eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.432

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 635-636
Nummer: 432


<-Forrige . Indhold . Næste->

432.

12 Marts 1622.

Opmaaling af Ryvangen.

Paa den jord, som Kong. Mayetz. naadigst vil foronde Kiøbenhaffns bye til wederleeg aff Gientofft march emod anden byes jord. 1. For det første maal eller schiel fra det dige norden nest Vartoes lade och i nør langs westen wdmedt adelweyen, som løber ad Helsingør, och til det gierde, som Gientofft mend til des haffue wed macht holden emellom deris vang och fælidt samme stedtz. 2. Samme forskrefne gierde adtschiller her effter Gientofft march fra det stycke jord, som liggis til Kiøbenhaffn bye, wdj sin lengde fra adelweyen och ret i wester offuer bierget til en gammel piil, som staar wdj samme gierde. 3. Fra huilcken piil tredie mall begyndis och løbber ret i sønder offuer jordens brede paa vester ende aff jorden, tuert offuer kongens vey, som løber till Varthou, sønder neder til en anden piil wdj Emdrups enghauffue gierde, som kaldis Ryewadtz piil. 4. Fierde maal och schiel fra samme Ryewadtz piil langs gierdet och diget strecker wdj sudost til den grøfft, som løbber ret i øster langs vogenmendnes vang til Vartoes dige och borgemestere och raadtz damme dersammestedtz, och er Vartoes jord med grøffter for sig sielff indhegnet, som forfindis,

Beken jck onderscreuen, dat het steuke erde ghelegen rechtegen ouer Warthoe, dien jhre Co. Maiesteit beurghemeester vnd raet

I s.635

saemt der gheheelle beurgerscap Copenhauen ghenadelicks vergeunt heft, wy bouen vermelt stat, gheteikent met nomber 1, 2, 3, 4 ongheuerlich ouer een comt met het land, dien sy op verscheyde platze ghemist hebben. Actum Copenhauen den 21 feberaries 1622.

Abraham de la Haye
eigen hand.

Anno 1622 den 12 martij haffuer wi vnderskreffne verett paa forskrefne aasteder och da befundett effter jndskreffne maal nomero l, 2, 3, 4, thil vindisbyrd vnderskreffuit effter min øffrighedtz befaling Knud Jørrensen, e. hand. Abraham de la Haye eigen hand.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet. Ifølge »Magistratens Vedtægtsbog« Bl.82 i Raadstuearkivet vare 27 Marts 1622 Ridefogden i Lenet Knud Jørgensen og mester Abraham de la Heye og 24 Borgere til Syn over samme Mark, der gaves »til Vederlag imod Byens Kalvehave og et Stykke Bys Jord mellem Solbjerg Mark og St. Jørgen«. Deres Forretning lyder ordret som ovenstaaende, her angives Størrelsen paa de 4 Maal til respektive 810, 1152, 1608 og 774 sælandske Alen. Derpaa fortsætte de med 4 Maal mere: »Fembte maall fra beckedrauget wed Wogenmandtz wang wdj nør til it hiørne paa Wartoes dige wed Kongens wey, er 311 sielandske alne. Siette maall fra forskrefne hiørne dige langs Kongens wey aff wester j Øster ind vdj en krogh til en anden Wartoes dige, er 503 sielandske alne. Sluffuende maall aff forskrefne krogh i nør vd med en anden Warttoes jord och hiørne dige 203 sielandske alne. Aattende och sidste maall fra forskrefne hiørne dige langs wed Wartoes dige och gierde udj Øster til Helsingørs wey, som forskrefne første maal paa jorden norden Wartoes dige begyndtis, ehr 341 sielandske alne«.

I s.636

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:09:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top