eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.471

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 669-670
Nummer: 471


<-Forrige . Indhold . Næste->

471.

5 Feb. 1649.

Fredrik III tager Kristianshavn under sin Værn og stadfæster dens Privilegier.

Wii Friderich dend tredie osv. Giøre alle witterligt, att wy aff wor synderlige gunst och naade haffue tagit, annammit och vndfangit och nu med dette wort obne breff tage, annamme och vndfange wor kiøbsted Christianshauffn med os elskelige borgemestere, raadmend och menninge borgere sammestedtz vdinden

I s.669

wor kongelig hegn, wern, fred och beskiermelse, besynnderligenn at wille beskytte, beskiermme, handthæffue, fordaghtinge och forsuahre till ald rett. Sammeledis haffue wy aff samme gunst och naade fuldbyrdt, sambtøcht och stadfest, och nu med dette wort obne breff fuldbyrde, sambtøche och stadfeste alle de frijheeder och privilegier, som dennom aff høybaarne første och herre, her Christian dend fierde, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, wor kiere her fader, sallig och høylofflig jhukommelse, naadigst vndt och gifuit ere, wed deris fuldmacht att bliffue vdj alle ord, puncter och articler, som de wdi alle maader vdwiiser och jndeholder. Forbiudendis derfore alle, jhuo de helst ere eller were kunde, særdeelis wore fougder, embidtzmend och alle andre forskreffne wore wndersaatter, borgemestere, raadmend och meeninge almuffue wdj Christianshauffn herimoed paa forskrefne deris frijheeder och privilegier, efftersom forskreffuit staar, att hindre eller wdj nogen maader forfang at giøre wnder wor hyllist och naade. Giffuitt paa wort slott Kiøbenhaffn dend 5 februarij anno 1649. Wnder vortt signett.

Friderich.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Seglet er tabt.

I s.670

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:25:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top