eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.456

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 656
Nummer: 456


<-Forrige . Indhold . Næste->

456.

19 April 1641.

Borgerne paa Kristianshavn maa i 12 Aar sejle frit paa alle Kronens Havne, Strømme og Toldsteder.

Wii Christian dend fierde osv. helse eder, os elskelige embidsmend, tholdere, vdleggere, borgemestere och byefougder kierligen och ewindeligen med gud och wor naade. Wiider, at efftersom woris vndersaatter, borgere och jndwonere wdj wor kiøbsted Christianshauffn naadigst ere priuiligerede och fri paa alle wore och cronens hauffner, strømme och tholdsteder for ald thold eller anden pendings vdgifft paa tholff aars tiid, bereignet fra dend 8 juny anno 1639, huorfaare woris naadigst begiering er till alle och een huer, som woris wndersaatt Peder Gregersen, borger wdj bemelte wor kiøbsted Christianshaffn, hans schib eller schude med des jndhaffuende last wdj wore riiger och lande, huor hans næring sig best begiffue kand, hender for at komme, atj lader hannom nyde bemelte woris friihed och privilegier, fordre och fremme hannom till dett bedste, saa well som till alle wore kierre naboer och fremmede nationer, vdleggere och alle, som forskrefne woris vndersaatt Peder Gregersens schib eller skude wed windens henføyelse kunde jndtrenge, atj wille lade hannom fri och vbehindret passere och repassere och till dett bedste werre befordelig. Dette wille wi med forbemelte wore kierre naboer och fremmede nationers wdleggere vdj slige eller andre maader igien forskylle och bekiende och aff woris egne vndersaatter det saaledis hafft haffue. Giffuidt paa wort slott Kiøbenhaffn dend 19 aprilis 1641. Wnder wort zignett.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.656

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:19:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top