eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.485

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 682
Nummer: 485


<-Forrige . Indhold . Næste->

485.

24 Nov. 1657.

Kgl. Befaling om Kristianshavns Bebyggelse.

Frederich dend tredie osv. Vor gunst tilforn. Efftersom wj naadigst erfarer, at vdj wor kiøbsted Christianshaffn adskillige byggepladtzer skal findes, en deel gandske øde och vopfyldte, endeel ichun alleene med planchewerch indhegnit och nogele til andenn brug cronen och byen aldeelis vden nøtte och gaffn forandrit, och de, som samme pladtzer tilhører, sig huerchen skal bequemme pladtzerne enten selff at bebygge ey heller til andre for sin billig werd och betalling dennem skal will affstaae. Thj bede wj eder och naadigst wille, atj dennem, som sig forskrefne pladtzer tilholder, fore eder forderer och paa wore vegne aduarer och aluorligen tilholder pladtzerne inden en bestembte tid, som i dennem haffuer for at sette, med loulig kiøbsted bygning och tilhørige fortouge, som det sig bør, at lade bebygge och forferdige, huor paa de och edher tilbørlig caution haffuer at sette, at saadant w-feilbar effterkommis, och huem som siden med des bebygelse och forferdigelse at fortfare effterladen befindes, dennem haffuer i ved retten at tiltalle och dom hende, om pladtzerne iche til os, byen eller kierchen bør at were forbrudt, mens huis gaders paa løbende fortouge, huor paa ingen rigtig adkomst haffuer allerede at fremuiise, ere wj naadigst tilfridtz byen at maa tilhøre. Dermed skeer wor willie. Befallendes eder Gud. Skreffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den 24 novembris 1657. Wnder vort signet.

Friderich.

Os elskelige borgemester och raadmend vdj wor kiøbsted Christianshaffn. Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.682

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:37:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top