eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.416

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 590
Nummer: 416


<-Forrige . Indhold . Næste->

416.

8 Okt. 1613.

Forbud mod til videre Forhandling at købe af Bønderne undtagen paa Torvene, og Smaahandlere maa ikke købe der førend Klokken 10.

War skichet erligh mand Niels Jensen, vnderfougit her sammesteds, och waar i dagh hans fierde forfulde thing, vdj huilcke hand vdj lougligh thingsliud effter weluise borgemestere och raads befallingh haffuer offendtlig ladet affkynde och læse en schrifft, som de paa alle thre porte och Raadhuus dørren her i staden haffde ladet anslaae, liudendis ord fra ord saaledis: Efftersom ofte beklagis, huorledis en part korn kiøbere, item slagtere och høckere, saa och gemeen folck her i byen dennem vnderstaae de thuende torgedage, onsdag och løffuerdag huer wge, ved porten och paa gaderne til forprang at opkiøbe huis korn, smør, flesk, suin, gies, høns, egh och andet, som bønderne hid tilkiøbs vdføre, førend det kommer paa thorgene, da lader borgemestere och raad hermed alluorligen forbiude, at ingen paa samme tuende torgedage om wgen maa kiøbe nogit aff bønderne vden eller inden portene, førend de dermed ere paa thorgene eller inden de øffuerste halsjerne nest thorgene indkomne, vden huis en borgere kiøber for sin egen døer vden forprangh, saafrembt de icke wille haffue forbrudt, huis de i saa maade kiøbe, och derforuden for wlydighed straffis som ved bøer. Disligiste forbiudis endnu som tilforne, at ingen høcker eller huggersker maa samme thuende torgedage kiøbe nogit, huad somheldst det were kand, andre till forprang igien at vdhøckere, førend klocken er slagen thj, och da iligemaade lougligen at kiøbe paa torgene, vnder brøde och straff, som før er meldt, paa det borgerne och indbyggerne met saadan wlouligh winkel kiøb icke ydermere skulle huer andre vdhøckere, men at en huer, som schatter og schylder til kongen och byen, maa nyde det første kiøb, som louglig giøris med bønderne och andre, thil deris husis nødtørfft, som det sig bør, huor effter alle och huer kunde wide sigh at rette och for schade at tage ware. Kiøbenhaffn dend 8 octobris anno 1613. Effter huilchen øffrigheds befallingh och affkyndelse til thinge Niels Jensen waar it wuilligt tingsuinde begierendis.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.590

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 23 19:30:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top