eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.441

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 647
Nummer: 441


<-Forrige . Indhold . Næste->

441.

4 Juli 1631.

Skjøde paa en Grund udenfor Vesterport.

Wii borgemestere och raadmend udi Kiøbenhaffn, item Lauritz Bendtzøn, paa denne tid stadtzens kiembner, giøre witterligt, at wi paa Kiøbenhaffns byes weigne haffue undt och udj leye ladit och nu med dette wort obne breff unde och udj leye lader woris medborger erlig och welforstandig mand Peder Pedersen brygger, hans hustru och begge deris arffuinger en Kiøbenhaffns stadtz jord och grund liggendis uden Westreport her for staden, norden nest optill den lange steenbro och alfare wey imod det ny kroe paa den syndre ende, och sønden for Ko. Ma. Ladegaards march, jord och grund paa den norder ende, som er udi sin rette lengde och brede, nemblig breden paa den østre ende aff synder och udi nør ehr it hundred halfftrediesindtz tiuffue fiire allen, lengden aff Øster och udi wester indtill forberørte ny kroes platz och grund er treihundrit halfffierdesindtztiuffge sex allen, breden paa den westre ende aff synder udi nør firesindtztiuffge fiire allen, huilchen forskrefne jord och grund udi sin lengde och brede, som foreskreffuit staar och efftersom det uduist er och wed forbemelte Lauritz Bendtzøn saa och Niels Michelsen, stadsens wachttskriffuer, den 27 junij nest forløben med byens alne och maall affmaalet och affpeiglet osv. till en kiendelse och jordschyld tiuffge skilling danske osv. Giffuit udj Kiøbenhaffn den 4 julij anno 1631.

Peder Pedersens Enke Mette søgte om »eftersom samme Stykke Jord, som det paa den sal. Mands store Bekostning med Grøft og Plankeværk nu findes indhegnet, hende paa Skifte med sine Børn efter Vurdering er tilfaldet, og hendes Lejlighed ikke er det at kunne beholde, mens for sin Brugs Skyld nødes til godt Folk igjen at sælge og afhænde«, men hun kunde ingen Kjøbere faa dertil, da ovenstaaende Brev ikke holdt ny Ejere skadesløse, hvorfor Magistraten 25 Feb. 1641 udstædte Skjødet paany som ovenfor og stadfæstede det. Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 80-81 i Raadstuearkivet.

I s.647

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:18:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top