans Jacobsen, Seuerin Pedersen. Carell Rosenmeyer. Michel Nansen. Maurits v. d. Tijd. Euerdt Funck. Herman Marcker. Lauerridtz Pouellsen. Paul Graepe. Hans Hesselbergh. Hans Knutzenn Leegaardt m. pp.

I s.691

Johan Bøeffke. Peder Juell Rasmusen. Peter Hølshorst. Gierdt Borchersen. Jurgen Witt, Wilhelm Festenbergh. Petter Beusch. Hans Wilhelm Schreve. Johan Drøge. Simon Krick. Johan Nolte. Lorentz Lombsbach. Moritz Stubbe. Dauidt Mohr. Augustus Dreyer. Wilhelm Klovman. Johan Frich. Johan Miillich. Marcus Petkom(?). Lorendtz Hense. Peter Postels. Leuder Orthmand. Christen Miechelsen Sandbech. Lauritz Nielsen. Jochiim Geistorff. Oluff Bockmand. Janus Petersen Islandt(?). Hans Sehues. Peter Frick.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.692

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:42:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top