eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.420

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 592-593
Nummer: 420


<-Forrige . Indhold . Næste->

420.

30 Avg. 1617.

Torlak Torkelsen maa holde dansk og latinsk Skole.

Kiendis jegh Peder Nielsen Gelstrup, professor i Kiøbeuhaffns universitet, at denne breffuiser, hæderligh och wellærdt Torlach Tørckildsen Islender, er i dagh den 30 augusti anno 1617 frembkommen i woris consistorium, begierendis aff magnifico domino rectore, domino doctore Johanne Pauli Resenio, saauel som och aff gandske senatu academico, først at hand frembdelis maa were vnder Kiøbenhaffns universitets jurisdiction och nyde privilegijs och friiheder som en anden student, dernest att hand maa holde en liden børne schole. Herpaa gaff rector och professores suar, icke at wilde slaa haand aff hannem, men wilde holde hannem frembdelis vnder deris forsuar och lade hannem nyde studenternis privilegijs och friheder, saa lenge hand er borgerligh handteringh vbewaridt och icke søger borgerligh næringh, derudoffuer andre, som skatter och skylder her i byen, kunde besuergis imoed seduaane, men holder sigh som andre, der nyder universitets friihed. Dernest bleff hand tilsted at holde dansk och latine skole, dogh saa at hand icke lenger holder de børn, som lære latin, vnder sin disciplin och lærdom, end de kunde deris declinationes och conjugationes i nogen maade, saa at de siden kunde lære deris donatum fuldkommeligen i denne store ordentlige

I s.592

skole. At saa er i sandhed, trycker legli til ydermeere widnisbiurd mit signette her neden forre och med egen haand vnderskreffuit. Datum Kiøbenhaffn anno, die vt supra, jussu m. domini rectoris subscripsi m. m.

Petrus Nic. Gelstropius, juratus
academiæ notarius.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.593

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jan 24 19:21:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top