eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.423

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 595
Nummer: 423


<-Forrige . Indhold . Næste->

423.

15 April 1619.

Kongen giver Ordrup Sø og 3 Damme ved Vartov og en aarlig Afgift af Fisk i Mageskifte for Ler-, Peblinge- og St. Jørgens Sø samt Sortedam.

Wii Christian den Fierde osv. giøre alle witterligt, att effter som os elskelige borgemester och raad her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn effter woris naadigst begiering haffuer paa byens wegne thill os, wore effterkommere konninger vdj Danmarck och cronen schiødt och affhendt effterschreffne thrinde søer herfor forschrefne Kiøbenhaffn liggendis, nemlig Leyer søe, Peffling søe och S. Jorgen søe, saa och en damb her sammesteds wed naffn Soerte damb, huilche dogh skall were och bliffue byens graffuer, huorudinden wy os allene wille haffue fiskeriet forbeholden, efftersom det schiøde breff, de os vnderdanigst paa samme søer och damb giffuit haffuer, ydermeere formelder och vduiser. Daa haffuer wy naadigst deremod thill forskrefne borgemester och raad her vdj forskrefne Kiøbenhaffn, de som nu ære eller hereffter kommendis worder, skiødt och affhendt och hermed skiøder och affhender en søe herfor forschrefne Kiøbenhaffn liggendis kaldis Offuerdrup søe, saa och thre dambe wed Wartou. Wdj lige maade wille wy ochsaa aarligen her effter lade giffue dennom halffandit hundrit karper, huilche de hoes wor fiskmester, den som nu ere eller hereffter kommendis worder, aarligen haffuer att lade annamme, huilchen forskrefne søe och damme forskrefne borgemester och raad paa byens wegne altid hereffter maa haffue, niude, bruge och beholde for dennom och deris effterkommere. Giffuitt paa wort slott Kiøbenhaffn den 15 aprilis anno 1619 wnder wortt zignett.

Christian.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Byens Skjøde af samme Dag til Kongen findes i Geh. Ark. af samme Indhold som nærværende.

I s.595

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jan 24 19:23:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top