eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.457

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 656-658
Nummer: 457


<-Forrige . Indhold . Næste->

457.

19 Marts 1642.

Privilegier for Kristianshavn.

Wii Christian dend Fierde osv. giør alle witterligt, at wij naadigst haffue vndt och beuilget och nu med dette wort obne breff

I s.656

vnde och beuilge woris kiøbsted Christianshaffns jndwohnere forwden de allerede dennom giffne privilegier disse efterschreffne, nemblig for det første:

1. Mue och skulle de for dem, deris arffuinger och effterkommere allene nyde alle de haffner, de enten allerrede graffuidt eller hereffter for deris fortow paa deris egen bekostning graffuendis worder, med ald huis profit, de deraff kunde haffue, alleniste woris winterleyis penge aff schibe, saa wit wi aff Kiøbenhaffns byes eigne haffner sædwanligen opberger, os forbeholden.

2. Dernest maa och en huer for sit fortow giøre sig canalen, som løbber jgiennem byen, jndtill midtstrømmen saa nøttig som hand bedst kannd, och derimod werre forplicht samme canal med bulwerck och huis der tillhør, at holde, saawit en huer deraff for sin grund tillkommer, wed lige, som wedbøer.

3. Schulle de och maa antage alle de fremmede folch, som aff andre nationer did ankommer och der begierer sig at nedersette, dog at ingen der antagis, som er aff nogen fremmede religioner, och forargelse i meenigheden derudoffuer foraarsagis.

4. For det fierde schall ingen hanndtwercksmand med nogen schraae eller laugsrett besuergis effter denne dag i nogen maader.

5. For det fembte schulle de ey heller werre forplichtt woldene, porte, graffuer eller broer, (effterdj wi selff for broerne penge aff Amaggerlannd opberger), at holde wed lige, eller noget det ringeste aff det, som till befestningen hører, jndtill byen saaledis tiltager, at dend saadan bekostning kand vdstaae, huilchet i frembtiden wed dertill aff os forordnede commissarier skall erfahris och kiendis, och det siden dennom da well reparerit och wed macht holdet offuerleffueris, dogh broerne, som forskreffuit, vndertagne, som wi selff oppeberger penge fore.

6. For dett siette mue och ey heller baggerne i wor kiøbsted Kiøbenhaffn selge brød i forskrefne wor kiøbsted Christianshaffn, ey mue de heller i Christianshaffn selge brød i Kiøbenhaffn effter woris derom vdgangen befalling.

7. For dett siuende schulle borgemestere, raadmend och byefoget der i byen i alle forsamblingger sidde och gaae nest effter dennom i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, borgemestere nest effter Kiøbenhaffns borgemestere, raaadmendene nest effter Kiøbenhaffns raadmendene, och byefogden nest effter Kiøbenhaffns byefogedt, och saa frembdeelis.

I s.657

8. Huis sig belanger de domme, borgemestere och raad vdj forskrefne Christianshaffn effter dette wort breffs datum dømmendis worder, schulle for ingen anden offuerdommere jndsteffnis end for os och woris elskelige Danmarkis rigis raad.

9. For dett sidste skulle och dett ferske wand i byen altid aff os holdis wed lige, och huo aff de, som formuffue haffuer och gaard och grund eyer, det bruger, de giffue der faare effter ordinanzen derom giort er eller frembdeelis giort worder, saa det kand werre lideligtt och tolligt paa alle sider.

Forbiudendis alle och en huer, jhuo de helst ere eller were kand, herimod, effter som forskreffuit staar, at hindre eller vdj nogen maade forfang at giøre vnder wor hyllest och naade. Giffuidt paa wort slott Kiøbenhaffn dend 19 martij anno 1642. Wnder wort zignett.

Christian.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkrvet.

I s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:20:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top