eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.458

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 658-659
Nummer: 458


<-Forrige . Indhold . Næste->

458.

25 Juni 1644.

De kgl. Befalinger om Vagt og Skatter til Fæstningsværkerne indskærpes paany.

Wii Christian dend fierde osv. giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige borgemestere och raad och mennige borgere wdj wor kiøbsted Kiøbennhaffn nogle aar forleden sig for os wnnderdanigst haffue ladet beklage, at med wagten och anden byes tynnge wlideligen och imod adskiellige høigloffuelig ihukommelse, worris kiere her faders och her farfaders derom wdgangne publicerede och dennom beuilgede privilegier wahr til gaaen, huor udoffuer wij och anno 1628 effter wnderdanigst ansøgninng naadigst haffuer samme høyestbemelte wore forfædris bemelte borgerskab meddelte befallinger och mandater confirmerit och stadfest wdj alle sine ord och punchter, efftersom de i forskreffnne confirmation indførde ere. Da effterdj forskreffne borgerskab sig endnu høyligenn beklage, mange her i byen at findis, saasom wore egne thiennere och andre flere, som byens jorder och eyendomb nyde och besidde, huilche sig med sær privilegier, benaadnings breffue och andre prætexter skulle ville vndskylde och befrij baade for voldeuagt och contribution till de nye begynte vercher och fortifikation, wille wij naadigst hermed befallit haffue, at alle och en huer denne byes induahnere, som vdj wore førrige vdgiffne mandater och breffue iche ere exciperede och vndtagne och huuse, jorder och eyendomb her i byen sielff haffue eller wed indførsel eller i andre maader dett besidde, sig effter forrige wore wdgangne mandater aldeelis retter och forholder, och huis de til byens befestnings contribution

I s.658

eller wolde at holde wed ligge billigen kand bliffue for taxerit, dett wden forsømmelse effterkommer, saa ingen, i huad och for serdeelis præuilegier eller frijheds breffue de kunde haffue erlangit, wden de i forrige mandater exciperet ere, bliffuer forskaanitt, saafrembt de derfore iche skulle tiltallis och stande tillbørligen tilrette, Giffuitt paa wortt slott Kiøbenhaffn den 25 junij anno 1644. Wnder vortt zignett.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:20:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top