eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.448

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 651
Nummer: 448


<-Forrige . Indhold . Næste->

448.

8 April 1637.

Islandske Kompagni indestaar for, at Havnepengene af Grønnegaards Havn skulle blive betalte, enten saa Kjøbenhavn eller Kristianshavn vinder i Retssagen om, hvem denne Havn tilhører.

Eftersom det islandske Compagnies saa well som andre borgerskabidtz skibe her vdj byen forbydis att ladis giennem Christianshauffns broe, førend till Hans Knip der sammestedtz vindterliggis penge effter huer sin storlighed erleggis och vdgiffuis, formedelst sagenn Grønnegaarshauffn anlangendis mellum Kiøbenhauffns bye och Christianshauffn ey endnu vid domb skall were adskildt, da effterdj Kong. Maytt. naadigst nu ey er her tilstede, att samme leilighedtz nøttørfft Hans Kong. Maytt. vnderdanigst kand andragis, och paa det Compagniens skibe der offuer fra deris reigse ey skall forhindris, loffuer vy nu verendis for forschrefne islandske Compagnies forualdtere hermed, at dersom forschrefne Grønnegaarshauffn Kiøbennhauffns bye bliffuer vid dom affwunden, saa att forschrefne vindterliggis penge Christianshauffn tilffindis elder och saadant Kiøbenhauffns bye fremdelis at følge bliffuer tildømt, wille wy ey aldene for forschrefne Compagniens, mens och for andre borgeris skibe, som dende vindter offuer vdj forschrefne Grønnegaardshauffn liggid haffuer, endten de aff Compagnied frachtede erre elder icke, vere haaldne at indstaa och strax betalle huilcken part, vere sig Kiøbenhauffn elder Christianshauffn, haune rettigheden aff forschreffne skibe effter huer sin storlighed at oppeberre, vid domb bliffuer tilkiend. Och till mere forsekring haffuer vy till erlig och welbyrdig mand Niels Traalde till Traaldthaalm, slaadtzherre her paa slaattid, paa Christianshauffns veigne paa dend enne, och till erlig, wise och welachte mend borgemester och raad her sammestedtz paa dend anden side, aff dende woeris forsekring och skadisløs breff huer dennem en gienpart met woris Compagnies seduanlige seill vndertrycht och bekrefftid meddelt. Datum Kiøbenhauffn dend 8 aprillis anno 1637.

Islandske Kompagnis Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.651

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 19:57:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top