eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.476

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 672-674
Nummer: 476


<-Forrige . Indhold . Næste->

476.

14 Nov. 1650.

Grunden ved Kristianshavns Bro istandsættes.

Wii Frederich dend tridie osv. Giøere alle witterligt, att for os wnderdanigst haffuer ladet andrage och berette os elskelige Hans Søffrensen, borger och jnduaner her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, horledis hannem ehr worden til eyendomb det hus och tilhørende

I s.672

grunde och pladz, som ligger wed dend sudwest ende aff Christianshaffns store brou, huilchen pladz hand hid indtill iche fuldkommeligen haffuer kundet nyde och sig nøttig giøere affaarsage, att der Christianshaffns store brou ehr bleffuen bøgt og forbedrett, ehr bleffuen effterlatt at rette och forwiede dend yderste och nest samme hus staaende steen kiste eller broukar, huorvdoffuer bemelte gamle broukar fører weyen i en boge ind paa husetz tilhørende pladz och allnemaall och iche alleneste forhindrer, att endeel aff samme hans pladz bliffuer beliggendes wbebøgt, medens endogsaa weyen vdj en moradtz wforfærdiget, huorfor bemelte Hans Søffrensen sig wnderdanigst erbiuder weyen med broukar och pele langs hans fortoug eller pladz paa egen bekostning at lade reparere och forferdige, paa det hand sig dend tilhørende pladtz och grund effter sit allnemaall kunde giøere brugelig och nøttig. Da haffue wj paa hans wnderdanigst anmoeding naadigst beuilget och tillatt saa och hermed beuilge och tillade, att hand effter forskrefne sin egen erbiudelse brokarett wed samme ende aff broen wed dend sudwest sidde thiuffge och halfffembte allen langs fra broen maa lade forwiide, opfylde och forbedre, och skall hand der stoere pele lade jndramme och med bulwerck foruare, och paa dett forbemelte pladz saauelsom weyen kand bekomme sin fuldkommen brede, skall hand fra dend sudwest hiørne aff huset thi allen lang emoed stranden pladzen opfylde och broulegge, at det kand werre nøyagtig och nocksom brugelig wey till gade, saa en wogen well kand wige dend anden, efftersom det hannem aff woris dertill betroede ehr bleffuen foreuiist och affpelett, och derforvden pligtig werre, saa langt forskrefne hans pladz strecker, gaden at legge och wnderholde, som dend sig bøer. Dernest efftersom bemelte Hans Søffrensen sig widere wnderdanigst beklager, hoerledis hannem tid effter anden aff skibbe, som wed hans hus anligger och forbie passerer, merchelig skade paa forskrefne hans hus och des fundament tilføyes, med wnderdanigst begiering, wij naadigst wille beuilge och tillade, at hand wed forskrefne sit hus langs dybbet aff skaansell pele motte nederslaa, och derimoed niude haffnepenge for sit fortoug aff huis skibbe sig der fortøyer och befester, da haffue wij illigemaade naadigst beuilget och tillatt, at bemelte Hans Søffrensen maae paa dend nordeste ende aff samme hus sytten allen fra husens bygning och fra broen aff och vdj øest nordøst langs dybbett for samme fortoug, som skall were førgetiuffge och fire allen, aff skansell pele nedslaa och jnddemme och deremoed for sig och sine arffuinger och effterkommere at maa nyde och opberge en billig och lidelig haffnepenge

I s.673

effter borgemester och raads siggelse vdj forskrefne wor kiøbsted Christianshaffn aff alle de skibbe sig wed nogen aff de pele, som hand saaledis lader nedslaae, fortøjer och befester, och samme hus och pladz sig saaledis fri och vbehindret at maa giøere nøttig, som forskreffuit staar. Forbydendis alle och en huer forskrefne Hans Søffrensen her imoed, efftersom forskreffuet staar, at hindre eller i nogen raaade forfang at giøre. Wnder wor hyllest och naade. Giffuett paa wort slott Kiøbenhaffn dend 14 novembris anno 1650.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. blandt danske Selskabs Membraner.

I s.674

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:30:17 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top