eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.473

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 670-671
Nummer: 473


<-Forrige . Indhold . Næste->

473.

29 Avg. 1649.

Den saakaldte Bartholomei Told, der krævedes fra 24 Avg. til 9 Okt., ophæves.

Vii Friderich den tridie osv. giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige borgemester och raad wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa

I s.670

dieris egen och meenige borgerskabs wegne sammestedtz wnderdanigst aff os haffuer werret begierenndes, wj naadigst wille bewilge och tillade, at dend thold, som wdj gammel tiid, der silde fiskende her war i brug, och ingen anden thold aff indwaanerne her wdgaffuis, haffuer werret paalagt, och aarligen fra Bartholomei och til Dionysij dag wdgiffues, maatte affskaffis, anseendes de der foruden adtskillige andre tholde wdgiffue, som de wdj forige tiide haffuer weret frj fore, bemelte thold och jckun skal were aff ringe importantz och dog foraarsager en huer, som noget jmidlertiid aff porttene wdfører, store forhindring, thilmed ochsaa at efftersom byefouden, jmidlertiid samme tholderie warer, jngen almindelig thing holder, da formeener de mange, som med skiøder, affkald, winder at føre och andre nødwendige sager til tinge haffuer at forrette, derwed at oppeholdis, saa at dersom samme tholderie maatte affskaffis, da retten til tinge liigesaawel som andre thiider kunde administreris och befordris. Da effterdj wj naadigst erfare, borgerskabet her wdj byen andre tholde at werre paalagt, som de och wdgiffuer, haffuer wj aff synderlig gunst och naade naadigst beuilget och tilladt saa och hermed bewilger och tillader, at forskreffne thold, som hiid jndtil imellom Bartholomei och Dyonysij dag er bleffuen wdgiffuen, maa affskaffis, dog at borgerskabet sig lader finde willig andre tholde, som paalagt er eller her effter kunde paaleggis, at wdgiffue, wille och i liige maade, att byfougden jmidlertiid liige saa welsom andre tiider med ordentlig thingholden retten skal administrere, som det sig bør. Thj forbyde wi alle och enhuer forskrefne borgemestere och raad sampt meenige borgerskab herwdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn her jmoed, efftersom forschreffuedt staar, at hindre eller vdj nogen maade forfang at giøre, wnder wor hyldist och naade. Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den 29 augustj anno 1649. Wnder wort zignett.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.671

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:27:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top