eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.463

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 661-662
Nummer: 463


<-Forrige . Indhold . Næste->

463.

28 Nov. 1647.

Kgl. Befaling til menige Indbyggere om at sende Fuldmægtige 17 April 1648 til Prins Fredriks Valg.

Wii Christian den fierde osv, helse eder meenige Danmarchis rigis raad, ridderskab och adell, saa mange sig frj och frelse kiendis, bisper sampt capituler och det gandske clerecie, disligeste kiøbstedmend och borgerskabit, som bygge och boe offuer alt wort rige Danmarch, kierligen och euindeligen med gud och wor naade. Wiider, at efftersom det haffuer behagit gud den allerhøyeste at bortkalde woris elskelige kiere sønn, den høybaarne første och herre, her Christian høylouglig ihukommelse, wdualde printz til Danmarch och Norge etc., och disse riger och lande dervdoffuer vdj den stand ere geraadede, at ingen wdualdt eller eligerit befindis, som, naar gud allermegtigste effter sin faderlige willie behager med osz nogen forandring at giøre, skulle were disse rigers och landis høffuit och herre, da haffue wj formedelst rigitz sicherhed och roelighed all i disze wanskelige och bekymmerlige thiider, w-eenighed, misforstand och wro att forrekomme, med voris elskelige rigitz raads raad och sam-

I s.661

tøche till den ende stenderne her i rigit nødig eractet at lade forskriffue med dennem der om at deliberere. Oc efftersom wj da achter at lade handle och tractere med woris elskelige rigitz stender om woris elskelige kiere søns, den høybaarne førstis och herris, hertug Frederich, hertug till Slesuig och Holstein etc. hans election och wduelgelse thill disze riger och lande, och meenige jndbyggere, som saadann handling wedkommer, iche kand for landens stoerhed bequemmelig der till forskriffuis, som wj ellers gierne haffde seet, da bede wj eder, wille och naadigst begiere aff forskreffne rigitz stender, at j eders fuldmegtigt wdskud med nøygactig fuldmagt aff stenderne j huer province lader møde her j Kjøbenhaffn, saaledis att slicht den 17 aprilis kunde forretagis och da woris naadigste proposition och meening ydermere at fornemmis och ehrfaris, och der om thill ende sluttis och forhandlis, efftersom woris naadigste thillforsicht er till wore kiere wndersaatter, och som det riget mest till gaffn och sicher roelighed kand were. Woris forsæt och meening er aldeelis iche nogen stand sine loulige privilegier och friheder j nogen maader at forhindre, formindske eller forkrenche, mens langt mere en huer dennem wbeskaaren och wforringit j alle maader at forbeholde, conservere och bekreffte, saa huis da loffuit och thilsagt worder, aff osz och wore effterkommere w-brødeligen skall en huer worde holdet och effterkommis. Wi tuiffle aldelis jntet, at gud allermegtigste, som ene haffuer alle riger j sin macht och wold och dennem effter sin faderlig welbehag med regenter forsørger och forsiuner, joe skall saadann christlig forhandling selff welsigne och lade det vdj en salig tid begyndis och fuldendis, hans hellige naffn till ære, osz vdj woris høye alderdom thill roe och glede, den høybaarne herre, woris elskelige kiere sønn och disse riger och lande till bestandig welstand, forfremmelse och goede, huor effter bemelte rigitz stender sig wille rette och forholde, huor jmod wij wore kiere wndersaatter med alld kongelig gunst och naade stedtze tillgedaaen och beuaagen forbliffuer. Giffuit paa wort slot Kiøbenhaffn den 28 novembris anno 1647. Vnder wort zignett.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.662

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:27:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top