eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.459

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 659
Nummer: 459


<-Forrige . Indhold . Næste->

459.

8 Avg. 1646.

Fæstebrev paa Ordrup Sø og de 3 Damme ved Gammel Vartov.

Wy borgemestere och raadmend udj Kiøbenhaffn giøre witterligt, at wi haffue sted och bortfæst saa och nu med dette wort aabne breff stede och bortfeste fraa os och vore effterkommere borgemestere och raad her sammestedz Ordrups søe och de trende damme liggendis wed Gammell Wartow till erligh och velacht mand Rasmus Jensen, borger og handelsmand hersammestedtz, hans hustru och deris arffuinge, at de samme søe och thrænde damme till deris fiskerie maa haffue, niude, bruge och beholde paa thij aars thiid, dog de tillfortencht vere skall, vandet saaledis udj dend nederste aff forskreffne thrænde damme wid Gammell Wartoe at lade støffue, saa at adelweyen sammestedz ey udj nogen maade deraff beskadiget worder, vdaff huilcken forbemeldte søe och thrænde damme forskreffne Rasmus Jensen, hans hustrue eller deris arffuinge os eller woris effterkommere borgemestere och raadmend hersammestedz aarligen fyrgetiuffge rixdaler till affgifft giffue och fornøye skall, som fraa sanct Michels daugh førstkommendis, till huilcken tid hand det annamer, angaae skall och først till aarsdagen 1647 vdgiffuis och siden aarligen wdj bemelte ti aar thill huer s. Michels dagh vdj betimelig thiid erleggis, och naar samme thj aare forløbne ere och mehr bemelte Rasmus Jensen, hans hustrue eller deris arffuinge da lyster samme forskreffne søe och thrænde damme frembdeelis udj leye at beholde, skall de der thil næst vehre, om vi eller woris epterkommere b. och r. her i Kiøbenhaffn dennem iche selff bruge wille. Des thill widnisbyrd vnder wort stadtz secret. Actum Kiøbenhaffn dend 8 augustj anno 1646.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:21:45 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top