eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.486

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 683
Nummer: 486


<-Forrige . Indhold . Næste->

486.

7 Maj 1658.

Skjøde paa en Plads ved Løngangen til Indrettelse af et Glasværk.

Fredrik III skjøder »til woris glasmester Robert Colnet och hans arffuinger en woris och cronens pladz, grund och eiendom liggendis ved woris Løngang her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn jmellum bemelte Løngang sampt Hafnen och Mølle canalen, och strecker sig samme pladtz jmoed øster langs Haffnen halffemtesindztiuge och halffierde alen, item imod sønder langs Løngangen it hundrede och fem allen, noch imod wester, som det nu indplanchit er jmellem Løngangen och Wandmøllen, treduffue och fem alne, noch imod norden fra Møllen langs Møllens canal er en tuende gange indbøyed linnie, nemlig først fra møllen aff førgetiuge och halftiende allne lang, dernest til den liden broe tiuge och otte J allne, jtem fra samme liden broe och igien till Haffnen tredufue och sex alne, osv. Dog skal forskrefne Robert Colnet och hans arffuinger tilforpligt werre det til en glaswerck altid at lade forbiuge och ved lige holde och aarligen paa egen bekostning i woris wiinkielder leffuere fem hundrede store och smaa spidzglas, efftersom de bestilt bliffue, och derforvden skiære, slibe och polere allehaande glas, huorledis wij det haffue wille, saa och ellers forrette alt andet vdj glasarbeid, som wj kand haffue behag vdj, for en billig priis, saa det kand vere hannem vden skade, men naar hans hustru och arffuinge samme bygning och pladtz ey til glaswerch lengere forbruger, skal bemelte plads och bygning til os och wore effterkommere koninger och jngen anden igien affstaaes moed it tusinde slettedalers erleggelse derfor, daleren til tresindztiuffue och fire skilling danske. Forbiudendis alle och enhuer herimoed, efftersom forskreffuit staar, forskrefne Robert Colnet at hindre eller vdj nogen maade forfang at giøre, vnder vor hyllest och naade. Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den siuffuende may anno it tusinde sex hundrede halfftrediesindztiufge och otte. Wnder vort signet.«

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.683

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:37:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top