eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.425

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 596-630
Nummer: 425


<-Forrige . Indhold . Næste->

425.

1 Maj 1620.

Kæmnerens Instrux og Stadens Jordebog.

Wi borgemester oc raadmend udi Kiøbenhafn giøre vitterligt, at eftersom sal. oc høyloflig ihukommelse konning Frederichs den andens forordning paa Choldinghuus den 5 aprilis anno 1581 vdganget eblant andet indeholder, at borgere skulle vere byens kiembner her i Kiøbenhafn, huilche vnder deris faldzmaall aarligen schulle giøre borgemester, raad oc byen regnskab wdi nogen af menighedsens ofuerwerelse, oc samme deris regnskab iche at skulle qvitteris, vden de nøyagtige oc ret fantis som det sig bør, huilchen kongl. forordning nu ved træduffwe oc ni aars tid er blefuen efterfuldt oc des medler tid huert aar weret twende borgere i samme bestilling; naar den eene et aar hafuer staaet byen for regnskab, er den anden traad vdi hans sted oc saaledis huert aar giort byen regnskab, eftersom de paa raadhuset indlagde huer serdellis vdi dennem selfue forklare oc indholde, oc efterdi vdi saa lang tiidt efter adtskillige woris allernaadigste herris oc konnings brefve oc befallinger er skeed nogen forandringer oc sønderlig nu paa det fiortende aar byen paa wolde, rundeler, schandtzer, grafuer oc i andre vnderskedlige maader med bygning er blefuen forbedrit, ehr den gamble jordebogs indkomst, som byens kiemner vdi forskrefne aar 1581 ofuer antvordet blef, der met i atskillige maader forandret oc en part byens rettighed forringet oc sønderlig vdi efterfølgendis punchter:

1. Først alle byens grunde oc eiendome met gaarde, huuse, boder oc biugning sampt Raadhusgaarden oc den gandske pladtz, som byen af arildtz tid hafuer haft oc brugt med huusleye oc rendte,

I s.596

sønden for Raadhuseth afbrudth oc till eth fry Ny torf vdlagt saa vel som oc Raadhuseth i sig self paa byens bekostning renoverit, fornyet oc forbedreth.

2. Item en anthall huse oc jorder inden for woldene emellem Øster oc Nørreport oc flere steder kiøbt oc til gemen farth oc stræder vdlagt, huilche oc med byens penninge effter byeretten er wederlagt oc betalt, efter som kiemnerens ofuergifne regenskaber paa byens wegne vdwise.

3. For det tredie mange huuse, hafuer oc jorder vden omkring byen fra Øster oc till Wester porte, som byen hafde jordskyld af, till byens grafue, skandtzer oc wolde, huor behof giordis at forvide oc forbedre, afskafet, oc thennem, som theris myst hafue, andre byens jorder igien vdlagt, som sligt her efter mesteparten specificerit oc indført er.

4. Sammeledis Theilgaardens inddigede jordh oc Papegøystangens pladtz, som laa norden for Kongl. Maytz. haufue, oc ny bytingh afbruth, steen, træer oc biugningh, som paa de steder forfantes, vden for Peblinghbroe vdførdth, huor Theilofnen med huse oc lader paa byens bekostningh af ny igien er opbygt, som kiembnerens regnskaber anno 1616, 1617 der om videre formelder.

5. Disligeste ehr oc byens jordh oc fægangh fra høybemelte Kongl. Maytz. haufve oc i nør til Sortedams broe till Hans Kongl. Maytz. brugh met træuerch oc grøfft heignet oc inddiget ved nogle judske knechte aar 1616 in octobri.

6. Item er oc Kalfuehafuens jordh oc eng, sønden vdh met Peblingh søes demning, af huiiche borgheskabet aarligen gafve byen xxiiij dlr. til jordhleye, forandret oc vnder et inddiget met St. Jørgens søe, som tilforn efter gamble brefve laa til raadstuen.

7. Sammeledis hafuer høybemelte Kongl. Maytt. sig naadigst forbeholden Leyersøe, Sortedamb oc Peblingsøe alleene till fiskerie at lade bruge, efter som brefuene der om widere formelder, oc vnderdanigst af os oc menigheden sambtøcht er, der for efter saadan berørt leylighed, saa oc paa det efterkommere borghemester, raad, kemner oc børgerskab kunde hafue saa vell widskab om slig forandring oc huis byen saaledis er fraskilt, som om huis paa denne tiidh igien beholden er, oc aarligen skall indkrefuis til byen, hafue vi med byens kemnere Claus Lauritzen oc Hendrich Berner, som nu ere, sampt førige kiemnere oc nogen de beste oc eldste borgere, som ere Peder Stafensen, Lauridtz Haagensen Weile, Madtz Nelaussen, Hermand Burgraff, Peder Madsen, Isaac Choridtz, Jens Nielsen

I s.597

oc Rasmus Thomesen, som byens kiembnere waaret hafuer, sampt Hendrich Fiuhren den eldre, Matthias Clausen oc Jens Christensen, Hans Jensen, Claus Johansen, Jacop Nielsen, Peter Kniphof, Christopher Trøner, Lyder Braske, Knud Hesselbergh, Werner Cloumand, Mouridtz Christensen, Johan Bødker, vnge Henrich Fiuhren, Gert Hermandsen, Jacob Dreyer, Jørgen Berndtsen, Knud Pedersen Vrtekremmer, Jacob Pedersen, Niels Christensen, Lauridtz Christophersen, Niels Jacobsen, Jørgen Pofuelsen oc Christen Bentssen paa meenige byens wegne ladet skrifue oc forferdige en ordentlig jordebogh paa den aarlig wisse hussleye, jordskyld, rendte oc indkomst, som byen efter saadan omskiftelse endnu tilkommer, oc der hos kiemnerne til paamindelse oc efterretning ladet anmelde anden byes rettighed, som efter gammell brug, sedvane, privilegier oc frihedt byen til beste oc aarlig rendte oc regnskab bør at indføris, som er:

1. Huseleye af byens eyendomb oc waaninger inden portene for et heelt aar:

Øster qvarteer.
St. Nicolai soghn.

Dend gandske eyendomb, grund oc bygning østen for Amager torf, oc vd emod alle tre streder ellefve vaaninger. Af det store murede steenhuus emod torfvet met den boleg paa hiørnet till Kierchestrædet gifuer Hendrich Apotecher paa denne tiidh till aarsleye ichon jc rixdlr. Dog der af bør meere at gange.

Kierche strædet.

Mette Simon Hollenders xiiij rdr.

Jørgen Marqvorssen kandstøber viij rdr.

Christen Schreder viij rdr.

Inger Michel Bannickes viij rdr.

Michell Frederichsborg x rdr.

Karine Claus Hendrichsens x rdr.

Østergade.

Hans Cap af den waaning, som Mathias Gruntmand tilforn i bode, xl rdr.

Silwester Hendrichsen af Karine Jens Lauridtsens waaning viij rdr.

Hermand Feldtbereder viij rdr.

Springgade.

Paa den pladtz Auflsgaarden kaldet hafuer byen sine stalde oc gifuer jordskyld af grutiden til Wartou hospitall, emodt adelgaden hafuer byen sine leye waaninger, vdi huilche boer: Rasmus Lauridtzen

I s.598

vj rdr. Christen Hanssen vj rdr. Hans Knudsen vj rdr. Peder Riber vj rdr. Gudmand Olsen vj rdr. Jens Plichtsfoget i byes tieniste er husfry.

Hafuer byen end en vaaningh der sammestedtz, vdi huilchen een Cloudit tilforne boed hafuer.

Wed Stranden.

Hafuer borghemestere oc raadt deris brandtmurede Weyrhus, som hører till raadstuen oc af dennem selfue ved magt holdes.

Nordvest paa hiørnet der hos liger den waaningh, som nogle aar forleden er afkiøbt Johan v. Gelder, raadmandt, huor udi nu boer Søfren Jensens hustru oc gifuer om aarit byen til husleye xl rdr.

Westen op till ligger det gamle Weyrhuus, som forige borghemestere oc raad till byen hafuer afstaaet, efterath de hafde ladet opbygge det ny Weyerhuus, gifuer husleye vj rdr.

Bag emod samme gammel Weyrhuus udi sønder emod stranden er paa byens wegne wed forskrefne Madtz Nelausen, kemner, kiøbt til byen tvende saltboder fri grundth for beleyligheds skyld hos anden forskrefne eyendomb modh stranden, den ene af vnge Henrich Fiuhren, gifuer aarlig xij rdr., den anden af Kiersten Søfren Bødkers oc gifuer til leye om aaret xxiiij rdr.

Den gamle Accisse boe vesten nest op til vd med sal. Kierstine Jørgen Bendtsens husgaufl tilhører byen oc er bevilget haufneskrifueren till en residentz.

Hellig Giestis sogn.
Graabrødre.

Prisonen er en brandt fry mur medt sin rettighedt, til detz brugtt at forvare fanger vdi.

Vdi den nørre port med gauflhuseth imodh Løfuestredhet boer nu Marine jordemoder oc gifuer aarligen husseleye xiiij rdr.

12 Slagterboder ved Brøger laugshuus af huer om aarit 3 rdr., er xxxvj rdr.

Jens Kieldsen Bødker vdi det bysens hus vesten for den gangh til Madboerne xiiij rdr.

End hafuer byen 15 Høcher boer fra Graabrødre i sønder till den huelfuede vdgangh ved gamle Fisketorge paa øster side vdh med strædet, af huilche boer tou ere forvendlet vdi een, saa det nu ichon er 14, oc gifuer af huer om aarit iiij rdr., vdi huilche nu ere boendis: Mette Jacobs 1, Jen[s] Kallunnsmand 2, Søfren Kalchslar 3 oc 4, Rasmus Koch 5 oc 6, Peder Slachter 7, Anne Søffens 8, Anne Rasmusdotter 9, Anne Mortensdotter 10, Maren Laursis 11, Else

I s.599

Kalundsqvinde 12, Maren Carstens 13-14. Er tilsammen af disse 14 boer xlix rdr.

Wor Frue sogn.

St. Clemendtz stræde. Hafuer byen til forvexlet sig et styche fry jord oc byghningh y samme stræde til en wachtskrifuers waaningh emod 13 Mk. 5 Sk. j alb. mynt, som Peder Andersen, borgemester, tilforn gaf byen till jordskyld af fordom M. Niels Huidt, biscop i Lundh, hans gaard østen for det Ny torffue, husleyen i steden for jordskylden er foruden grunden aarligen xiiij rdr.

Imod alle bysens huuse oc Raadhuusgaarden, som blef abbruth oc brolagt till ofentlig marchet sønden for raadhuset, war fornøden at kiøbe till byen:

Itt styche jord i det strede, som løber i vesten fra forskrefne Ny torf oc i Kattesund, huor paa byen hafuer ladet bygge siuf waaninger norden for strædeth, hujlche nu besiddis af fengsels slutteren oc byens thienere.

Item vdi strædet [i.e.: stædet?] for Raadhusgaarden er kiøbt af wor Frue skolles forstandere ehn jordfri grund for 700 dr., som byen forrenter, huor paa allerede er bygt oc opsat et brantmureth huus, som scharprichteren besidde[r], oc inden derfor et skur ofuer bysens ildspoite.

Samme pladtz skall byen fremdelis med mur oc biughniqg indluche oc bebygge, saa snart det skee kand.

Paa byens grund oc eyendomb fra Graabrødre 1) vdi wester langs grafuen til Farfueriet, som Christopher Paxs v. Festenberg sig vilde tilegnet oc hans arfvinger af Ko. Ma. oc Danmarchis raad dog blef fradømbt, staar en biughningh med et porteromb ved brøndhen, som hafnefogden boede, af huilchen byen aarligen skall hafue sin leye vj rdr.

It gammel murede hiørnehus ved Saltkarrett emodh Gammell torff, som var bygfeldigt paa tømmer, loffte, tagh oc i andre maade, huilchet var kaldet byskrifuerens waaningh oc dog af ingen byskrifuer kunde besiddis, fordi der till er aldeelis ingen gaardtzrom oc iche- heller byskrifueren hafde der af om aarit meere end xx daler, thi er samme gamel støche muret biughningh soldt till Peder Christophersen kremmer for siuf hundrede rixdaler, som altid skulle staae paa rente, af huilchen rente byens kiemner aarligh skall vdrette byskrifueren till sin husleye trædeffve rixdlr, oc det øfrige formeeris her vdi jordbogen altid skall følge byen som en husleye, aarligen xij dlr.

2. Jordskyld af byens grunder jnden portene liggendis for it gandske aar.

__________

1) Graabrødre har næppe staaet i Originalen.

I s.600

St. Nicolai soghn.

Angenette Skomagers af en gaardh i Kierchestrædet østen nest op till gamel Henrich Fiurens brandtmurede huus iiij Sk.

Dirich von Nyes skomager af en gaard vdi Østergade paa det høigre hiørne af det lidet strede, som løber till Kongensgade, xj Mk. ij Sk. ij alb.

M. Baltzer Blytechers efterlefuerske af fordum Jørgen Guldsmeds gaardh, som oc hafuer tilhørt Niels Guldsmed paa Østergade, xj Mk. ij Sk. ij alb.

Hr. Tage Hansen af nogle boder i Kongens gade, fordum Anne m. Jacobs til[hørende], som Christopher Koch med fleere i bode, xj Mk. ij sk. ij alb.

Erligh oc welbiurdigh Cort Randtzov af Niels Kaas fordum cancelers gaarde, St. Giertrud kaldet, gifuer aarligen xxxij Mk.

Hendrich Berner oc hans børn af fordom Benedix Krøgers gaard, som sidhen Hans Mønther lod bygge emod Amager torfve, som skall forsechris byens kemner paa en wisse stedh eller hos thou personer at annamme, xvj Mk.

Sal. Claus Mekelborgs, proviantschrifuers hustru, oc hindis afgangne sl. faders Peder Hansen, fordom renteskrifuers, gaard emodh Høigbroestrede liggendis, som Jesper Steenbach nu hafuer kramboder, paa hiørnet imellem Amager torfue oc Lædderstrædet vj Mk. x Sk. ij alb.

Jacob Adtzerssens arfvinge af nogle boer i Pilestrædet, som vdi fordom tiidh hafuer tilhørt Frandtz Ibsen oc da werit sex boder, gifver xxj Sk. j alb.

Hellig Giestis soghn.

Peter Kniphof af fordum Marine Berndt tho Westens gaard vdi Schoboderne, som er hiørnehuset paa østerside till Badstustræde, gifuer xvj Mk.

Hans Jenssen Riber af den gaard til Schoeboerne, østen nest op till, som tilforn var kaldet Hans Klynes gaardt, xxj Mk. v Sk. j alb.

Peder Frantzens arfuinger af fordum velb. Lauge Brockis gaard i Brolegerstrede, som Lauridtz Bager nu besidder, iiij Mk.

Jens Christensen brøgger af en gaardh i Compani strædet, som hafuer weridt kaldit Jacob Rafns gaardh, x Mk. x Sk. ij alb.

Niels Giertsen af en gaardh, som Frantz Smit tilfiørde i Raadhusstredet, som nu er østen for det Ny torf, x Mk. x Sk. ij alb.

Emod 13 Mk. 5 Sk. j alb., som Peder Andersen borgemester tilforne hafuer vdgifuet af s. mester Niels Huidtz gaardt, findis her til forne først her i wor Frue soghn indført een anden jordfry grundh

I s.601

med sin paastaaendis byghningh, som er tilvexlet byen til en wachtschrifuers bolig, fordi wachtschrifuerens waaningh blef med andre fleere byens huuse sønden Raadhuset efter Kongl. Maytz. naadigste befalningh afskaffet.

Wor Frue sognn.

Mester Dankort Leill af nogle boer vdi Farfue gaden, som tilforne war en haufue, efter den gamble jordbogh x Sk. ij alb.

Mester Christopher, sogneprest till Herføgle, af et støche jordh liggendis op till hans gaard i St. Clementz strede xij Sk.

At fordumb Michel Brøgers gaardh i Kattesund xij Sk.

Sidtzele Mortens datter af et støche jord vdi St. Clementz strede, som hendis formønder Mogens Nielsen nu vdgifuer jordskyld af, viij Sk.

Morten Kraall af et støche jordh udi Voghnbadstustrede, som Oluf Madtzen, borghemester, hafuer brugt, viij Sk.

Søfren Søfrensen brøgger paa Vestergade gaf af et støche jordh bag op till hans gaardt v Mk. v Sk. j alb.

Er siden kommen till Strange Matsen en part oc gifuer byen aarlig iij Mk. ij Sk.

Anden part hafuer Søfren Søfrensen oc gifuer om aaret ij Mk. iij Sk. j alb.

Om efterskrefne 5 jordher skall kemnerne fordris forklaringh, som staar indført vdi den gamble jordbogh anno 1581:

Christen Christen[sen] byfogeth for en bolig i St. Clementz stræde iij Mk.

Rasmus Pedersen af 2 boder der sammestetz ij Mk.

Jens Wibe paa de fattigis weghne af ehn jordh der sammestetz, som Michel Erreboe oc Jens Brun kiøbte at sette thoe stalde paa, iiij Mk.

Matz Nelaussen bager af et støche jordh i St. Clementz stræde, som tilforne tilhørde Lisabeth, her Olufs i Gladsaxe, gifuer ij Mk.

Christopher Hestemøllers arfuinger af et støche jordh.

Item byen hafuer aarligen haft till jordskyld af Wognmands laugshuus ved St. Giertrudtz stræde 5 slette Mk. 5 Sk. j alb. Derimod hafuer byens kemner vdi det aar 1609 annammet af Michel Wibe, borgemester, 40 rdr., huilche altid vdi stedhit for forskrefne jordskyld skulle till byen forrentis, er ij rdr.

Efter dend gamble jordbogh hafuer Oluf Matzen, raadmand oc siden borgemester, gifuet af et støche jordh oc to boer i Kattesundt, som Jens Michelsen tilforne hafde

I s.602

End af et støche øde jordh, som hand fich af byen der sammestedtz

Barbara Laurids Jørgensens af fordum, Willadtz Skomagers gaardt paa Nørregade xiij Mk. v Sk. j alb.

Peder Hansen brøgger af den hiørnehus gaardt ved St. Peders stræde, som er kaldet Jens Raufns gaardt, viij Mk.

Wartou hospitall af en liden waaningh paa Nørregade imod porten, tilforn Lauridtz Klochers waaningh kaldet, xxj Sk. j alb.

Oluf Simonsen af en gaardt sammestedtz xxj Sk. j alb.

Wartous hospitall iligemaade af tuende øde boder i Fiolstrede, hafuer tilforne gifued jordskyld 2 Mk., oc efterdi den ene boe efter Ko. Ma. befallingh er afbruth til Woldstrædis forvielse, er jordskyld sæt af den anden boe l Mk.

Boeld Gregers Bangs af den hiørnehuusgaard vd till Kiødmanger oc Skindergade, som m. Hans Lauridtzen tilforn i forsuar hafde, xxj Mk. v Sk. j alb.

Reignholdt Seigleger af nogle boer i Magstredet, som Oluf Mortensen, raadmand, fordum tilhørde, oc er jordtskylden vdi gammel tidh forvexlet af hans gaardth ved Gammel torf paa samme boer x Mk. x Sk. ij alb.

Jacob Michelsen tolder af s. fordum Oluf Hammers gaardth emodth Gammel torf vj Mk. x Sk ij alb.

Af sex boder paa Rosengaarden, som Peder Graatop oc Knud Alsingh tilforne hafue gifvet jordskyld, gifuer nu de fattige husarmis ferstandere byen aarligen iij Mk.

Andreis Kaall, suærdtfeiger, af Marine Laues Brøggers boer der sammestedtz xiij Sk. j alb.

Peder Bundtmager paa Gregers Snedichers wegne af 2 boer oc j haufue i Kiødmangergade, fordum tilhørendis Anne M. Jacobs, v Mk. v Sk. j alb.

3. Jordtskyld eller leye epter Ko. Ma. mandater af udschur oc boer, som er bygte vden for husenis wandfaldt oc fodstycher heri Kiøbendhaffuen paa bysens grundt efter dette aars forandringh oc antegnelse for itt heelt aar.

Øster qvartheer.
Store Fergestræde.

Hendrick Tygsell af 2 vdschur xij Sk. Søfren Bugge af 2de boer vnder sit hus xiiij Sk. Johan Momme af en boe viij Sk. Gammel Hendrich Fiuren af 2 boer xij Sk. Doct. Jørgen Fiuren af een boed viij Sk. Noch af en boe giort till en kramboe ij Mk.

I s.603

Kierckestræde.

D. Jørgen Fiuren af en anden ny boe viij Sk. Moicke Johan Beckis af 2 boer xij Sk. Lisabeth Johan Voghnsis af en boe viij Sk. Peder Kieldsen af 2 smaa boer viij Sk.

Østergade.

Lyder Braske af de boer omkring hans hus hand i boer, saa lenge de kunde lydes, iiij Mk. Thias Johansen af en boedt vj Sk. Welb. fru Anne Steen Maltesens af en boe for Oxekoppen xij Sk. Giert Perlesticher af en boe for det hus hand vdj boer viij Sk. Jesper Steenbuch af 2 boer vd til Østergade 1 Mk. Dendt tredie boe i det lille strædhe er vlouligh oc skall efter dannemends besichtelse afbrydis. Welb. Kierstine Lyche af 2 boer inden rendesteenen viij Sk. Abraham Pusementmager af it schur iiij Sk. Charll Vrtekremmer af en boe iiij Sk. Baltzer Blytecher af en boe iiij Sk. Karen Peder Langs af en boed iiij Sk. Anders Ollssen af 5 boer vnder hans hus xx Sk., oc rendesteenen er endnu som tilforn. Af en boe vnder Søfren Jørgensens hus iiij Sk. Hans Wartou af 2 store boer xvj Sk. Nicolaus Møntmester af fire boer vnder hans huus iiij Mk. Doct. Jonas Charisius af 3 boer xviij Sk. Peder Nielssen skrifuer af en boed vj Sk. Daniel Kormand af 2 boer xij Sk. Lauridtz Seymager af 2 boer xij Sk. Christopher Murmester af 3 boer omkring hans huus xxiiij Sk.

Piilestræde.

Lauridtz Knudsen af en liden sandboe iiij Sk. Peter Katt af en liden boed iiij Sk. M. Hendrich paa Amage af en liden boe iiij Sk. Claus Skomager[s] arfvinger af en liden boe iiij Sk. Captein Jens Munch af en boe viij Sk., och fodstycherne vill afsaugis lige ved bislagett. Wendtzell Schreders boe viij Sk, vill oc indfløttis en fod langt. Nicolaus Møntmesters trappe oc rendesteen er lige som tilforne oc bøer at afskaffis, som den forige taxt formelder. Knud Schrædders thømmer vnder hans vindver, som ligger aaridt igiennem vd paa gaden, er vloulig oc bør at afskafis. M. Fitt Thimmermand af hytter, skur oc thrapper for hans hus tilsammen 1 Mk. Matthias Schomager af et schur iiij Sk.

Wognmandgade.

Christen Drauffuer aff ehn kielderhals iiij Sk., oc hans bislaug indfløttis. Lyder Pottemager af en boedt iiij Sk.

Springgaden.

Niels Lauridtzen af en boedt iiij 1) Sk. Hans Pedersen skomager af en boe vj Sk. Peder Olsen af en boedt vj Sk.

__________

1) Ved dette Tal er der rettet, til vj?

I s.604

Kongens gade.

Hendrich Kleinsmed af en boedt iiij Sk. Niels Koch af en boe iiij Sk. Hermand Burgraff af 2 boder viij Sk. Christen Christensen af en boe iiij Sk. Meste parten der i gaden ehr rendesteenene lagt for langt vd paa gaden, oc bislaugene staar vden for rendesteenene oc skall befalls igien at indleggis.

Wiingaardsstræde.

Niels Ifversen buntmager af en bodt iiij Sk. Rasmus Koch af en boed iiij Sk. Elline Fockis kielderhals vlouligh oc bør at afskaffis. Matthias Hansen raadmands kielderhals der i gaden er vlouligh oc bør at afskaffis, vden hand kand hafue det udi minde.

Antonistræde.

Jørgen Kongæll af Kiersti[n]e Femmers boed, bislagerne oc kielderhals bør at afskafis. Disligeste oc Christen Porteners.

Strand qvorteer.
Lederstræde.

Isaac Kandestøber af et schur iiij Sk. End af en boed nyligen er bygd iiij $Sk. Johan Bøcker af et schur iiij Sk. Wnge Hendnch Fiurens stackitverch oc kielderhals vlouligen satt i gaden, nu nyligen giort meer end en allen oc bør at afskafis, men saa lenge det kand talis at staa, da at gifue deraf 1 Mk. Anders Hansen af 2 boder vj Sk. Henrich Deyer kremmer af en boe iiij Sk. Peder Frantzens arfvinger af en boe iiij Sk. Petter Musfelt af 2 boder xvj Sk. Søfren Ingemandt af 2 smaa boder xvj Sk. End af brøger boen iiij Mk. Berndt Schuldt af en liden boe iiij Mk. Christopher Andersen raadmand af 2de boer xij Sk.

Ved Stranden.

Søfren Ingemandt af 4 smaa boer iiij Mk. Peter Musfeldt af ehn boe ij Mk. End af en driche boe iij Mk. Af en bod vnder den gaard, Willom Hauffuersach tilforn eyde -. Anders Hansen schrifuer af 2 smaa boder ij Mk. Hermand von Hamb af en boed ij Mk. Johan Friis af ehn boed ij Mk. Vnge Hendrich Fiuren af 2 smaa dricheboer ij Mk. Lisabeth Dirich Møller af 2 smaa boder, som leyes bort, ij Mk. End af en dricheboed ij Mk. Maren Jeronimus Garbers af en boed ij Mk. Jens Nielsen sømbkremmer af 2 leyeboder iiij Mk.

Høybrostræde.

Christen Albretsen borghemesters arfuinger af 3 boder oc en drichebod, tilsammen vj Mk. Hendnch Berner af en leyeboed ij Mk. Margrette Apotechers af en dricheboe iij Mk. Hans Holstis schur, boer

I s.605

oc vdbiugning -. Jochum Smitt af 2 smaa boder iij Mk. Nille Claus Chondeuins af et schur oc en boed j Mk. M. Jens Paaske aff en boed ij Mk.

Amagertorffue.

Jesper Steenbach af en boedt ij Mk. Isaac Kandestøber af 2 lange boder iiij Mk. Johan Bødiker af en liden boed xvj Sk. Marine Hans Pipers af en boed ij Mk. Giertrud Jørgen Laursens af en liden boe vj Sk. Mogens Michelsen raadmand af en liden boe iiij Sk. Søfren Lademagers gaard, som Claus Johansen kiøbte, er nyligen afbruth oc nu ingen schuur. Madtz Hansen af en dricheboe oc en anden liden leyeboe med den taxering, som stod tilforne, tilsammen ij Mk. Dauidt Skone af en boed j Mk. Remmert Petersen contrafeyr af en boed ij Mk., oc det fielskur uden for hans boed bør at afskafis. Henrich Ratke vrtekremmer tilforn 5 boer, men er ickun 4 der af, saa lenge de kunde vere lidelige, ij dr.

Kiødmangergade.

Hermand Hagenfeldt af sit skur oc boed xij Sk. Knud Marqvorsen borgemester af en boed viij Sk. Jacob Dreyer af en boedt viij Sk. Noch af en vdsetningh vnder hans bielchehofft, saa lenge det kand tilladis oc lidis, viij Sk. Michel Pedersen af en boed viij Sk. Laurs Jensen grofsmed af en liden boe iiij Sk. Jørgen von Pheling af en dricheboed vnder welb. Mandrup Pasbiers hus viij Sk. Hans Kønning haufuemand af en boe viij Sk. Cort Køller af en boedt iiij Sk. Michel Thomesen schomager af en boedt viij Sk. Mester Ditløf Badsker af en boed viij Sk. Henrich Berner af 3 store leyeboder vd till Amager torfuet viij Mk.

Store Fergestræde.

Jochum Smitt af en gammel boed iiij Sk. Margrett Apotechers af 2 skur viij Sk. Annicke Lambs af en boedt viij Sk. Claus Condeuin af en liden boedt iiij Sk. Hermand von Delden af 2 dricheboder oc en liden boe ij Mk. End af en kramboe j Mk. Hendrich Berner af 2 leyeboer ij Mk. Kierstine doct. Jacob Haasebardtz af 8 leyeboer om hindis eyendom, tilsammen xij Mk. Velb. Envold Kruse af sine boer omkring hans eyendomb, tilsammen iiij dr. Hans Holstis skur i Fergestredet skal efter den førige taxt afskafis. Claus Condeuins hytter oc skur skulle flyttis en allen nermere husene efter den gammel taxt.

Lille Fergestræde.

Bertel Glarmester af en boedt iiij Sk. Anders Kremmer af 2 boeder viij Sk.

I s.606

Ved Stranden.

Reienholt Seilleger af 7 boer omkring hans huus, saa lenge de af øfrigheden maa tilladis at blifve bestaaendis, x Mk. Borgemester Michel Wibe af en liden boe nest op till Reinholdt Seilleggers boer iiij Sk.

Kierckestræde.

Peder Mortensen[s] bislag opmurede af grunden ofuer rendesteenen, indtill det blifuer afskafet, gifuer der af j Mk.

Snaris qvarteer.
Ved Weyrhuset.

Jørgen Pofvelsens boer vnder hans vindver viij Sk. Kiersten Jørgen Bendtsens arfvinger af en boe viij Sk. Christen Albretsen borgemesters arfvinge af en boe viij Sk. Niels Jensen vnder hans windver iiij Sk. Giert Meyr af en liden boe iiij Sk.

Magstrædet.

Søfren Hansens ny opmurede bislaug, af grunden en half allen ofuer rendesteenen, bør at afskafis, thi det er vlouligt, oc synderlig for gadens snefuerhedtz skyld. Esben Brøgger af et fieleskur iiij Sk. Reinholdt Seillegers 2 opmurede boder ere vloulige, skall dog gifue till videre bescheed ij Sk.

Wandkonsten.

Oluf Rebslaers hustru af et lidet skur iiij Sk. Karen Jens Nielsens af en boedt iiij Sk.

Farffuegaden.

Gregers Snedker af 2 boer viij Sk. Per Nielsen schreder af en boed iiij Sk.

Raadhusstræde.

Rasmus Nielsen scholleholder af en boed iiij Sk.

Broleggerstrede.

Jens Rasmusens boe vnder hans windver iiij Sk.

Badstuestræde.

Hans Flander af en boe ij Sk. Velb. Sigvort Bech K. M. rentmester af fire boder i Compagnistrede j Mk. Christen Nielsen kremer af en boe vnder hans hus vj Sk.

Wester qvarther.
Gammeltorff.

Borgemester Ifver Pofvelsen af 2 boer vnder fordom Hans Bruns gaard xij Sk. Noch borgemester Ifver Pofuelsen af 3 boer for hans egen gaardt, hand iboer, xij Sk. Peder Andersen borghemester af 4 boeder xij Sk. Madtz Frandtzen af 3 boeder xij Sk.

I s.607

Westen Raadhuset.

Kierstine Per Trælundtz af 2 gl. boder viij Sk. Christen Nielsen rochemager af 2 smaa boder viij Sk. Anders Nielsen grydstøbers arfvinge af 2 boder viij Sk. Thomas Lorck raadmand af en boed vnder Peder Knudsens arfvingers hus viij Sk. Hans Reinholdtsen af 2 boer ij Mk. Magdalene Nafne Simonsens af 3 boer j Mk. Laurs Jenssen bager af 2 boer xij Sk.

Westergade.

Christen Jensen af 3 boer xx Sk. Søfren Rasmusen renteskrifuer af en boe iiij Sk. Niels Hiulmands hustru af en boe vj Sk. Morten Kraal af 3 boder j Mk. Daniel Gløngh af en boed vj Sk. Mogens Nielsen af en boed iiij Sk. Jacob Nielsen af 2 smaa boder viij Sk. Børge Pedersen af en liden bod iiij Sk. En trappe op till døren i afgangne Suend Kedelsmedtz leyehuus er ofuer rendesteenen ofuer bygt, skal indfløttis. Strange Madtzen af 2 smaa boder viij Sk. Afgange Giertrud Jens Skiøttis arfvinge af 2 boer j Mk.

Wd emodt Wester woldt sønden adelgaden.

Hendrich Hanssen af en liden boed iiij Sk. Dorette Bødickers bislaug oc skur er satt ofuer rendesteenen vd till gaden, er vloulig oc skall indfløttis.

Lavendelstrede i Kattesundt.

Den boe, som er opsadt vnder Gammel Hendrich Fiurens boer, er vloulig, skall en half allen indfløttis. Vdi Niels Skrifuers boder et vlouligt bislaug en half allen vd paa gaden skall indfløttis. Mouridtz Christensen en waaning ved Westervold med it vdskur oc et sprinchelwerch ofuer bislauget tillucht skall afskafis.

Store St. Clemens stræde.

Rasmus Cholding thømmermand en boe iiij Sk. Seuerin Seuerinsens hustru i Jens Skiøttis arfvingers sted af 2 boer j Mk.

Nøre qvortheer.

Jens Søfrensen Schreder af 2 boer j Mk. M. Anders Smitt af et lidet skur viij Sk. Madtz Christensen Gullandtzfar af 2 boer j Mk. Pouel Jensens arfuinger af en bod viij Sk. Niels Lauridtzen af 2 boder j Mk. Morten Mortensen kremmer af en bod vj Sk. Mogens Nielsen af en boed viij Sk. Morten Pedersen af en boed viij Sk. Morten Wedtzels arfvinger af 2 boder xij Sk. Jacob Moll af 2 boeder xij Sk. Niels Marqvordsen af en liden boed iiij Sk. Thobias Rosendall af 2 boder viij Sk. D. Peder Winstrups børn af j boed viij Sk. Niels Madtzen brøger af 2 boeder xij Sk. Frantz Ibssen af en boed viij Sk. Lauridtz Snedicker af en boed iiij Sk. Jacob Clausens børn af 3 boder j Mk.

I s.608

Anders Pedersen af en boed viij Sk. Jens Lauridtzen af en boed viij sk. Madtz Aalkrehmer af en boed viij Sk.

S. Peders stræde.

Mester Hans Staffensens boedt iiij Sk. Skipper Lauridtz Grisis boed iiij Sk.

Store Laurs Biørnsens stræde.

Johan Bødicher af 4 smaa boder j Mk.

Studistræde.

Hans Dreyer af en boed iiij Sk.

Klæboe qvarteer.
Gammel torff.

Peter Pay destilerer af 2 boer 1 Mk. Jens Michelsen, K. M. tholder, af j boed j Mk. Christopher Thrøner af ehn boed viij Sk. Noch af en boed vd till Nøre gade viij Sk. Ved Laurs Møllers gaardt er en boed iiij Sk. Peder Christophersen af en boed viij Sk. Else, sl. Envold Christensens, af j boe viij Sk. Noch af en boed vd till Nøregade viij Sk. Kiersten M. Baltzers af ij boer xvj Sk.

Nøregade.

Giert Zacharisen vrtekremer af 2 bor xij Sk. Marine Laurs Smids arfvinge af en boed iiij Sk. Reinholdt Meyr af en liden boe iiij Sk. Claus Mus af 2 boer j Sk. Hans Møller skreder af 2 smaa boder xij Sk. Hendrich von Soest skreders hustrue af 5 smaa boer iiij Sk. Peder Jensen kremmer af 2 smaa boeder viij Sk. Hein Grot bundtmager af j boed viij Sk. Pofuel Madtzen af en boed vj Sk. Oluf Andersen af en boed iiij sk. Daniel Lydersen bundtmager af j lang boed iiij Sk. Jacob Brender raadmand af 2 boder xij Sk. Mester Hans Aalborgs hustru af 2 smaa boer viij Sk.

Skindergaden.

Niels Christensen glarmester af j boed iiij Sk. Noch af en ny boe vj Sk. Søfren Lauridsen schreder af 2 smaa boer viij Sk. Gabriel Bogbinder af en boed iiij Sk. Anders Christensen slagter af en boed viij Sk. Lucas Hansens arfvinger af 2 smaa boer viij Sk. End af en boe vd til Canichestrede iiij Sk. Hans Steen apotecher af 4 boer j Sk. Noch af en ny boed iiij Sk. Hendrich Brehmer schreder af en boed iiij Sk. Jens Jensen slagter af en gl. boe iiij Sk. Christen Schammelsen vintaper af 6 boder ij Mk. Noch af en ny boedt vj Sk.

Schoboderne.

Her Anders Nielsen af en boedt vj Sk. Frantz Schrifuer af 3 smaa boeder xij Sk. Jørgen Schoemager af en boe iiij Sk. Michell Feltbereder af en boedt iiij Sk. Peder Andersen Skreder af en boed

I s.609

iiij Sk. Baltzer Heisk feltbereder af en boed viij Sk. Thomas Lorck raadmand af en boed viij Sk. Jørgen Berntsen af en boed iiij Sk. Af en boed vnder Hans Andersens gaardt iiij Sk. Peder Christophersen krehmer af 4 boer omkring hans huus hand self iboer -. Elline Fockis -. Jørgen Jensen af en boed viij Sk. Mouridtz Christensen forig byskrifuer af 2 boer xij Sk.

Kiødmanger qvorteer.

Daniel Lydersen af en boed vnder Albret Glansens gaardt iiij Sk. Peter Kniphof af en boed viij Sk. Hans Jensen af en boed viij Sk. Mickell Pottemager af en boed viij Sk. Anders Olsen rentskrifuer af 2 boer xij Sk. Jørgen Buskis arfvinger af 2 boer xij Sk. Jens Christensen af 2 boer viij Sk. Jacob Brun af en boed viij Sk. Anders Michelsen af 2 boer xij Sk. Søfren Pedersen schreder af j boed iiij Sk. Reinholt Hansen af 2 boer xij Sk. Hans Hannebin schreder af 2 boer viij Sk. Christopher Munch af 2 boer viij Sk.

Closterstrede.

Lauridtz Guldsmed af en liden vdbiugningh, saa lenge det kand taalis, ij Mk. Abraham de Wall af hans husis vdbiugning wnder 8 weggerombs husv saa lenge det kand taalis, ij Mk. Eggert Buntmager af en udbiugningh, saa lenge det kand taalis, ij Mk. Anders Bager af en liden vdbiugning, saa lenge det kand taalis, ij Mk. Reinholt Bager af en liden vdbygningh, saa lenge det kand taalis, iiij Sk. Michel Hofmand af en liden vdbiugningh, saa lenge det kand taalis, iiij Sk. Hans Lollich schreder af en liden boed, iiij Sk. Daniel Ratke 2 smaa boer viij Sk. Søfren Hansen af en liden boed iiij Sk. Niels Jensen af hans vdskur iiij Sk. Af en ny boedt viij Sk. Jacob Bang af et lidet skur iiij Sk. Peder Eskildsen af en boedt viij Sk.

Løffuestrede.

Michel Simonsen af en boedt iiij Sk. Gunder Drauffuers af 2 smaa boder viij Sk., er nu Jacob Sandersens. Knud Alsings arfvinger af en vdbingningh vnder 4 wegeromb huus, saa lenge det kand taalis, j Mk. Hillebrand Jørgensen af en vdbiugning vnder 4 wegeromb hus, saa lenge det kand taalis, j Mk.

Kiødmangergade.

Anders Friis, renteskrifuer, af 3 boeder omkring hans huus j Mk. Peder Maler af en boedt vj Sk. Anders Hansen af en lang boedt viij Sk. Matthis Skredder stoed tilforne af en boe 4 Sk. skall nu gifve viij Sk. Johan Post af en boe viij Sk. Steen Guldsmed af 2 boer viij Sk. Welb. Otte Brahe af en lang boe viij Sk. Lauridtz Christensen skreder af en liden boe iiij Sk. Rasmus Kleinsmed af 2 boder

I s.610

viij Sk. Laurs Hansen Weile af en lang boe viij Sk. Boeldt Søfren Islenders af j liden bodt iiij Sk. Hans Søffrenssen af 2 boder viij Sk. Velb. Christopher Krasis [Krusis?] arfvinger af en boe iiij Sk.

Rosengaarden.

Kierstine Pofuel Krags arfvinger af en lang boe viij Sk. Jens Ifversen af en boe iiij Sk. Anders Kaal suerdfeyger af 2 smaa boder viij Sk.

Frimands qvortheer.
Graabrødre.

Rasmus Trometer af en boed iiij sk. Matthis Clausen guldsmed af 2 boeder j Mk.

Closterstræde.

M. Danchor Leyl af 2 smaa boeder viij Sk. wnder afgangne Hendrich Bundtmagers gaardt. Niels Hansen at en boed viij Sk. Peder Bundtmager af hans vdbiugningh, saa lenge det kand taalis, xij Sk.

Gammel Fiskertorff.

Simon Surbech, raadmand, af j boed xij Sk. Birgitte M. Michels af 2 boeder xij Sk. Anne Johan Kordings af en boed viij Sk. Frantz Schrifuers arfuinger af 2 boder j Mk. Mette Frantz Aakens af 2 boder j Mk. Jonas Sachey af en liden boed iiij Sk. Chordt Vrtekremmer af j boed viij Sk. Madtz Hansen raadmand af 2 boder j Mk. Hendrich Tomesen af j kramboed j Mk. Jacob Clausen at en boed viij Sk. Maren Laffue Schreders af j boed viij Sk. Johan Thorborgh af 2 boer xij Sk. Margrette Jørgen Laffuesens af j boed viij Sk. M. Albret Bardsker af j boed viij Sk. Johan Wochmandt af en boedt viij Sk. Johan de Willom af en bod viij Sk. Mette Frack [Frantz] van Aakens af j boed vnder hendis eget huus viij Sk. Hans Simonsen münsterskrifuers arfvinger af j lang boedt viij Sk. Margrette Pofuel Andersens af 2 boder xij Sk. Kierstine Søfren Bødkers af en boed viij Sk. Velb. Oluf Rosenspars gaard, der vnder er 4 boeder, skall gifuis j Mk. Esaias Fleitziger af 4 boer j Mk. Thage Andersens hustru af j boed viij Sk.

Hyschenstræde.

Thage Andersen af 3 smaa sandhytter vj Sk. Søfren Schreders lille vdbiughningh, saa lenge det kand taalis, viij Sk.

Lederstræde.

Lisebeth Peder Munchis af 2 boder xij Sk.

4. Jordskyld af haufuer her vden for byen for ett heelt aar.

Wden Østerport.
Østen for adelweyen.

Borgemester Ifuer Pofuelsens haufue, som borgemester Peder Munch tilforn tilhørde oc nu er et kroe, xij Sk.

I s.611

Welb. Siguort Beches haufue, som afgangen Hermand von Delden tilforn eyede, j Mk.

Welb. Jens Juels haufue, som Jacob Brun tilforn tilhørde oc bekom efter Hans Mønter, xiiij Sk.

Johan de Willoms haufue, som Hans Michelsen raadmand fich efter Hans Mønter, xiiij Sk.

Hendrich Berners haufue, som er en part af Hans Mønters haufue, saa oc af her Hans Schonnings lade oc hafue tilsammen i et, xiiij Sk.

Mester Hans Gardeners hus oc haufue, saa oc for et støche af Søfren Pedersen tømmermandtz haufve, ij Mk. ij Sk.

Jens Andersen Plougmandtz boder oc haufve, som Peder Lundegaard tilforn eyede, j Mk.

Sønden oc østen for adelveyen.

Søfren Pedersen tømmermand af det jordtzmon, som Christen Lundegaardt tilhørde, j Mk.

Matthis Hansen raadmand en stoer haufve iiij Mk.

Gammel Hendrich Fiurens hafve iiij Mk.

Nicolaus Suabe møntmesters haufve, som Anders Hansen oc Jørgen Seyllegger tilforne eyede, v Mk.

Svouelpladtzen vdi marchen, som Hermand Wøst nu hafuer udi brug, ij Mk.

St. Anne Stræde.

Christopher Dirichsens haufue nest vesten oc sønden optill bemelte Nicolaus Suabis haufve ij Mk. iiij Sk.

Knud Marqvorssen borghemesters haufue østen oc sønden for strædet j Mk.

Vnge Hendrich Fiurens hauffue, som hand fich af borghemester Christen Albretsen oc paa sønder oc øster side strædet, xij Sk.

Nille Claus Condeuins bleegplatz, som hun fich af Christopher Andersen der sammestedtz, j Mk. ij Sk.

Vdi den brede gade fra marchen oc ind emod byes graff paa den nøre oc wester side.

Peder Charlssen raadmands hauffue j Mk.

Jørgen vom Hombs hauffue oc blegdamb, som tilforn tilhørde Bernt thor Skyr, iij Mk.

Claus Condeuins store haufue, som tilhørde Albret Christensen oc j part velb. Peder Munch oc eller i andre maade tilhobe samlet, iij Mk.

I s.612

Hermand Hegerfeldt af fordomb Aniche Lambs haufue, saa oc af Frantz Christensens haufue, som tilforn tilhørde Hans von Andersen oc er nu indheignet vdi ehn tilsammen, ij Mk.

Kierstine D. Hasebarts af hindis faders s. Niels Poschis indheignede pladtz ij Mk. iiij Sk.

Boghemester Michel Wibe af siu haufuer, som tilforne [tilhørde] Wartou oc tilhørde [siden] velb. Axel Grønbergh oc Lauridtz Ofuerskier, ij Mk.

Schipper Gundes haufue, som fordum tilhørde Jens Skiøt oc siden Anders Seigleger, j Mk.

Lisabeth Dirich Møllers arfuinge af fordum Hans Dahls haufue xij Sk.

Asuerus Hemmelkors af fordum her Hans Skonnings haufue xij Sk.

Imod adelweyen.

Claus Johansens haufue vdt emodt adelweyen langs byens graf j Mk. iiij Sk.

Wdi det broelagde stræde fra adelweyen paa østre oc søndre side vd til marchen.

Claus Blommes haufve oc boer, som hand arfvede efter sin fader Peder Frantzen, huilchen tilforn hafuer werit flere parter, oc j part fri for jordskyld, strecher sig till begge stræder, oc gifuer det vfry er j Mk.

Eske Bertelsens huus till begge streder med haufven der emellem j Mk.

Hermand Burgrafs hus oc haufve, som Didrich Rodemester tilforn hafuer tilhørt, x Sk.

Else Anders Hansens haufve vd till begge gader j Mk.

Lyder Braskis huus oc haufve vd till begge gader j Mk. ij Sk.

Margrette Christen Albretsens hus oc haufve vd till begge gader ij Mk. iiij Sk.

Welb. Mandrup Pasbergs huus oc haufve vd till begge gader ij Mk. iiij Sk.

Margrette Apotechers huus oc haufue med en haufve, som hun fich af Suort Arent, som nu er vnder en heigning til begge gader, j Mk. xij Sk.

Willom Doppis tuende haufuer emod marchen, som Jørgen Robbert tilforn aatte, iij Mk.

Giert Meyrs hus oc haufue, som Dirich Møller tilforn eyede, xij Sk.

Johan Mommes haufue j Mk.

I s.613

Claus Condeuins hus oc haufue vd till begge gader ij Mk.

Karine Skipper Oluf Mønboes boer oc haufue xij Sk.

Wdi det stræde, som løber till stranden, paa den søndre side.

Hermand Hegerfeldtz hus oc haufve j Mk.

Jørgen Danielssens hus oc hauffue, som Anders Michelsen byfoget tilforn eyede, j Mk.

Hermand Wøstis boer oc haufue, som Marchus Hes fordum tilhørde, ij Mk.

Hermand von Deldens arfvingers [haufue] emellom begge stræder, som tilforn hafuer werit 3 parter oc nu udi en, ij Mk.

Peder Kieldsens haufue, som tilforn hafuer verit vdi 2 haufuer, j Mk.

Welb. Mandrup Pasbergs haufue j Mk.

Joest Loeskiils haufve viij Sk.

Borghemester Michel Wibes ladegaardt viij Sk.

Østen for Ko: Ma: seigelhus.

Velb. Key Rantzous haufue er fritagen i de 300 richsdlr., Ko. Ma. gaf for jordskyld af Hans May. haufuer.

Velb. Adolphus Frederich Graabaus haufve, som hand fich af Kay Rantzou.

Peder Aarses haufue, som femb skomagere hafuer kiøbt oc paabygt, xvj Sk.

Anders Hadding veffuers haufue, som oc er kiøbt af Peder Aars, v Sk.

Hermand von Deldens anden kaalhaufve oc boer, strechendis fra strædet imod stranden, ij Mk.

Lauridtz Hemmingsens hustruis boeder oc haufve vj Sk.

Peder Nielsen snedkers hus oc haufve, som hand kiøbte af Hendrieh Tygsell, ix Sk.

Hans Holstis boer oc hafue, som hand oc kiøbte af Hendrich Tygsel, ix Sk.

Knud Marqvordsen borghemester af et moratz oc strebel øde jordh østen oc sønden for borghemester oc raadtz dammis omløb wed Wartou oc vdi det salte wand, viij Sk. 1).

Steenhuggerpladtzen for enden paa Østerportz broe foruden frembledne aaringers restans skall fordris oc indkrefuis til nerverendis aar St. Volborgs dagh 1620 oc siden deraf fordris huert aar v Mk.

__________

1) I Randen er sat et NB.

I s.614

Wden Wester Port.

Sønden for Porten imod stranden.

Hans Michelborg Ko. Ma. tholder i Helsingør af it fiskevand oc et støche jord, hand beholt vden for befestningen, vj Sk.

Hans Simonsen mønsterskrifuers børn af 2 smaa haufuer, saa vit oc [bret] deraf beholden er, vden for befestningen -

Afgangen Søfren Søfrensens hustru oc børn af 3 smaa haufuer, som tilforne tilhørde Jacob Olsen, Anders Huæssingh oc saligh Jens Skiødt -

Niels Jensen skrifuer af en stoer haufve, huor vdi er befattet en part af Suend Baggers haufue, Karen Povelsdatters oc Inger Matthisis haufuer, jordskyld tilsammen v Mk. ij Sk.

End af Jochum Smidtz haufve xij Sk.

M. Hans Sæbye i Gladsaxe hans haufue, som Henrich von Bremen nu eyer, xij Sk.

Chordt Johansen xij Sk.

Peder Falster smed iiij Sk.

Anders Grydstøber xij Sk.

Madtz Nelausen xij Sk.

Mouridtz Christensens arfvinger xvj Sk.

Och af Lauritz Lauritzens haufue x Sk.

Jørgen Møllers haufue vj Sk.

Peder Olsen brøgger af sin egen saa oc af de fattigis forstanderis oc Staffen Bagers haufue, tilsammen xxx Sk.

Søfren Feltbereder af 2 haufuer vdi ehn xiij Sk.

Jens Christen[sen] Brøger af Rassmus Tømmermandtz haufue xij Sk.

Anne Aagesdatters haufue viij Sk.

Marine Helles af Rasmus Nielsen Bøckers haufue viij Sk.

Oluf Bager xx Sk.

Anne Laurs Hansens xij Sk.

Fra Porten oc i wester langs adelweyen.

Thomas Lorech raadmand af fordum Frantz Baggers haufue ij Mk. iij Sk.

Mette Iislenders haufue, som er formeerit med andre haufuer, iij Mk. v Sk.

Ifuer Pofuelsen rentemester xx Sk.

Peder Andersen borghemester xvj Sk.

Byens 14 steenmurede slagterboeder vden Vesterport, som ere bygt paa bysens fry grundt, huer gifuer til husley om aaret thoe rixdlr., er xxviij dr.

I s.615

Peder Jensen kremer af Mogens Slagters haufue viij Sk.

Der hos et lidet hus, som natmesterens qvinde afdøde, hører byen till oc gifuer nu til leye iij sdr.

Siuf reberbaner huer gifuer nu aarligen till jordtskyld 2 Mk., er xiiij slet Mk.

Paa denne tiid er 18 weyrmøllebacher oc till des tagen af huer xij Sk. er xiiij Sk.

Ifuer Pofuelsen borghemester af den indhegnede jordt, hand hafuer paa bygt vd modt adelgaden, iij Mk. mønt.

Jacob Michelsen Ko. Ma. tholder af den jord vesten der hoes, som hand fich till wederlaug for sin haufue, som tilforne laa nest uden porten oc til befestningen afbrøt oc paa denne platz med boderne vdfløt. Disligeste paa afgangne Søfren Søfrensens wegne af den platz, hannem for sin afskafede haufue bleff vederlagt oc Jacob Michelsen sig af hannem tilforhandlede, begge tilsammen vj Mk. mønt.

Lauridtz Hansen Schrifuer i lige maade af den jord, hannem blef wederlagt for sin afbrøtte pladtz, ij Mk. i iiij Sk.

Mogens Nielsen gifuer af j jord, hannem blef wederlagt, j Mk.

Mouridtz Christensen af j jordh der hos, hand sig tilforhandlede af Hans Philipsen bager, som war vederlaug imod ehn møllepladtz, xxvj Sk.

Hendrich Helmersen brøgers hustru af en jord, hand fich imod sin haufue, till byensgrauf blef vdlagt, xiiij Sk.

End af et støche jord der hoes, som Jørgen Norwig blef vederlagt imod et styche kaaljord, hand miste till byens graf, xxvj Sk.

Goris Snedicher af et styche jord der sammestedtz, som hand hafuer afkiøbt Jacob Biug bager, xx Sk.

Rasmus Olsen bager af it styche jord der hoes xij Sk.

Paa nøre side adelweyen.

Hans Hesmand ledderbereder kiøbte det støche jord af byen, hand hafuer paabiugt, gifuer aarlig kiendelse j Mk.

Niels Jensen schrifuer ved stranden af sin wederlagde jord ij Mk.

Jacob Nielsen af sin wederlagde jord der hos ij Mk.

Hans Laursen brøger af den jord, Jacob Persen blef til wederlag vdlagt, iij. Mk.

Hans Munch af den jord, hand fich till wederlag oc nu er paabiugt, iij Mk.

Anders Huesing xij Sk.

Anders Simmelbager af et styche jordt, som Peder Madtzen forige kemner hannem vplod, xij Sk.

I s.616

Peder Steffensen iligemaade forige kemner af et støchejordt xij Sk.

Knud Vrtekremmer af et støche øde jord, som Magdalene Nafne Simonsens hannem hafuer opladt, vj Sk. End af et andet støche øde jord, hand afkiøbte Anne Anders Bleegmands oc Ifuer Pofuelsen nu hafuer, viij Sk.

Hans Hansen Skomagers haufue bag op till forskrefne Hans Hesmands pladtz xiiij Sk.

Doct. Chordt Axelsen af den haufue, hand afkiøbte mester Hans Kraft, iij Mk. xij Sk.

Magdalene Nafne Simonsens af hindis egen huse oc haufue 26 Sk. saa oc af et støche jord bag vden samme haufue 14 Sk. tilsammen iij Mk.

Anne Marquorsdatter af Oluf Matzens haufue ij Mk. Oc af et styche øde jord der bag op till j Mk.

Willadtz Remsnider af Søfren Bagers haufue 18 Sk., oc af et støche jord der bag op till 6 Sk. er ij Mk.

Niels Glarmester af den hafue, hand fich af Jens Canceller, 6 Sk. oc af jorden bag op till 6 Sk., er xij Sk.

Niels Mogensen i Brøndby af Laurs Bagers haufue 8 Sk. oc af byens jord der uden fore til om veyen 6 Sk., er xiiij Sk.

Jens Jespersen rebslaer af Johanne Hestemøllers haufue 8 Sk. oc af jorden bag der op till 6 Sk., ehr xiiij Sk.

Torben Jensen af sin egen haufue - Item et styche af Johanne Hestemøllers haufue 4 Sk. med huis som er indtagen imod veyen 6 Sk., ehr x Sk.

Rasmus Jensen bager af sin egen haufue med huis hand der till hafuer indtagen emod stræderne, tilsammen ij Mk.

Herlof Erichsen af sin haufue 8 Sk. oc af et styche jord, som dertil er indtagen til adelgaden, 8 Sk., er j Mk.

Søfren Møller wognmandt af Hans Phillipsens haufue saa oc af et styche til adelgaden, tilsammen j Mk.

Jens Canceler wognmand af anden halfue part Hans Phillipsens haufue med et støche der till j Mk.

Matz Nelausen bager af Christen Bagers oc Frantz Bagers haufue med huis dertill emod veyen blef indtagen ij Mk.

Peder Andersen borghemester af Jacob Wraaels oc Esben Brøgers haufuer med huis der till er indtagen ij Mk. xij Sk.

Terben Jensen af en haufue, hand fich af Bertel Christensens arfuinger, xx Sk.

I s.617

Anne Marqvorsdatters egen haufue med fleere haufuer der til lagt er iiij Sk.

Anders Lauridtzen af Melchior Brøgers haufue vj Sk.

Naman Brøger viij Sk.

Niels Lauridtzen af Morten Kremers haufue vj Sk.

Niels Pedersen af Knud Brøgers haufue viij Sk.

Peder Hansen paa Nøregade af Troels Skreders haufue viij Sk.

Jacob Claussen tingskrifuers børn viij Sk.

Strange Madtzen raadmand af sin egen oc Jacob Biugs haufue ij Mk. xiiij Sk.

Jens Grøn bagger xij Sk.

Hendrich Helmersen af et styche jord, som hand beholdt af sin gamle afbrøtte haufue, iiij Sk.

Niels Jensen Skrifuer af et styche, som hand beholdt af sin gamle hafue -

Jacob Nielsen iligemaade af et styche jord -

Morten Kraal af thou smaa haufuer, saa vit beholden er -

Mogens Nielsens haufue der hos, saa vit beholden er -

Knud Vrtekremmer xiiij Sk.

Pouel Pergamentmagers hustrue oc arfvinge xiiij Sk.

Peder Hollender af 2 smaa haufuer xviij Sk.

Dirich Bardsker af Hans Madtzens haufue ix Sk.

Anne Peder Skrifuérs haufue xx Sk.

Lisabeth Peder Munchis af en liden haufue iiij Sk.

Peder Hollender af en liden haufue xviij Sk.

Hendrich Tygsell af huis som beholden er af hans oc Hans Kochis haufver iij Mk. iiij Sk.

En bleegplatz oc fiskevand vden for Jermer Skandtze hafuer menigheden med kiemneren nogne aar forleden giort fri for jordskyld oc der med nogne de beste borgeris samtøche lagt till Kiøbenhafns raadstue efter gamble byens regenskabers widere forklaringh.

Thomas Lorch raadmands haufue der nest op till ij Mk.

End øde jord langs indløbet i grafven leyes bort ligesom andre blegplatze, oc skall leyen deraf aarligen indføris i kiemnerens regnskaber huos andre blegdambs leye.

Wden Nøre port.

Fra wandetz indløb i graufuen ved Jermer skandtze oc i nør omkringh till Kongens haufue.

Jacob Michelsen Ko. Ma. tholder her for Kiøbenhafns slott af en blegplatz imod Peblingsøe, hannem er bebrefuet af byen, gifuer ij Sk.

I s.618

Af en anden blegpladtz oc byes jord der nest op till, som en ved nafn Anders Bøcker fich af Lauridtz Kallundborgh oc hand indheignede af byens jord, ij Sk.

Af Hendrich Rogentins, Lauridtz Jacobsens, Niels Jensens oc Peder Aalborgs hafuer, som afgangne Christen Hammer indførde alle fire vdi en, tilsammen v Mk. iij Sk.

Af Albret Clausen ledergarfuers platz paa hiørnet emod den helfuede brou vden for Jermers skandtze xij Sk.

Af mester Baltzer Bardtskers oc Niels Samsings haufuer begge udi en, som Jacob Michelsen hafuer sig tilforhandlet, norden nest andre forskrefne haufuer, j Mk. vij Sk.

Her Peder Suendssen capellan till Hellig geistus kierche af en hauffue norden for forskrefne Jacob Michelsens hafuer ij Mk.

Vdi det første stræde norden den ny helffuede broe vden for Jermerschantze, søndre side strædet vdi wester.

Jens Skreder af en liden haufue, som M. Hans Bang tilhørde, iiij Sk.

M. Claus Christophersen af Kierstine Pær Trælunds haufue viij Sk.

Niels Sandersen polerer af sin hustrues Tydske Katrinis haufue xxv Sk.

Sander Hansen vefuers børn af nogle smaa haufuer nu vdi en, af huilche Knud Marqvorsen borgemester tilforn hafuer gifuet jordskyld, xxvj Sk.

Welb. Mogens Vlfelds arfvinge af den parch, haufue oc blegpladtz, som fordom Simon Surbech borgemester hafuer tilhørt oc siden fra ehn till en anden arfvedt oc soldt er, iij Mk.

End af et støche jord oc fiskewands grøft der nest op till, som Tobias Lauterbach, tydske cancelieforvant, blef ofuerdraget af sin hustru fader Lauridtz Hansen brøgger oc siden er kiøbt till forskrefne Mogens Vlfelds haufue, xx Sk.

Nøre side samme stræde tilbage vdi øster.

Jesper Suendsen af Niels Seillegers hafue xiiij Sk.

Item af Maren Suerins oc Vldrich Scholleholders haufuer der nest op till viij Sk.

Wdi det andet stræde norden for forskrefne ny helffuede broe, søndre side udi vester.

Mester Hermand Nielsen af den jord, afdøde Christopher Skolleholder hafde vdi leye, xxiij Sk.

Hans Jensen af den haufue, hand hafuer kiøbt oc samlet tilhobe vdi en af Anne Vefuers, Jesper Suendsen oc Esben Hansen, viij Sk.

I s.619

Hans oc Esbern Hanssønner af deris moder Marine Hans Brøgers haufue xvj Sk.

Jens Jespersen rebslaaer af thoe haufuer vdi ehn xv Sk.

Strædet tilbage igien paa nøre side aff wester udi øster.

Oluf Jespersen wefuer af en liden haufve xij Sk.

Lauridtz Mus schipper af Marine Frantz Jostsens haufue xvj Sk.

Giert Oserinus arfuinger xiiij Sk.

Remmert Contrafeyr af en jord vj Sk.

End af et lidet styche jord, som Remmert er bevilget till samme haufue, ehr oc sat [af] begge kemnere for vj Sk.

Wdi det tredie stræde norden for forskrefne ny helffuede broe paa søndre side strædet udi wester.

Jens Søfrensen skredder af ehn haufue vj Sk.

Disligeste af et styche jord vden for samme haufve sæt af kemneren for vj Sk.

Jørgen Prydts guldsmets hustrue oc arfvinge xviij Sk.

Baltzer Blytecher x Sk.

Jochum Weis hachelskierer af Jens Søfrensen schredders haufue xij Sk.

Lauridtz Schredder af en jord, Mette Suerdfeyers tilforne hafde, xiiij Sk.

Abraham Posementmager af sin egen haufue saa oc af en anden, Hermand von Hamb hafuer tilhørt, xxiiij Sk.

Doct. Peder Winstrups børns oc arfvingers haufue oc blegpladtz ij Mk. iiij Sk.

Samme stræde tilbage paa nøre side.

Rasmus Wognsen af Baltzer Gerlings børns haufve xxix Sk.

Hans Lambretsen Guldsmed af doct. Anders Christensens haufue vj Sk.

Mouridtz Christensen forige byskrifuers haufue xx Sk.

Lauridtz Mogensen forige byefoget af tuende haufuer, hand sig til holder efter Anders Møller wognmand, med Boeld Gregers Bangs hauffue xx Sk.

Morten Mortensen kremmer viij Sk.

Hans Steen apotecher af tuende haufuer, som tilforn hafue tilhørt Rasmus Islender oc Hans Olufsen, xvj Sk.

End gifuer Hans Steen af tuende andre haufuer, som velb. Henning Giøe eyede, ij Mk. iiij Sk.

I s.620

Det fierde stræde norden fra forskrefne helffuede broe paa søndre side stræditt vdi wester.

Niels Madtzen brøgger af et lidet styche jord iiij Sk.

Hermand von Hamb af fordom Peder Michelsens haufue viij Sk.

Jens Krags arfuinger af dend haufue, hands formand Pofuel Pedersen Krag tilhørde, xvj Sk.

Hendrich Waldkierck bogtrycher viij Sk.

Anders Olsen af en part Hans Simonsen capiteins haufue xxiiij Sk.

Jens Munch capitein af den øfrige part af samme haufue xvj Sk.

Jonas Sacheus Hatstaferers haufue, til huilchen hand alleene hafuer tilgang paa nøre side vdi det fierde stræde oc ellers ingen anden deris indgang, gifuer aarligen vj Sk.

Oluf Simonsen brygger af hans haufve derhos paa hiørnet emod grafven xvj Sk.

Mette Rasmus Islenders haufue i det 5te strede xvj Sk.

Matthias Pedersen kedelsmeds hustru oc børn af en haufue der nest op til vj Sk.

Dorethe blegquinde af Kiersten Oluf Braskis haufue vj Sk.

Kierstine Povel Brøgers xiiij Sk.

Jens Jensen Spanematmager xx Sk.

Karen Søfren Aaremesters haufue vj Sk.

Boeld Søfren Islenders haufue xvj Sk.

Det ny stræde rett vdi wester fra Nøre port till Peblingsøe 1). Paa sønder side.

Marine Anders Judes arfuinge af den jord saa vitt hindis biugning paa staar xxiiij Sk.

Mester Hans Jensen professor af sine boder oc haufues grund xxiiij Sk.

M. Hans Bangs arfuinger af fordum Niels Krags haufue xiiij Sk.

Morten Thunge af en liden haufue paa byens jord, som Niels Jensen vnderfoget hannem soldt hafuer, xij Sk.

Hans Lauridtzen brøgger af en haufue, Charll Bruske tilforn eyede, xvj Sk.

Jens Domb [Damb ?] paa denne tid tilsiunsfogedt vden Nøreport iiij Sk.

Christian Schammelsen Ko. Ma. vinskiencher af syn haufue xiiij Sk.

Jacob Christensen grynmand vj Sk.

Anders Pedersen af den haufue oc boeder, som afgangne Madtz Frandtzen eyede, xij Sk.

__________

l) 1622: »den stræde langs ned wed Nørre poertt.«

I s.621

Christen Lauridtzen wognmands haufue xij Sk.

Rasmus Teilbrender af Christopher Mogensens fordum borghemesters haufue xxiiij Sk.

Niels Hansen af 2 smaa haufuer, som nu er vdi en, xviij Sk.

Eggert Buntmager af Poul Matsens og M. Oluf Gangs haufuer ix Sk.

Niels Jensen slagter xij Sk.

Reinholt Hansen af 2 haufuer xxvij Sk.

Morten Kraal af adtskillige haufuer, som ere tilhobe samblet till en blegplatz hos hans biugningh Kralshoff, viij sk.

M. Ifver Stubs haufue, som oc der till lagt er, xij Sk.

End gifuer Morten Kraal af M. Hans Staffensens haufue der sammesteds xxiiij Sk.

Forskrefne ny stræde tilbage igien paa nøre side till porten, nogne jorder wdlagt till dennem, som deris huse oc hauwer haffue affbrøtt til volden oc befestningens behoff.

Jens Aalborg xxiiij Sk. Mette Senopsqvinde xxij Sk. Lauridtz Hansen Weil aff Maren Anders Judes pladtz xxiiij Sk. Mette Rasmus Islenders j Mk. Michel Pedersen af Esbern Nielsen brøgers haufvepladtz j Mk. Mouridtz Christensens børn oc arfvinger xxviij Sk.

Sønden langs adelweyen fra byens pladtz oc fortoug oc vd emod Peblingsøe.

Mester Hans Aalborg ij Mk. Hans Jensen ij Mk. iiij Sk. M. Hans Staffensen xxviij Sk. M. Hermand Nielsen xxvj Sk. Hendrich Tygsell ij Mk. xij Sk. Knudt Jørgensen xxiiij Sk.

Norden for adelweyen oc vesten for Kierchegaarden.

Rassmus Clemensen draffuer af fordum M. Hans Aalborgs haufue, som er kaldet Stocholmb, vj Sk.

Diwer Johan Petersen af et støche jord der hoes iiij Sk.

Marine Dauid Suerins af en part Anders Kedelsmeds haufue iiij Sk.

Peder Ifuersen schrifuer af Thomas Wachtmesters haufue viij Sk.

Cathrine Hollenders af Lyder Pottmagers haufue xvj Sk.

Af Kierckegaarden østen for disse haufuer, som er byens fry eyendomb, sampt den øde jord oc platz fra porten till Kierchegaarden hafuer byen ingen jndkomb, men huis som opbæris for lig, der begrafuis, oc igien vdgifuis till kierchen oc heigning der om att holde ved magt, hafuer alle 3 kierchewergerne till detz taget regnskab fore, oc byen der inted af bekommer.

Wdi det stræde nordwest vd med bemelte Kierkegaard.

Blinde Chornelius Fulefenger af tuende haufuers jord, som hand hafuer paabygt, xiiij Sk.

I s.622

Marcus Wibletz af en jord, som Lauridtz Grafuer nu paa boer, xij Sk.

Hans Brolegger xij Sk.

Jens Kieldsen Slachter af en jord der samniestedtz, som hand fich fra Cornelius Fulefengers haufue, x Sk.

Jens Rasmusens arfvinger af j jord, som afgangne Poul Krag j brug hafde, xxxvj Sk.

Anne Pofvel Jacobsens xij Sk.

Christopher Ibsen sandager, som kaldis døfve Christen, af den byes jord hand paa boer xviij Sk.

Søfren Bondesen sandager der nest op till vj Sk.

Rasmus Mortensen af fordum Niels Rockløfs haufue iiij Sk.

Thorckill Møller af et støcke af forskrefne Rasmus Mortensens haufue iiij Sk.

Peder Nielsen, som er hidfløtt fra landtzbyen, af en witbegreben byes jord, som Søfren Badstuemand hafuer vdi were haft, xxx Sk.

Østen for adelweyen vdi sønder fra Kongens haufve.

Lisabeth Thomas Thonagels af Thrundt Orgemesters haufve vj Sk.

Søfren Søfrensens haufue viij Sk.

Vnge Hendrich Fiuren af Peder Nielsen Schreders haufue viij Sk., som er vdgangh fra hans store hafue.

Jørgen Danielsen af hans formandtz Anders Michelsen forige byfogetz haufue viij Sk.

Peder Madtzen af Michel Simonsen oc Marene Jens Nielsens haufuer xvj Sk.

Michel Andersen af Morten Leenertsens eller Kiersten Michel Smeds haufue xij Sk.

Wed de fattige husarmis forstanderis oldermand af fordum Jacob Lippers haufue er tilforne gifuen 8 Sk., men efterdi samme haufve med hus der paa bygt er brugis till et almindeligt siugehus, fattige oc elendige menisker till hielp oc trøst, da afstaar byen samme ringe jordskyld efter denne dagh.

Knud Pedersen brøger af Ellene Remsniders haufue hoes samme siugehus x Sk.

Mester Anders Pengsuender Ko. Ma. smed paa Bremmerholmb af fordum Lauridtz Smeds haufue x Sk.

Gifuer hand af Jacob Bruns haufve viij Sk.

Afganghne M. Hans Aalborghs hustru af hendis haufue 3 Mk. vj Sk.

Lauridtz Hansen Weil af et styche kaaljord der hos vj Sk.

I s.623

Nederst vdi det andet stræde.

Knud Nielsens hustrue oc arfuinge af deris egen oc en part af Kierstine Smeds haufve xiij Sk.

M. Oluf Ruman af schipper Søfrens oc en part af Kiersten Smeds haufve xiij Sk.

Jacob Nielsen Maal af en part Christopher Thomesens haufue viij Sk.

Hendrich Ratke af Willomb Høsters hautue viij Sk.

Magnus Thrometer af en hafue, som hafuer tilhørt Thomas Fedler, viij Sk.

Vnge Hendrich Fiureri af Hendrich von Brehmen skredders haufve viij Sk.

End gifuer hand af den humble haufve, hand fich af velb. Holger Gagge xxxiiij Sk.

Johan Torborrigs hustru af salig Christopher Thomesens haufue xij Sk.

Thage Andersens hustru af hendis egen oc Anne mester Jacobs haufue, begge vdi ehn, xxx Sk.

Doctor Jesper Brochmand af 3 haufuer, som salig her cantzeler Christian Friis till Boreby vdi sin velmagt afkiøbte Simon Surbech raadmand, Jacob Thomesen grydestøber oc Hendrig Regentin, nu indhegnet vdi en, xxvj Sk.

Simon Surbech raadmand af fordomb Gregers Bangs haufue xvj Sk.

Mogens Nielsen af Morten Pedersens haufve xvj Sk.

Hermand von Hamb af Morten Pedersens haufve xvj Sk.

Jesper Buckmand af sin haufve xj Sk.

Claus Lauridtzen af Oluf Remmesniders haufue iiij Sk.

End betaler Claus Lauridtzen af velb. Eske Munchis haufue xvj Sk.

Søfren Schreder af Anders Grydestøbers haufve v Sk.

Marckus Wibletz af Kiersten Mogensens haufue nest op till grafven wed Ko. Ma. haufve, som nu er den sidste af borgerskabs haufuer i thallet wden Nøreport, v Sk.

5. Foruden forskrefne husseleye, jordskyld oc rendte, som saaledis till en wisse indkomst er antegnet, hafue kiembnerne aarligen at føre byen till indtegt efter deris beseglede oc vnderskrefne instructions formelding alt huis de bekommer af desse efterskrefne persilier, som ehr indkomst af:

Borgerwangen, Wognmandtzwangen, Blegdamme, Rebberbaner, Møllebacher, Bondgarnsstader, Aarlig skatt, Greesbedt, Forheste oc hopper paa marchen, Af byens Fold, Torffgryfftpenge, Gieste schudt,

I s.624

Arfveløst oc forbrudt godtz. Rømnings godtø. Byens part siettepenge. Af pacher, kister oc kramgodtz. Fri kiøb for kemner oc rodmester bestilling. For postrender. Sagefald oc anden adskillig tilfald, huad som heldst det vere kand, byen med rette kand sig tilegne.

Oc skulle byens kiemnere, som nu ere oc her efter kommendis worder, dennem efter forordningen oc denne antegnede jordbogh wide at rette oc forholde oc saaledis deris meddeelte instruction paa byens wegne efterfølge medt ald byens rettighed at indkrefue oc richtig regnskab i timelig tidt der for at giøre oc paa raadstuen at indlefuere, som det sig bør oc de ville andtsuare oc were bekiendt. Thill vidnisbyrd hafue wi her af ladet skrifue oc forferdige thuende ehns liudende jordebøger, dend ene vdi borghemester oc raads forvaringh paa raadhuset indlagt oc den anden ofverandtvordit forskrefne Henrich Berner oc        , paa denne tidt byens kiemnere, for dennem oc deris efterkommere vdi byes kiste hoes andre byens brefue till tro forvaring oc god efterretning at beholde, huilche begge jordbøger vy med Kiøbenhafns byes secret hafue ladet besegle hos forbemelte kiemnere oc borgeris besegling oc vnderskrifving her neden fore. Skrefuidt oc skeedt paa Kiøbenhafns raadstue den første may aar efter gudtz biurd sexten hundrede oc thiuge.

__________

Wi borgemestere oc raadmend i Kiøbenhafn giøre vitterligt: Efterdi befindis, at efterdi en part førige kiemnere iche hafuer efterfuldt eens ordningh med deris regenskaber at giøre, men stillet dennem vformelig, en kemner paa sirlig maneer anderledis end en anden, foruden de mangeler oc irringer der ofuer antegnet erre, huilche her efter iche alleeniste kand gifue thuifl oc misforstand, naar regenskaberne skulle forhøris, igiennemleggis oc imod huer andre confereris, men oc befrychtendis, at byen dervdofuer i lengden paa sin indkomst oc frihed widere schade oc [afbrek[ lide kunde, derfor till saadant at forekomme hafver wi med saadan woris medborgere, Peder Staffensen, Lauridtz Hansen 1) Weile, Madtz Nilausen, Hermand Burgraf, Peder Madtzen, Isac Koridtzen, forige kiemner, sampt Henrich Fiuren den eldre, Matthias Clausen, Jens Christensen, Hans Jensen, Claus Johansen, Jacob Nielsen, Peiter Kniphof, Knud Pedersen, Christopher Trøner, Luder Borask, Knud Hesselbergh, Werner Cloumand, Mouridtz Christensen, Johan Bødker, vnge Henrich Fiuhren, Gierdt Hermandsen,

__________

1) Haagensen(?). 40

I s.625

Jacob Dreyer, Jørgen Berntsen, Jacob Pedersen, Knud Pedersen vrtekremmer, Niels Christensen, Lauridtz Christophersen, Niels Jacobsen, Jørgen Pofuelsen oc Christen Bendtsen paa menige byes vegne, icke alleniste ladet skrifue oc besegle en ordenlig oc fuldkommen jordbog paa den indkomst, som byen efter denne tids forandring endnu hafuer, oc den till kiemneren, som staar for regnskab, ofuerandtvordet, men hannem oc denne instruction vnder beseigling sig oc sine efterkommere kiemner till ydermeere vnderretning meddelt.

Først skulle alle byens regnskaber her efter som till des tituleris oc stillis fra Phillippi Jacobi oc till aarsdagen derefter.

Dernest skall vdi regnskaberne først indføris all byens inventarium med huad nafn det nefnis kand, huilchet den kiembner, som nu aftacher, vfortøiget den beseglede jordbogh med nerverendis instruction skall lefvere fra sig til den efterkomne kiemner vdi tuende borgeris oc den soren byskrifuers nerverelse oc der hos giøre den ny kiemner forsichring paa sit regnskabs aflegning oc pendings beholdingh paa byens vegne, huilchet her efter skall vere kiemnerens første indtegt vdi deris regnskaber, saa at den sidste kiemners regnskab oc beholdingh skall vere hans efterkommeris første indtegt, som hand med vdtrøchte ord for vdi sit regnskab nest efter titulen oc inventarium skall indføre.

For det andet skall ald byens wisse indkomst, om det endskiønt huer halfue aar oppeberis, for et heelt aar ordentlig efter jordbogen i byens regenskaber indføris, som er først:

Leye af byens eyendomme, huse oc waaninger inden portene.

Jordskyld af byens grunde oc eyendome oc inden portene liggendis.

Leye oc indkomst, som efter kongelig mandatter aarligen oppeberis af hytter oc schuer opsatt vden for husenis vandfald oc foedstøcher paa byens grund.

Leye oc jordskyld af haufuer oc byens grunde vden portene for et heelt aar.

Der hoes skall i synderlig agtis i alle byens regnskaber, at hos samme haufuers jordskyld aarligen blifuer indført rente af threj hundret rixdaller, som Kong. May. anno 1607 naadigst betalde byen wdi stedet for en andtall haufuers jordskyld, Hans Maytt. afkiøbte borgerne, imellem Øster oc Nøre port, som nu er Hans Maytz. haufue, saa at pendings rente altidt opfylder den jordskyld, som tilforn gich af borgernis haufuer.

I s.626

Disligeste skall byen ocsaa aarligen føris till wisse indtegt rendte af siuf hundrede rixdlr., som Byskrifuerens residentz paa hiørnet imod Gammeltorf blef soldt fore, saavelsom oc rendte af førgetiufue rixdlr., som Michel Wibe borgemester betalede byen for fem marchs jordskyld af Wognmænds laugshuus, huilche begge poster altid huert aar skulle indføris i byens regenskaber hos husleyen oc jordskylden, eftersom vdi jordbogen forfattid er.

Leye af Borgerwangen, Wognmandswangen, Blegdammen, Rebberbaner, Møllebacher.

Bondegarns stade oc alle disse, som saaledis noget af byen i leye hafuer, ved deris nafn vdi regnskaberne indføre.

Item den aarlig byskat, som rodmesterne imod huer Martini aarligen indkrefue oc till kiemneren lefvere, at indføre af huert rodemaall serdellis.

Aarlig skatt af de som boer vden de trej porte efter huer deris brug oc neringh schall oc vdi byens regnskab indføris.

Gresbed af qveg paa byens fang af huert fæis hofvid, vndertaget aars kalfue, thou skiellingh, sex faar oc lam beregnet imod et fæis hofuidt, oc skall huer borgere eller indbyggere deris nafn indføris vdi regnskaberne, som queget holder paa byens march, huad queg det er, oc vnder huer hiord serdellis.

Disligeste skulle oc de folch, som boendis er vden portene, deris nafne indføris, huorfra de ere komne, huor oc vdi huad strede oc huse de boer, huad deris idret, handell oc nehringh er, paa det mand dis bedre maa wide, huad for selskab sig vdi byens forsteder aarligen nedersette, oc at kiemneren derpaa wed sin tilordnede thienere oc plichtzfoget altid kand haffue oc holde it richtigt oc fuldkommen mandtall, item oc at wide huad slags queg oc huor mange støcher af huert slags huer dennem holde paa byens fangh, huor efter dennem kand affordris dend aarlig rettighed, de byen kunde plichtig were.

Foruden denne forskrefne wisse indtegt skall byens kiemner efter gammell brugh, frihed oc priuilegier paa byens wegne, saa meget mueligt er, indfordre oc føre byen efter denne anteignelse till regnskab:

Pendinge for heste oc hopper paa marchen.

Pendinge af byens fold.

Pendinge af den nye begyndt tørfgrøfft.

Giesteskud af fremede efter privilegier.

Indtegt af arfvingløs oc forbrudt godtz.

Item oc af rømningsgods.

I s.627

Byens halfue part af slette penge efter recessen.

Byens rettighed af pacher, kister oc krambgods.

Frikiøbs penge for kiemneri bestilling.

Item oc for rodmesters bestilling.

Pendinge efter Kong. Maytz. bref for postrender, som indlegges vdi gaardene.

Sagefald.

Indtegt i adtskillige maade, huad som heldst det være kand, som iche er specificeret oc byen dog med billighed kand tilkomme, skall kiemneren pligtig were at indtalle oc føre till regnskabf.

Dersom oc kiemneren her efter laaner eller bekommer i pendinge, thømmer eller andet, huad det vere kand, af Hafnens forstandere, eller oc om Hafnens forstandere laaner noget af huis som oppebæris till byen, da skall de sligt vdi huer deris regnskaber indføre til god efterretning, saa at mand derom maa finde besked, naar behof giøris.

Wisse vdgifft paa byens wegne.

Lefverit aarligen till huer Martini vdj Kongl. Maytz. rentekammer vdi steden for de hundrede oc thiufue lødig march, som er den sedvanlig byskatt oc afgift af Særritzløf march, oc tagis qvitantz for af rodmesterne, jctxiij daller.

Byens daglige thieneris løn gifuis huer ved sit nafn, oc huor mange pendinge enhuer bekommer for sin thieniste.

Jordskyld af vfri jorder, som byen hafuer i brugh oc paabygt er.

Rente af siuf hundrede daller, som byen er bortskyldig til wor Frue skolle for et styche jord oc eyendomb i Kattesund, som blef kiøbt vdi steden for Raadhusgaarden, som med andet meere blef vdlagt till det Ny torgh sønden for Raadhuuset.

Foruden anden gjeld, som byen bevislig kand vere bortskyldig.

Wdgift oc forbedring paa thræboer, steenbroer oc weye, saa wit byens fang oc frihed strecher vden huer port serdellis oc iche widere paa andre deris forbed.

Wdgift af byens biugningh, huor eller ydermeere behof giøris, skall oc paa beqvemmelig steder vdi regnskaberne indføris oc derhos beviis leggis, saa at det kand were vden thuifl oc mistanche.

Paa dette forskrefne oc alt andet, som nødvendigt bestillis oc vdrettis paa byens vegne, skulle kiemneren tage bevis oc qvitantz, huor till oc i huad maade det skeer, saa vitt fornøden giøris, oc saaledis forfatte deris indtegt oc vdgift vdi et regnskab postviis oc ordentlig, som i et andet, paa det at naar samme regnskaber skulle

I s.628

forhøris oc igiennemleggis, at alle punchter da des lettere oc bedre imod de forige regenskaber kunde blifue confererit oc lignedt, som det sig bør.

Oc huad pendinge, som kiemneren indtage eller vdgifue, skall efter Kongl. Maytz. trychte myndtordning bereignis vdi en visse curant mynt, schieller [i.e.: schillinger] danske oc marckstøcher eller oc paa daller, bereignet till fire danske marchstøcher eller firesindztive skielling, oc derpaa endeligen beslutte oc ligne deris regnskaber, saa lenge møndten vdi den stadighed blifvendis worder.

Disligeste efterdi kiemneren altid fange reede penge i forraad at bruge till byens behoff, naar de deris bestilling antage, at kiøbe weed fore oc lade grafve leer till Teilgaarden oc i andre maade till byens nødtørft at vdgifue, men nødis till at laane pendinge till saadan brug oc dennem self forrente den første aar, paa det byens bestilling tilbørligen maa forrettis oc iche forsømmes, da er det for got anseet oc samtycht, at efterdi kiemneriet er borgeskabet som en besuering i deris hus oc nering till forsømmelse, huer vdi thou aar paalagt, de oc en part der foruden vndertiden lide skade, i det at de iche paa byens vegne till huer St. Woldborgh dag fanger deris restantz indkrafde, iche alleeniste en part aldelis miste eller seent bekomme, men oc i andre maader kand komme forkort, huilchen leylighed vi med flere de beste borgere hafuer forfarit oc ofverweyet oc der fore med huer andre ofver eens stemmet oc hermed samtyche oc bevilge, at byens kiemner, som nu er oc her efter kommendis worder, maa hafue respit oc tiid fra St. Woldborgh, naar de hafuer vdtiendt, oc till St. Michels dag der nest efter, deris restantz at indkrefve oc regnskaberne at klarere oc fra dennem at lefvere oc midlertid ingen rendte eller interesse gifve byen af huis pendinge, de paa deris regnskaber kunde skiuldig blifue, dog skulle de iche des mindre huer St. Woldborghdagh, naar de aftacher, lade den ny antagne kiemner wide nafn oc thall paa huis pendinge eller godtz, hand til St. Michels dag der efter hafuer at formode, oc hannem derpaa forsichring giøre, at hand sit regnskab oc anden leylighed paa byens vegne der efter des bedre kand wide at anstille oc vdrette, som forbemelt er.

Oc eftersom sl. høyloflig ihukommelse konning Frederich den Andens naadigst forordning, paa Coldinghuus 5 aprilis anno 1581 vdgifvet, iblandt andet formelder, wachtskrifueren skall ware kiemnerens regnskab paa byens vegne, oc at hand der foruden paa byens omkostning maa holde en karl at bruge i byens bestillinger, saa skall sligt her efter vere kiemneren friit fore, oc dersom de begge eller en

I s.629

af dem findis modtvilligen eller vwilligen byen at tiene, maa de afsættis oc andre i deris sted antagis, som vilde findis kiemneren i de maade villig oc thienistagtige paa borgemester, raads oc byens wegne; dersom oc kiemneren findis efterladen eller forsømmelig vdi egen person eller ved samme sin thierier at indfordre byens rettighed, da hafuer hand skade for hiemgield.

Disligeste eftersom høybemelte kongl. forordninger widere medfører, huorledis forholdis skall med plicht oc thynge oc vden byes folchis huuse her i byen liggendis, sambt oc om forfaldne huuse oc ødde jorder at bygge, item om bagere oc brygger, end oc om gader oc streder at lade brolegge oc reenholde, da skulle byens kiemner, saa vitt dennem saavelsom byfogden efter hans kongl. instrux wedkommer, dermed hafue tilbørlig indseende oc deris bestilling med flid forrette, som dennem huer serdellis paa Hans Maytz. oc byens wegne i alle maader bør at giøre, oc eftersom sig ofte tildrager, adt en part huse, haufuer oc jorder, inden saavelsom vden porten, omskiftis oc afhendis, en part ved arf, en pardt ved kiøb oc sall, oc ellers i andre maader til oc fratagis, huor om till des ingen ret forklaringh vdi kiemnerens regnskaber befunden ehr, da till videre vrichtighed i saa maade at forekomme schulle byens kiemner, som nu ere oc her efter kommendis worder, vere oc paalagt oc befalet at gifue der god agt paa, at huor efter denne dag enten inden eller vden portene nogen omskiftelse skeer paa byens huse, grunder, haufuer eller andet, som [byen] hafuer rettighed vdi eller til, at de det klarligen aar efter andet med vdtrøchte ord lader antegne bag efter beslutningen i huer deris regenskaber, os oc wore efterkommere borgemestere, raad, kiemner oc borgere till efterretning, saa frembt nogen kiemner det forsømmer, de oc deris arfvinger da iche skulle stande byen til rette, som vedbør.

Dette, som forskrefvet staar, til ydermere stadfestelse hafuer vi borgemestere oc raadmend med alle forskrefne kiemner oc borgere paa menige byens wegne her af ladet skrifve oc [med] bysens secret oc woris signetter beseglet thuende eens liudendis skrifter, den ene paa raadhuset indlagt oc den anden forbemelte Henrich Berner, nu kiemner, dennem oc deres efterkommere til efterretning ofverandtvordet. Datum Kiøbenhafn den 1 may anno 1620.

Afskrift i Resens Haandskrift i Raadstuearkivet om Kjøbenhavns Raadhus osv. S. 457-548. Enkelte Skrivfejl ere rettede. I Geh. Ark. findes et Mandtal over Beboerne udenfor Nørre og Vester Port i Nov. 1622; det specificerer ikke de enkelte Grunde eller Stræderne, men nævner kun de der boende Mennesker, giver altsaa ingen Beskrivelse af Forstæderne. Udenfor Nørreport bode der da 163, udenfor Vesterport 110 Familiefædre, vistnok alle fattige Folk, da de saa godt som alle bode til Leje.

I s.630

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 5 19:31:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top