eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.482

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 676-681
Nummer: 482


<-Forrige . Indhold . Næste->

482.

13 Juli 1655.

Kongens og Rigens Raads Dom i en Strid med Kristianshavn, at alle Havne omkring Børsen tilhøre Kjøbenhavn, ligesom ogsaa Accisen. Vragere og Maalere indsættes af Kjøbenhavn.

Wii Fredrich dend tredie osv. giøre witterligt, att aar 1655 fredagen den 13 july paa wort rettertinngh paa wort slott Kiøbenhaffn vdj woris egen nerwerelse neruerende os elskelige her Jochim Gerstorpff till Tundbyeholm, ridder, Danmarckis riiges hoffmester, her Christian Thomasen till Stouffgaard, ridder, wor canceler, her Anders Bilde till Dambsboe, ridder, Danmarckis riiges marsk, her Christopher Whrne till Aasmarck, ridder, Danmarckis riiges canceler, her Olluff Pasbiergh till Jernit, ridder, Jørgenn Seefeldt till Næs, landsdommer vdj wort land Sielland, herr Hans Lindenow till Iffuersnes, ridder, herr Iffuer Wind till Nørreholm, ridder, herr Fredrich Ridtz till Tygestrup, ridder,

I s.676

herr Niels Throlle till Trolholmb, ridder, Mogens Røgh till Kiergaardsholm, her Hendrich Randtzou till Møgelkier, ridder, Christenn Scheel till Fussinge, Erich Juul till Hundsbeck, Gunde Rosenkrandtz till Windinge och Otte Kragh till Woldbiergh, wore throe mend och raad. For os waar schicket os elskelige borgemestere och raadmend vdj wor kiøbsted Christianshaffn, som haffde med worris egen steffning for os i rette citerit os elskelige Rasmus Hansen Munck, oldermand for brøgerlauget vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och wnderdanigst forregaff, huorledis de som Christianshaffns byes forsuar skulle were foraarsaget denne worris steffning offuer dig at forhuerffue, formiddelst at du paa brøggerlaugedtz wegne udj Kiøbenhaffn vdj en woris naadigste for dennem forkyndet steffning dig skall haffue vnderstaaet at jndføre och foregiffue, at Kiøbenhaffns byes welherbrachte eldgammel frj- och rettighed sig inndtill Amager lands grund, huorpaa Christianshaffn funderit, sig skulle erstrecke och aff arrilds thid vdj fuld possessionn skall haffue fuldt, saa ochsaa du vdj samme woris steffning igien thuende gange repetere, at det skall were Kiøbenhaffns byes aff arrilds tid fulde fri och rettighed, som de folck wed och ombkring woris børs saawelsom der inden fore boendis ere, w-anseet woris kiere her fader sal. och høiglofflig jhuekommelse, konning Christian dend fierde anno 1640 den 9 januarj naadigst skall haffue giort dend anordning, at børsmesteren, som da skall haffue boedt i enden paa worris børs nest indtill woris Slodtsplads, saawelsom och wed børsenn och paa wores Slodspladtz boendis eller dereffter boendis worder skulle høre till och vnder wor kiøbstedt Christianshaffn, och da aff sambtlige des jndwohnere funderit vdj Christianshaffn it nytt kiercke sogenn, tydsk och dansk at prediches, huilckenn høybemelte wores her faders anordning wj vdi lige maader dend 14 aprilis 1649 naadigst specialiter skulle haffue confirmerit och stadfest och derudi paabudet vnder woris hyldest och naade, at alle och enhuer wedkommende skulle sig dereffter rette, end ochsaa skulle befindes aff woris vndersaatter paa och wed worris Slodsplads boendis, huilcke effter høybemelte worris sl. faders anordning udj langsommelig thid skulle haffue werit eedsoerenn borgere vdj wor kiøbstedt Christianshaffn, saawelsom alle och en huer vdj de nye biugninger wed och omkring woris børs med jurisdiction och deris borgerskab sig dereffter skulle haffue rettet och aldrig werit udj possession vnder Kiøbenhaffns bye, och det som meere er, ej heller skall befindes, som de vnderdanigst formeener, at woris forfædre koninger vdj Dannemarck och særdeelis høybemelte worris sl. herr fader aldrig noget vden for

I s.677

Nyebroe aff stranden och hauffuet jnddemmede och opfyldte grund eller egenn bekostede fortouger wed woris slods pladtz och børs anhengende fra sig at haffue bebreffuet, som skulle høre till och vnder wor kiøbsted Kiøbenhaffn, ja end och icke offuer Høybroe. Men derimoed skall fire aff worris elskelige Danmarchis riiges raad och commissarier anno 1635 dend 28 nouember haffue dømbt och affsagt imellom Kiøbenhaffn och dennem, at en huer bye skulle nyde sin fortouger vd till mitstrøm och at end icke paa wores Slodtzplads motte skee nogen opskibning vden sær kongelig beuilling. Achtet dennem derfore nu aff os och worris elskelige riigens raad derom dom at lide, om Christianhaffns fri- och rettighedt wed och ombkring woris børs med des fortouger vd till mitstrøm icke strecker sig jndtill woris Slodsplads och saawiit paa worris Slodspladtz, som wores sl. her fader Christianshaffn skall haffue benaadet, med sambtlige der boende folck. Haffde derfore hiidsteffnet forskrefne Rassmus Munck, oldermand for brøggerlaugett i Kiøbenhaffn, disligeste och eder, os elskelige borgemestere och raadmend i Kiøbenhaffn, om i paa byens weigne ville haffue noget hertill at suare, sammeledis och eder Jan le Clerck, Gertt Barchman paa woris Slodsplads boende saauelsom Niels Ibsen och Jens Pedersenn bomslutter, Fremblagde derhoes en beseiglet och vnderskreffuen forretning aff fire Danmarchis riges raad dend 28, nouember 1635 vdsted och effter woris kiere hr. faders missiue giorde forrettning, huormed de vnderdanigst formeerite at wille bewiise, som vdi samme forrettning findes indført, at haffnen belangende, da saafrembt Kongl. Maytz. nogen haffne rettighedt nogen aff byerne beuilget, da dend at nyde, saauit des fortoug och haffn till mitstrøm kand vdwise, doch om noget giffues aff de skibe i Grønegaards haffn, Christianshaffns fortoug och paaløb vndtaget, det till sagens vddrag følge Kiøbenhaffn, dog paa Slottens eller Holmens fortoug ingen opskibning vden sær tilladelse at skee, med widere samme commissarie forretning i sig sielff jndholdte och formeldte. Huortill och imod at suare møtte i rette mehrbemelte borgemestere och raad i forskrefne Kiøbenhaffn, som jligemaade paa deris byes weigne med woris contra steffning haffde citerit forskrefne borgemestere och raad i Christianshaffn och vnderdanigst berette, at efftersom de wformoedtlig motte fornemme vdj en sag med Rassmus Munck, oldermand for brøgerlauget i Kiøbenhaffn, at were med jndmenget, och borgemestere och raadt i Christianshaffn achtet at lade dennem en stoer frihed till lands och wands tilkiende, huilcket de doch formeente icke med nogen kongelig breffue skulle kunde bewiises

I s.678

Christianshaffn for eigendomb at tilhøre eller de nogen sær frihed dertill haffde, huorfore de høyeligen ware foraarsaget, effterdj saadann deris jndbilling haffde vdseende til at betage Kiøbenhaffn fast ald dend frihed, dend hiidindtil till haffnen och søen her for byen haffde, denne contra steffning mod eder med aller vnderdanigste at begiere, med vnderdanigste wisse forhaabning, at dennem iche noget effter deris formeening Kiøbenhaffn till præiuditz tildømmes, mens at Kiøbenhaffn niuder och beholder sin frihedt till lands och wands saaledis hereffter, som hiidindtill haffuer werit brugeligt. Disligeste haffde de dennem høyeligen at besuerge offuer forskrefne borgemestre och raad i Christianshaffn, for at de 1653 haffde offendtlig ladet publicere paa en taffle dennd 20 septembris samme aar daterit, paa Amager broe vdhengt, at alt, huis de nu formeene Christianshaffn at lade tilkiende, det da allereede Christianshaffn at were tillagt, och atj da ochsaa, som de formeene vden nogen woris naadigst beuilling, accisse och broepenge haffue till kiemneren vdi Christianshaffn befalet at skulle vdgiffues och alle, som endten lossede eller lade paa dend ene eller dend anden side aff Børsen eller paa Slods pladtzenn och saaledis wille, at Kiøbenhaffns borgere och jndwohnere, som sammesteds lade och losse, skulle till dennem giffue accisse aff huis de till Kiøbenhaffn endten sielff med deris egne skibe lade hidføre eller sig aff fremmede til forhandle, huilcket aldrig tilforn war hørt, derfor meene, at saafremt i icke woris naadigste vdførlig beuilling och befalling till accissens annammelse paa de steder haffue, som de iche forhaabte monne haffue, at i da haffuer handlet imod woris kongelig høyhed, efftersom at vnderøffrighed ej nogen macht saadant at paabiude, vdenn woris naadigste sær beuilling, haffue, mens allene woris egen kongelig høyhed at tilkomme. Formeente och, at i dermed haffde giort imod woris och woris sl. och høylofflig forfædris Kiøbenhaffns bye meddeelte friheds breffue och strennge forbud. Sammeledis skall i och haffue forbødet deris kalckmaaler huis kalck, som vdj wores egenn hauffn bag Børsen bleff vdlosset och aff Kiøbenhaffns jndwohnere war bleffuen kiøbt, ej at motte maale, saa som altid til forne brugeligt werit haffde, salt och forbudet deris wragere ej at motte wrage huis goeds Kiøbenhaffns borgere eiede och i deris pachhuse bag Børsenn ladet opligge, huorforre de nu aff os och worris elskelige Danmarchis riiges raad achtet at lade paakiende och dom forhuerffue, om borgemestere och raad i Christianshaffn icke for saadant burde at stannde til rette.

Derhoes frembwiiste forbemelte os elskelige borgemestere och raad atskillige woris kiere herr. forfædris eldgamble, saa och woris

I s.679

kiere hr. fader, høiglofflig jhuekommelse Christiani quarti, saawelsom woris egenn naadigste Kiøbenhaffns bye, en deel paa hauffnerne her for staden, en deel paa hauffnepenge och accisses annammelse giffne och meddeelte kongelige priuilegier och friheds breffue, och effter at de for os ware opleste, bleffue de os elskelige borgemestere och raad igienn tilstillede. Derhoes satte de vnnderdanigst vdj rette, att effterdj borgemestere och raad vdj Christianshaffn icke med nogenn kongelige priuilegier bewiise kunde, de nogen rettighed till dend plads, huorpaa Børsenn eller de huuse wed Børsen och paa Slodspladtzenn biugte ere, haffde, widere end de der boende skulle suare vnnder Christianshaffn och søge Christianshaffns kiercke, medenn och ald dend stund Christianshaffn war vnnder Slottet, och samme bye nu ey lennger war vnnder slottet, saa forhaabte de vnnderdanigst, at samme pladtzer ei bleff Christianshaffn tilkiendt, mens at de der boendes folck nu her effter bleff Kiøbennhaffns bye och rett at suare naadigst tillagtt, paa det at de noget kunde hielpe at bære thynnge och besuerring med andere Kiøbenhaffns jndwaanere, de næringen betage. Och efftersom att hauffnen her for staden fra Reffshalle siøtønde och jndtill i Grønnegaards hauffn haffuer aff arrilds thiid werrit Kiøbenhaffns rette haffuen och de dend hafft i possession och brug, och deris skibe haffuer ligget vd med Amager lannd och Christianshaffuen, saa och vd med dend Lange Broe och der omkring at lade och losse, och Christianshaffns priuilegier ej widere end till de haffner, de sielff haffue ladet grauffue, och till canalen, som gaar jgiennem deris bye, at werre berettiget formelder, da forhaabte borgemestere och raad i Kiøbenhaffn vnnderdanigst, de samme hauffner endnu frembdeelis effter gammel brug och kongelige priuilegier at niude, och de vdj Christianshaffn derudj jngen rettighed at worde tilkiendt, och efftersom at borgemestere och raad i Christianshaffn ey heller med nogen kongelig priuilegier bewiise kunde, de nogen rettighed till saadann accisse och broepenge, som de at vdgiffue offendtlig paabudet haffde, och dog sig saadan rettighed imod Kiøbenhaffns gamble frihed torde tileigne at lade paabiude, de derfore tillbørligen burde stande tilrette.

Efftersom des leylighed och omstende i sig sielff widere jndholder och forklarer, med widere dennem om denne sags beskaffenhed skrifftlig och mundtlig imellom faldt, och paa begge sider vnnderdanigst ware domb begierendis, da effter tiltale, giensuar och denne forberørte sags leylighed och omstende och effterdj dend plads, huorpaa Børsen, saawelsom de huuse paa Slodtzpladsen biugte ere, aldrig haffuer werit lagt endten till Kiøbenhaffn eller till Christianshaffn

I s.680

widere end till en tid skulle suare till Christianshaffn och der søge kierchen, cronens rettighed till de derhoes befundne hauffne iche heller nogen ere forundte, Christianshaffns priuilegier och icke widere formelder, end de for deris fortoug och vdj deris cannal och sielff giortte hauffner med rettighed ehr med priuiligerit, dend accisse, som Christianshaffns øffrighed sig haffuer vnderstanden at oppeberge, icke bewiises effter nogenn kongelig benaading at were skeed, er derpaa for retten affsagt, at borgemestere och raad paa Christiannshaffn ingen føye haffuer til de wed Børsen beliggende hauffne sig nogen rettighed at tilholde, menns alle hauffne for Kiøbenhaffn at bliffue for alle trafiquerende frj och Kiøbenhaffn dem effter gamble adkombst och hiidjndtill obseruerte brug at niude, saawelsom wragere och maalere at forordne som tilforne. Accissen belangendis, da befindes ingen frihed aff Christianshaffns borgemestere och raad til dend opbørsel at haffue forelagt och derfore icke heller dertil! kand were berettiget, førend de dennem kongelig tilladelse erlannger. Datum vt supra, nostro ad causas sub sigillo teste Christophoro Wrne, justitiario nostro dilecto.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.681

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:35:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top