eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.443

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 648-649
Nummer: 443


<-Forrige . Indhold . Næste->

443.

17 Maj 1634.

Et Stræde udenfor Østerport maa aflukkes.

Wi borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhaffn giøre witterligt, ad eptersom erlig, welacht och fornehm mannd Christopher Iffuersen, Konngl. May. rentteskriffuer, for retten opkommen er och klageligen tilkiende giffuet, huorleedis vdi det stræde, som løber vd till høigbemelte Ko. Ma. Toldboed, westen for Hanns May. Seigelhuus strax vden for Østerportt megen stinckende och wederstyggelig omfledighed och wreensel aff slemme, wanarttige menisker besønderlig om nattertider henbæris, settis och kastis, och paa det saadant forhindris och affwergis kunde, haffuer hand paa det flittigste werit begierendis, wi hannem bewilge wilde, at hand tuende portte och laager med laase och lycker, dend ene vdi dend syndre ende aff samme strædes indgang tuert offuer for Hans May. Seigelhuus och dend anden norden for Thommas Hansen woldmesters laage fra hans

I s.648

hauffge tuert offuer strædet till forskrefne Christopher Iffuersens grund och hauffge paa sin egen och de, som herudinden ere med interesserede, deris bekostning maatte lade tillucke. Effter huilcken forberørtte leilighed haffue wi saadan hans begiering beuilget och tillatt at maae fuldbringe, saalenge thaalis kand eller anderleedis derom thilsigendis worder, da det igien strax vden ald wedersigelse at affskaffe, doch angrentzende naaboer och lodseyere, huis wey der igiennom fremb och thilbage fallendis worder, dermed vdi alle maade frie och wbehinderit at were, och forskrefne Christoffer Iffuersen effter egen løffte bemelte angrentzende naaboer paa deris bekostning huer en nøgel dertill at lade forferdige och tilstille. Till widnisbiurd haffue wi ladet trøcke woris statz secret her neden forre. Actum Kiøbenhaffn den 17 may anno 1634.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 83, i Raadstuearkivet.

I s.649

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:20:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top