eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.414

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 589
Nummer: 414


<-Forrige . Indhold . Næste->

414.

20 Sept. 1610.

Vedtægt om Vagthold og ulovlige Ildsteder.

Anno 1610 den 20 septembris bleff tuende nødwendige artickle læst for Kiøbenhaffns meenighed, saa lydendes:

Schulle alle Kiøbenhaffns borgere och jndbyggere, som wacht bør at holde, allworligen were befalett, naar dennom lougligen tilsiges, at gaa paa Kong. Maitt's. och byesenns wacht enten sielffue vdj egen person att frembkomme eller och i stedit forschaffe enn wærachtig karll met nøigachtig werge, som det seg bør; saa frempt nogens forsømmelse herudinden befindes, schall icke alleniste were forfalden at bøde effter priuilegerne, menn och der foruden at straffis, som de der hogbemelte Kong. Maitt's. och byesens gauffnn och bæste icke achte wille.

Desligeste effter som Kiøbenhaffnns jndbyggere, som haffde wlouglige esier och fyrsteder, ere offte atwaret och paaminte, at de effter Kong. Maitt's. strenge mandat och breff schulle lade samme vlouglige fyrsteder forandre och louglig giøre, saa de kunde were vdenn jldsfare, och endnu forfaris, at en part saadant icke achtet haffue, da schulle de her met alworligen were paamint och befalet vdenn wider forhalning hogbemelte Kong. Maitt's mandat at effterkomme; saa frembt sligt icke befindes at were scheed inden 14 dage effter nestkommendes Michaelis, schulle deris jld vdslyckes och forbydes igienn at tænde, førend samme deris esier och fyrsteder worder lougligen igienn opmuret som det sig bør.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 190 i Raadstuearkivet.

I s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:33:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top