eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.438

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 645-646
Nummer: 438


<-Forrige . Indhold . Næste->

438.

28 April 1628.

Stadfæstelse paa 3 kgl. Mandater om Vagten.

Wy Christian den fierde osv. giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige borgemestere och raadmend her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn os vnderdanigst haffuer ladet tilkiende giffue, huorledis med wagt och anden borgelig tynge vligeligen schall tillgaae herudj for-

I s.645

skrefne Kiøbenhaffn emod adtschillige derom vdgangne och publicerede mandater och anordninger, som er først høylofflig ihukommelse, konning Christian den tredie, wor elskelige kiere her for faders, lyedendis som effterfølger (se Nr. 300). Noch tuende høyloufflig ihukommelse konning Frederich denn andens, worris elskelige kierre her faders derom wdgiffne mandater, den første liudendis som effterfølger (osv. se Lassens Befæstningshistorie Nr. 19 og dette Skrift Nr. 361). Da haffue vj nu saadant betenckt och offuerueyet saa och forskrefne trende anordninger aff synderlige gunst och naade fuldbyrdtj sambtøcht och stadfest och nu med dette wort obne breff fuldbyrde, sambtøche och stadfeste wed deris fuldmagt at bliffue wdj alle deris ord, punchter och artickler, efftersom de vdj alle maader jndholder och vduiser. Giffuit paa vort slot Kiøbenhaffn den 28 aprilis anno 1628. Wnder wortt signett.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:16:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top