eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.466

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 665
Nummer: 466


<-Forrige . Indhold . Næste->

466.

8 Maj 1648.

Den udvalgte Prins Fredrik III forsikrer Købstæderne, at hans Udvælgelse ikke skal komme dem til Skade paa deres Privilegier, som han lover at stadfæste inden sin Tiltrædelse til Regeringen.

Wii Frederich den tredie, med guds naade Danmarchis, Norgis, Wendis och Gottis wdwalde prindtz och herre, hertugh till Sledtzuig, Holsten, Stormaren och Dytmersken, greffue vdj Oldenborig och Dellmenhorst, giøre alle witterligt, att efftersom meenige borgerskab vdj kiøbstederne her vdj riiget, som aff woris elskelige kiere her fader, konning Christian dend fierde, Danmarchis, Norgis, Weudis och Gottis konning, hertug till Sledtzuig, Holsten, Stormaren och Dyttmersken, greffue vdj Oldenborig och Delmenhorst, høylofflig ihukommelse, haffuer werit hid forskreffuet till att deliberere och raadslaa om woris election och vdwellgellse till disse riiger och lande effter høystbemelte Hans Maytz. døedelige affgangh, weed deris affferdigte fuldmechtige och vdskud vd aff en huer bye nu samptligen haffuer eligeret och sambtøcht os thill Danmarchis, Norgis, Wendis Gottis vdwalde konning och herre att worde effter det breff och segels lydelse, de os samptligen derpaa wnderdanigst giffuet haffuer. Da haffuer wj der imoed paa woris førstelige throe och ære loffuet och tillsagt och nu med dette wort obne breeff loffue och tillsige, att saadan deris bewilling och sambtøche iche skall komme dennem eller deris effterkommere till nogen forkrenchelse paa deris kiøbstedtz privilegier och frjheeder i nogen maader, wille och her foruden forplicht wehre, førend wj jndtreder i nogen fuldkommen regieringh, att confirmere och beseigle forskrefne meenige borgerskab vdj kiøbstederne herudj riiget, huis privilegier och frjheeder dennem aff frembfarne konninger vdj Dannemarch, wore forfedre, høyloffligh jhukommelse, naadigst wndt och giffne ehre, effterdj det her vdj riiget haffuer wehret sedwanligt och høystbemelte frembfarne konninger det for os giort haffuer. Des till bedre forwaringh, att saa fast och wbrødeligen holdes schall vdj alle maader, efftersom forskreffuet staar, haffue wj ladet henge wort secret herneden fore och med egen hand wnderskreffuet. Giffuet paa Kiøbenhauffns slott dend 8 may anno 1648. Wnder wort signett.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Et lignende Brev er trykt tidligere, se Regesta diplomatica Nr. 10135.

I s.665

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:31:07 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top