eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.429

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 632-633
Nummer: 429


<-Forrige . Indhold . Næste->

429.

1 Maj 1621.

Skjøde paa et Morads ved Vartovs Enghave (senere Kildendal).

Wy borgemestere och raadmend i Kiøbenhaffn, Henrick Berner och Michell Pedersen, byes kemner, giøre witterligt, att wy med

I s.632

nogne worris med borgeris wilge och widschaff haffuer forondt och beuilgidt och nu med dette wort obne breff foronde, beuilge och offuerdrage thill erlig och welachtt mand Knud Marquortsen, borgemester her sammestedtz, hans hustrue, børn och arffuinge ett moradtz med itt lididt støcke jord ligendis her paa byens fang och ourdrifft sønden nest optill Wartous enghaffue, østen och sudost fra den huelffuede broe och borgemester och raadtz dammis omlob der sammestedtz, huilckedt moradtz och jordtzmon thill dis haffuer legidt øde och icke werridt brugt byen thill gaffn, men merre paa den sted for aarsagidt fremmede quigs indlob paa byens marck, derforre, effterdj forskrefne Knudt Marquortsen allerede derpaa haffuer anuendt bekosting med fiskewand att graffue och pillestager att sette, da maa och schall hannom hermed werre forløffuidt och thilladt samme moradtz och jordtzmon fremdellis att hegne, heffde och forbedre och giørre sig dett medt wandetz rende och omlob neder vdj søen och dett saltte wand saa nøttig, som hand best kand, dog saa at hand, hans hustru och derris arffuinge aarligen skulle giffue der aff thill Kiøbenhaffns bye otte skilling danske thill jordskyld, som aff borgerskabidt effter jordbogens liudelse der paa satt er osv. Giffuidt i Kiøbenhaffn den første dag maij aar sexten hundridt thiuge och ett.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 78, i Raadstuearkivet.

I s.633

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:03:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top