eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.428

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 632
Nummer: 428


<-Forrige . Indhold . Næste->

428.

1 Jan. 1621.

Staden giver Kongen Kalvehaven i Mageskifte for Byvangen.

Wii borgemestere och raadmend wdi Kiøbenhaffn, Hendrick Berner och Mickel Pedersen, byes kemmere, giøre witterligt: Efftersom den stormechtige høybaarne første och herre, her Christian den fierde, Dannemarckis och Norgis konning, woris allernaadigste herre och konning, nu naadigt aff os paa byens wegne haffuer ladet begierett huis jord och eiendomb wdj Kalhaffuenn her for byen, saa wit wi paa byens wegne end nu der wdi haffuer och iche allerede thill Kongl. Maytz. och chronnen ehr affstaaid och affhennd, huoremod høybemelte Hanns Konng. Maytz. naadigt igien thil os och byen haffuer giort fylleste wederleg wdi Jeffntoffte marck her weed byenn, efftersom det breff, høybemelte Hans Kong. Maytz. os derpaa byens wegne naadigst giffuet haffuer, weed alne och maall vdførligen i sig selffuer om formelder och wduiser, da haffuer wii med de fornembste borgers widskab och wilge saadan Hans Maytz. naadigste begiering paa byens wegne wnnderdanigst samtøckt och derfore nu met dette wort obne breff schiøder och affhender fra os och wore effterkommere borgemestere och raadmend och kemmenere paa byens wegne forskrefne Kalhaffue med ald des tilliggendis eiendom, som der nu thilligger och aff arildstid haffuer thilligget och bør dertil at legge med rette wdi inbegreb och størelse, som den nu forfunden ehr och med rette bør at wehre, jnttet wnndertaged wdi noegen maader, thill høybemelte Hanns Konng. Maytz., Hans Maytz. effterkommere konninger wdi Dannemarch och cronnen at niude, bruege och beholde for euindellig eiendomb. Och kiendis wii os och wore effterkommere borgemestere och raad och kemmere paa byens wegne inngen ydermeere lod, deell, rett eller rettigheed at haffue osv. Des till widnisbiurd och bedere foruarinng haffuer wi woris stadz secret och forbemelte begge kemmeneres signetter herneden fore henge ladett. Actum Kiøbenhaffnn denn 1 januarij anno 1621.

2 Segl hænge under. Udenpaa: om Gieffntofft marckes jord. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Naar det i Udgiverens Afhandling i Danske Samlinger VI, 306 udsiges, at Kalvehaven er det samme som Kongens Enghave, da støtter denne urigtige Antagelse sig paa Jordebogen for 1745; men det ses foran S. 597, at Kalvehaven laa »sønden ud med Peblingesøens Dæmning«.

I s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 5 19:34:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top