eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.431

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 634-635
Nummer: 431


<-Forrige . Indhold . Næste->

431.

Nov. 1621.

Magistratens Meddelelse af den kgl. Forordning, der indskrænker Brugen af Vin, Brændevin og andre stærke Drikke.

Forordning om huor meget wiin en fornemme mand eller borger huer epter sin standes condition till sit festningsøll och brolup maa vdschencke saa och den wnødig barssellkost, kierchegang oc madsending till barssel quinder saa wel som begraffuelsis bekostningh at schall were affschaffet.

Effter Kong. Mayestt. naadigste vdgangne mandater om wiin at schenncke ehr her i Kiøbenhaffn giort denne forordningh, at huilcken borgemester, raadmand, fornemme borger eller kiøbmannd, som i recessen er forløffuet at bede 24 par folck till deris brøllupper och giffuer thow marck eller der offuer i den gemehn aarlig skatt, dennom maa tillstedis at skenncke till deris festningsøll enn halff amme rinsch win och till deris brøllupper thow ammer wiin, och derhoes danst øll, men dersom nogen herrer eller fornemme adels personer bedis och komme till samme brølupers høytid och da nødwenndig behoffuendis miere wiin ennd thow ammer, da schall det dennom epter maadelighed tilstedes, dog saa at de derpaa schulle haffue forloff och seddell fra borgemestere och raad.

Belangendis andre borgere, som giffuer en marck i forskrefne aarlig skatt, de maa schencke till festnings øll en ancker och till brølluppet en amme rinschwiin och derhoes danstøll. Will nogen schencke mindre, staae det i deris egen kaar, med den bescheed, at ingen win vdj brølups gaarde eller huse jndlegges, vden de først tager derpaa en seddell hos den person, som aff borgemestere och raad til ordnes slig beuiser at vdgiffue, som for er meldt; huo her imoed findis at giøre eller mehre win indlegger och lader schencke, end hannem forløffuet worder, och det hannem schielligen offuer beuisis, schall bøde till konngen och byen for huer marck, hannd giffuer i aarlig skat, 50 curant daler.

Men gemehn borgere, embedsmend och handwercks folck, som giffuer vnnder en marck i skatten, schencke allene øll till deris festnings øll och brølupper och aldelis ingen wiin eller annden drick.

Ehr ellers nogen, som wille giøre festnings øll om formiddag foruden maaltid, da schulle dennem ingen slags drick tilstedis, men allene giffue succat och syltedt jnngefehr, huo det haffue will.

Item den wnødig barsell kost, kierckegangh och madsennding till barsell quinder, saa wel som och begraffuelsis bekostningh, som

I s.634

till des scheed ehr, med drick och giestebud, schall her effter aldelis were affskaffet.

Disligeste schall icke heller nogen gemehn folck tilstedis at vdtappe eller dricke nogenn brendewin eller annden sterck drick till nogen echteschabs troloffuelse eller wærdschaff vnnder peen och straff effter privilegierne.

Och schall byefougdenn med kiemneren paa fersche foede fordre alle deris bøder och faldsmaall, som her imoed giørenndis worder, saa frembt de icke selff de brøstfeldige deris bøder vdlegge wille, paa det høigbemelte Konng. Mayestt. mandat icke vnnder nogen fortagt schin schall offuertrædes eller komme vdj misbrugh, huor effter alle och huer kand wide. sig at rette och for schade tage wahre.

Nota. Denne forbemelte forordning ehr vdj fire nest epter huer andre forfulde tingdage her paa Kiøbenhaffns byeting læst och forkyndett, som er den 12, 19, 26 Novembris og 3 Decembris anno 1621.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 193-94.

I s.635

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:05:07 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top