eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 669
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

30 Nov. 1648.

Fredrik III stadfæster Stadens Privilegier.

Wii Friderich dend tridie med guds naade Danmarchis, Norgis, Wendis och Gottis konning, hertug vdi Sledsuig, Holsten, Stormarn och Dyttmerschen, greffue vdj Oldenborg och Delmerfhorst, giøre alle witterligt, att wij aff wor synnderlig gunst och naade haffue thagit, annammit och vndfangit och nu med dette wort obne breff thage, annamme och vndfange wor kiøbsted Kiøbenhaffn med os elskelige borgemestere, raadmend och meenige borgere her sammestedtz vdinden wor kongelige hegn, wern, fred och beskiermelse, besynderligen at wille beskiermme, forsuahre och fordagtinge til alle rett. Sammeledis haffue wy aff samme gunst och naade fuldbyrdt, sambtycht och stadfest och nu med dette wort obne breff fuldbyrde, sambtyche och stadfeste alle de frijheeder och privilegier, som dennom aff wor kiere her fader sallig och høylofflig ihukomelse saa wel som och aff alle andre wore forfedere frembfahrne konninger wdj Danmarck naadeligen vndt och giffuit ere, ved deris fuld magt at bliffue ved alle deris ord, punchter och article, som de wdj alle maader vduiser och jndholder. Forbiudendis alle, jhuo de helst ere eller were kunde, serdeelis wore fougder, embidtzrnend och alle andre, forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn med borgemestere, raadmend och meenige borgere sammestedtz, efftersom forskreffuit staar, att hindre eller wdj nogen maader forfang at giøre, wnder wor hyllist och naade. Giffuitt paa wort slott Kiøbenhaffn dend 30 nouembris anno 1648. Wnder vortt signett.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.669

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:25:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top